lördag 27 februari 2010

Lite av varje

Är i Stockholm på valutbildning över helgen. Sitter på hotellrummet och bloggar, tittar, kanske snarare lyssnar på Melodifestivalen samt förbereder morgondagens kursavsnitt. Kvinnor kan som bekant göra flera saker samtidigt. Vädret är så ruggigt så även ett hotellrum är trivsammare än att gå ut någonstans. Hotellet är för övrigt en ny bekantskap. Lady Hamilton i Gamla Stan. Riktigt mysigt faktiskt.

Såg på nyheterna om ännu en jordbävningskatastrof. Denna gång i Chile. Tänker att vi har det rätt bra i Sverige.

Så läser jag på Aftonbladets hemsida att i Timrå ska fikat på äldreboendena ransoneras. Jag vet inte vilken kommunal ekonomi Timrå har. Men jag tror inte att den blir bättre av att ransonera fikat till pensionärerna.

fredag 26 februari 2010

USA och sjukförsäkringsreform

Blir det någon sjukförsäkringsreform i USA? Det verkar osäkert, tyvärr. USA är ett fantastiskt land på många sätt. Individens frihet är stor och möjligheterna att lyckas "bli något" även om förutsättningarna från början inte är så gynnsamma är stora åtminstone för det stora flertalet. Alla politiska förslag som kan anas innebära att staten ökar sin makt över medborgarna ifrågasätts och dissekeras in i minsta detalj.

Men värnet av individens frihet och ifrågasättandet av statens makt och ansvar får ibland negativa konsekvenser. Min socialliberala syn på frihet innebär att den enes frihet inte får innebära ofrihet för någon annan.

Miljontals människor saknar helt ett ekonomiskt skydd vid sjukdom i USA. Hillary och Bill Clinton såg problemen och försökte göra någonting åt dem men deras förslag stoppades. Nu försöker Obama. Men även han stöter på motstånd av samma slag. Hos Republikanerna men också inom hans eget parti Demokraterna finns motståndare. Och skälen är att en reform kostar för mycket och att staten inte ska lägga sig i.

Det blir fortsatt intressant att följa Obamas arbete. Än så länge verkar han och de demokrater som förstår värdet av en sådan reform vara fast beslutna att jobba vidare med förslaget. Jag hoppas de lyckas. Yes, you can, Obama, säger jag.

Se artikel i dagens DN om de senaste turerna kring reformförslaget.

onsdag 24 februari 2010

EU och föräldraledighet

Folkpartiets nya EU-minister Birgitta Ohlsson har idag en utmärkt artikel i Aftonbladet om den aktuella debatten i EU:s ministerråd för arbetsmarknadsfrågor om s.k. mammaledighet.
Förslaget innebär att mamman blir tvungen att ta minst sex veckors ledighet i omedelbar anslutning till nedkomsten. I mars ska EU-parlamentet rösta om huruvida direktivet ska antas eller inte.
I många andra EU-länder finns idag nästan inga förmåner i likhet med svensk föräldraledighet. Så bakom förslaget, som också innebär en utvidgning av nuvarande rätt till ledighet, finns en god tanke. Men varför ska EU behandla föräldraledighet överhuvudtaget? Cecilia Malmström ställer också den frågan. Och hennes svar är att mammaledighet är inget för EU.

Svenska regeringens representant i detta råd är arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Han och den svenska regeringen är ytterst tveksamma till förslaget, enligt rapporterna. Jag hoppas verkligen att Sverige kan få med sig ett antal andra länder på ett avvisande av direktivet inför omröstningen i parlamentet om några veckor. Hur ser övriga nordiska länder på frågan? Stå på Dig, Sven-Otto!

Andra som bloggat om denna fråga: Mark Klamberg, Maria Byström, Rasmus Jonlund

måndag 22 februari 2010

Företagarna i Östergötland räds eventuellt regeringsskifte

Idag fick jag årets första informationstidning från organisationen Företagarna i Östergötland. På första sidan finns en kul tabell "De fem största orosmomenten för företagarna inför 2010". Av tabellen framgår att dryga 35 % är mest oroliga för minskade order. Och på andra plats (fler än 30 %) räds ett regeringsskifte.
Där ser man! Oppositionspartierna socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har tydligen inte lyckats övertyga företagarna om sin nya småföretagarpolitik. Kan det möjligen bero på att hotet om höjda skatter och arbetsgivaravgifter, slopat RUT-avdrag mm mm?

söndag 21 februari 2010

Hushållstjänster

SVT:s Rapport redovisar i kväll en Almegarapport om hur många nya jobb hushållsavdraget ger. Nu kan inte effekterna bortförklaras längre av socialdemokraterna. En intervju med en kvinna som startat företag i branschen bekräftar att det finns alla typer av människor bland hennes kunder.

Miljöpartiet har nu börjat tveka över om de verkligen ska medverka till att avskaffa avdraget om de kommer till makten i höst. Blir intressant att följa den röd-gröna tvisten.


Andra som bloggat om hushållsavdraget är Rasmus Jonlund, Kent Persson

fredag 19 februari 2010

Kolla reseförsäkringen före utlandsresan!

Igår presenterade regeringen ett förslag till s.k. konsulär katastrofinsats d v s vilken hjälp vi svenskar kan förvänta oss av UD och svenska staten om en stor kris eller katastrof inträffar när vi befinner oss utomlands. Efter flodvågskatastrofen/tsunamin 2004 och Libanonkriget ett par år senare konstaterade regeringen att, trots många förbättringar av svensk beredskap i liknande situationer, ytterligare en fråga behövde utredas och klarläggas. Det handlade om hur och i vilken omfattning svenskar, som drabbas av sådana händelser utomlands, kan hjälpas.

Våren 2007 tillsattes Kommittén om statens ansvar vid katastrofer utomlands med Mats Svegfors som ordförande. Kommittén bestod av parlamentariker från riksdagspartierna, där jag representerade Folkpartiet liberalerna. Utöver den politiska sfären fanns också företrädare för försäkrings- respektive resebranschen. Kommittén lämnade sitt betänkande Konsulär katastrofinsats (SOU 2008:23) våren 2008.

Jag har väntat på att regeringen skulle presentera ett förslag, eftersom det är en viktig fråga för den enskilde medborgaren den dag krisen drabbar vederbörande. De flesta lever i tron att samma service och stöd ges i en sådan situation som när en allvarlig händelse inträffar här hemma.

Kommittén underströk att det i första hand är individen själv som ansvarar för sin säkerhet och inte staten. Jag har inte hunnit läsa propositionen men vad jag kan se av Carl Bildts DN-artikel igår och regeringens pressmeddelande så har lagförslaget samma innebörd.

När blir situationen en katastrof? Det diskuterade vi mycket i utredningen och jag har skrivit kort om det i en artikel i det liberala nyhetsmagasinet NU våren 2008.
"Är då en sådan händelse alltid att betrakta som en katastrof, där staten måste gripa in med en insats? Svaret ges lättast om frågan inriktas på följderna av händelsen. Har människor dödats eller skadats eller finns risk för detta? Antalet berörda svenskar och deras behov av t ex evakuering, sjukvård mm? Finns möjligheter att möta dessa behov via reseföretag, försäkringsbolag m fl? Räcker det drabbade landets egna resurser?"

Diskussionen med försäkringsbranschens företrädare var intressant. Många människor har uppfattningen att försäkringsbolagen lovar runt, när de vill sälja försäkringar. När sedan katastrofen inträffar, då är det krångligt att få ut ersättningen och det tar väldigt lång tid. Mycket ska bevisas. Därför pressade vi branschens företrädare ganska rejält kring frågan: kan medborgarna nu lita på att försäkringen ger täckning?

Efter riksdagsbehandling och beslut under våren kommer nu att finnas ett tydligt regelverk kring ansvarsfördelning mellan staten och medborgarna om och när en katastrof inträffar utomlands, där svenskar drabbas. För att det kommer att inträffa kan vi vara säkra på. Däremot inte var, av vilket slag och i vilken omfattning.

Andra som bloggat i frågan: Juridikbloggen

torsdag 18 februari 2010

Landstingets Äldreuppdrag

Dagens landstingsmöte bjöd på intressanta föredragningar kring det s.k. Äldreuppdraget. Ett uppdrag som Vårdsamverkansberedningen jobbar med tillsammans med länets 13 kommuner.
Dagens tema var: "Att vara äldre i Östergötland år 2020". Utöver landstingets egna medarbetare så deltog Barbro Westerholm, riksdagsledamot för (FP) och Äldreboendedelegationens ordförande och Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO.
Rubiken för deras respektive anföranden var "Att vara äldre 2020 - så vill jag ha det".

År 2020 kan tyckas långt borta men det är faktiskt bara tio år dit. Barbro berättade att då är hon 87 år medan Gunnar är tjugo år yngre. Bådas berättelser var mycket inspirerande och även mycket tänkvärda.

En del brukar säga att det enda man vet om framtiden det är att den inte blir det man tror. Trots detta så måste olika samhällsfunktioner ha en planering för det man på mer eller mindre goda grunder kan tro.

Jag är inte landstingsledamot men eftersom mötet var öppet för allmänheten tog jag chansen att lyssna. Rubriken "Att vara äldre i Östergötland år 2020" kan enkelt översättas till "Att vara äldre i Linköping år 2020". Allt som sades var inte nytt för mig men inspirerade ändå till tankar om hur jag kan tala om denna framtidsplanering i valrörelsen.

tisdag 16 februari 2010

Barnperspektivet i LSS

Regeringen lämnar inom kort en LSS-proposition till riksdagen. En av de viktigaste förslagen är att barns inflytande regleras i LSS (Lag om stöd och service till funktionshindrade) på samma sätt som i socialtjänstlagen (SoL).

”Många syns inte men finns ändå” skrev Barnombudsmannen i sin årsrapport redan 2002. Rapporten handlade om barns osynlighet i lagstiftningen bl a LSS. Hittills har barn sällan givits möjlighet att komma till tals vid bedömning av insatser för barnet självt eller i familjen. För även utformningen av stödet till en förälder med funktionsnedsättning påverkar barnen i familjen.

Men nu blir det ändring på det. Läs min artikel i Corren idag.

Andra angelägna förändringar är bestämmelser om tillstånd och tillsyn rörande anordnandet av personlig assistans, som hittills varit i stort sett oreglerat. Också detta är förslag från LSS-utredningen.

Mycket återstår att göra från regeringens sida för att ta tillvara utredningsförslagen. Jag hoppas att Socialdepartementet inte dröjer för länge för då finns risk att utredningsmaterialet inte är helt aktuellt. Trots att representationen i kommittén var mycket bred så fanns en mängd förslag och synpunkter i remissvaren. Jag förstår att det tar tid att bearbeta dem men utredningen lämnades dock redan i augusti 2008 så det börjar bli dags för ett något högre tempo.

måndag 15 februari 2010

Näringsdepartementet på fel spår beträffande kommunal näringsverksamhet

Nu vill Näringsdepartementet återigen utreda möjligheter att ge kommunerna laglig rätt att ha vinstdrivande bolag. År 2007 utreddes huruvida det var möjligt att ge kommuner och landsting ett generellt undantag från självkostnadsprincipen när de agerar på en konkurrensutsatt marknad.
När lagförslaget presenterades blev kritiken från bl a Konkurrensverket och Svenskt Näringsliv bitsk. Konkurrensverket menade och menar fortfarande enligt en intervju med konkurrensrådet Per-Arne Sundbom i Riksdag & Departement att problemet är att kommunerna i stor utsträckning bedriver olaglig verksamhet. Det vore bättre att se över kommunallagen enligt Sundbom. Tydligare gränser för vad kommunerna får göra och bättre rättsliga medel för företagen är en bättre väg att gå, enligt Konkurrensverket.

En förändring i rätt riktning har regeringen dock genomfört. Den nya lagen handlar om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet och gäller sedan årsskiftet. Det nya är att domstol kan förbjuda en kommun, ett kommunalt företag eller ett landsting att bedriva en viss näringsverksamhet om den snedvrider eller hämmar konkurrensen.

När nu Näringsdepartementet tagit detta steg för att rensa upp i den kommunala bolagsdjungeln, varför då tillsätta en utredning som upplevs gå i motsatt riktning? Dessutom med i stort sett samma inriktning som den som sågades för ett par år sedan.
Obegripligt som jag ser det. I stället borde en regering, som vill öka det privata företagandet i landet, ytterligare begränsa den kommunala näringsverksamheten.

söndag 14 februari 2010

Jubileumsfest hos Folkpartiet i Motala

Mina liberala vänner i Motala avslutade igår kväll sitt hundraårsjubiléum med en fest på restaurang Bella Notte. 100-årsdagen inföll förra året 2009 och har uppmärksammats i olika sammanhang under ett års tid. Höjdpunkt och avslutning av firandet skedde alltså igår i samband med föreningens årsmöte.

Särskilt inbjudna var riksdagsledamöter och fd riksdagsledamöter från Östergötland samt Gunnar Andrén från Stockholm. Gunnar är riksdagsledamot för FP och har tidigare varit chefredaktör för det liberala nyhetsmagasinet NU. Han har mycket kunskap om FP:s historia och en fantastisk insikt om vad som hänt runtom i FP-landet under årens lopp och om personer som betytt mycket för partiet. Utöver ett intressant anförande så fick han äran att utdela Karl Staaf-medaljer till välförtjänta folkpartister i Motala.

Det är alltid så roligt att komma till Motalas folkpartister. Man känner sig verkligen välkommen och medlemmarna verkar ha mycket trevligt tillsammans. Kjell Fransson, som är föreningens ordförande och partiets kommunalråd, är en riktig samarbetsmänniska, vilket förstås påverkar hela avdelningen.

Jag har haft förmånen att vara i Motala många gånger. Först som ledamot av FP:s partistyrelse och sedan som riksdagsledamot. Alla inbjudna fick berätta några minnen med speciell koppling till Motala. Den nu så aktuella Skepparpinan hör till mina minnen förstås. Att räkna förbipasserande tunga fordon från ett rum i kommunhuset hör inte till vanligheterna vid politikerbesök. Men det var ett effektivt sätt att engagera mig och andra rikspolitiker att kämpa för ett byggande av förbifarten och bron. Nu har det givit resultat. I veckan tecknades byggavtal och om några månader (när snön smält) tas första spadtaget.

Motala är en av de kommuner i landet, där socialdemokrater varit ganska orubbade vid makten. Ända tills 2006. Nu är FP med och styr och det med den äran. Kommunen har utvecklats, framtidstron spirar och gamla surdegar som det tidigare s-styret inte klarat av på årtionden löses nu undan för undan. Det är bara att önska nuvarande kommunledning med folkpartivännerna i spetsen ett stort LYCKA TILL inför valet i höst! Själv bidrar jag gärna i egenskap av riksdagskandidat.

fredag 12 februari 2010

Let´s Dance

Har sett på kvällens Let´s Dance i TV4. En trevlig underhållning och njutbart att se framförallt de professionella dansarna. Några av dem tycks väl ändå ha en hopplös uppgift.
Nu befriades Marcus Birros "tränare", i kväll eftersom tittarna inte tyckte att han skulle dansa vidare. Juryn, som till skillnad från vissa tittare, bedömer uppvisningen på golvet, har nog tyckt så länge.
Min tro att många tittare röstar efter något annat än dansuppvisningen styrks av att Willy fortfarande dansar vidare. Återstå att se hur länge. Man får väl i allsin dar hoppas att karln inte vinner hela tävlingen.

Nu blir det en titt på Facebook och sedan sängen med boken "Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?" av Nisse Simonsson. Maken är på logemöte(det blir nog sent) och hunden har gått och lagt sig efter vår kvällspromenad.

torsdag 11 februari 2010

Allt om den nya lärarutbildningen

I lördags skrev jag om den del som handlar om lågstadielärarutbildningen. Idag har utbildningsminister Jan Björklund och högskoleminister Tobias Krantz, båda folkpartister, presenterat hela paketet, läs här.

Hur mottas då förslaget från lärarhåll? Här några synpunkter från de båda lärarförbunden.

Det förslag som regeringen presenterar idag till ny lärarutbildning får starkt stöd från Lärarnas Riksförbund, samtidigt som kravet på en ny lärarlegitimation ökar. — Det absolut bästa med det nya förslaget är att regeringen vågar differentiera lärarutbildningen utifrån skolans verksamhet och behov, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Läs mer om vad Lärarnas Riksförbund tycker.

Sveriges Lärarförbunds ordförande Eva-Lis Sirén: "Regeringen har lyssnat på oss"Lärare som undervisar från förskoleklass och uppåt får i propositionen en minst fyraårig utbildning, något Lärarförbundet länge har krävt för alla delar av lärarutbildningen.- Regeringen har lyssnat på oss när det gäller lärare som ska undervisa i år 4-6 och nu får möjlighet att fördjupa sig. Vi är också glada över att utbildningen för lärare i år 7-9 ger ämnesdjup i tre ämnen och omfattar 4,5 år, säger Eva-Lis Sirén.
Men hon ger också lite ris läs här.

Av naturliga skäl dröjer det ett antal år innan den nya lärarutbildningen får effekt för eleverna ute i klassrummen. Men Folkpartiet och Alliansregeringen har levererat det man lovade. Vissa dagar känns det bättre än vanligt att vara folkpartist. Idag är en sådan dag!

Andra som bloggat om lärarutbildningen: Ulf Nilsson, Johan Pehrson, Lärarförmedlarna
Media som refererar: DN, SvD

Röda Korset och förtroendet

Röda Korset har, enligt ett flertal bedömare, hamnat i en förtroendekris. Orsakerna är att en av organisationens högre chefer står under åtal för en omfattande svindlerihärva och debatten om ordförandearvodet. Ytterligare ved på brasan ges idag på DN-Debatt av den internationella programsamordnaren Per Allan Olsson. Olsson skriver att RK:s ledning har tystat den interna debatten.

Det är alltid mycket bekymmersamt när förtroendekapitalet sviktar för en organisation. Extra bekymmersamt naturligtvis då det drabbar en hjälporganisation, vars insatser betyder så mycket för så många människor.

Jag är själv medlem i RK och har varit aktiv som kretsordförande och ledamot av den tidigare distriktsstyrelsen i Östergötland. Av tidsbrist inskränker sig numera mitt engagemang till att delta i bössinsamlingarna några gånger per år. Men en bit av mitt hjärta finns hos RK sedan den aktiva tiden. Jag mötte så många engagerade människor och jag fick så ofta bekräftat vad RK betyder både i Sverige och över hela världen. Och det är min ambition att den dag jag får mer tid ska jag återigen bli mer aktiv.

Jag vet inte om svindleriet hade förutsättningar att lyckas genom brister i kontrollrutiner. Om det var så är det förstås ledningens ansvar att se till att täppa igen sådana möjligheter. RK lär ju inte vara ensamt om att bli bedraget av samma person även om det inte är någon ursäkt för eventuella brister i interna rutiner.

Jag kan inte bedöma om ordförandearvodet är rimligt eller ej. Vad jag vet är att det innefattar uppdrag som ordförande för Svenska Röda Korset och för uppdrag som vice ordförande i Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Jag tror mig också veta att nivån på arvodet är beslutat av RK:s riksstämma, där 300 ombud företräder alla oss rödakorsmedlemmar i Sverige. Det är alltså inget "styrelsemygel" bakom beslutet.

När man jämför RK som hjälporganisation med andra sådana måste man också påminna sig om att RK, utöver insamlingar, driver en omfattande verksamhet med hundratals anställda.

RK:s styrelse har nu beslutat att ge alla medlemmar möjligheten att i ett rådslag ge sin syn på ordförandearvodet. Det är ett klokt beslut. Det är medlemmarnas ombud som fattat beslut om det nuvarande arvodet. Nu blir det via än mer direktdemokrati, som ett nytt beslut kan tas.

För den som vill veta mer om vad Röda Korset gör i Sverige och i andra delar världen läs mer

onsdag 10 februari 2010

Integritetsdebatt även lokalt

Petter Johansson, skriver idag på Correns debattsida om behovet av en fördjupad debatt om personlig integritet och övervakning. Petter tror inte att integritetsfrågorna blir aktuella i höstens val.
Ja, säg inte det. Även om FRA-debatten tappat sin glöd så kan det finnas andra frågor som dyker upp. Varför inte en lokal debatt om all kameraövervakning. En kameraövervakning som ökar i snabb takt under förevändning av att kameraögat ger säkerhet. Något som inte styrks av undersökningar och brottsforskning.

Andra som bloggat om lokal integritetsdebatt är Muharrem Demirok

Äntligen byggs bron i Motala!

Ibland tar infrastrukturinvesteringar extra lång tid. För vad sägs om en stadsplan antagen 1942, som genomförs 2010 och framåt? Ja, det är faktiskt sant. Så länge har Motalaborna väntat på en lösning för genomfartstrafiken. Idag skriver Corren att ett avtal för bygge av riksväg 50 mellan Motala och Mjölby samt bro över Skepparpinan är på väg att undertecknas.

Jag hade flera debatter i riksdagen under förra mandatperioden med dåvarande ansvarig minister, där jag belyste den säkerhetsrisk som nuvarande genomfart utgör. Olyckor har inträffat med tunga fordon inblandade men vad jag vet inga allvarliga personskador.

På lördag har Folkpartiet i Motala 100-årsfest. Kommunalrådet Kjell Fransson, som varit mycket engagerad för att få till stånd detta vägbygge, kan fira lite extra på lördag, tycker jag.

tisdag 9 februari 2010

Lite lokalt, lite SAS

Har tillbringat eftermiddagen tillsammans med Kommunals medlemmar, som jobbar inom kommunens Dagliga verksamhet, där vi från Alliansen är på gång att införa Eget Val. Det innebär att personer med funktionsnedsättning får ökade möjligheter att välja verksamhet men också att ett utvecklingsarbete intensifieras.
Kommunal bjöd in till en diskussion inför genomförandet, som sker den 1 april. Det blev ett bra samtal, tycker jag. Förändringar är alltid svårt och blir heller inte lättare av att det uppenbarligen funnits olika uppfattningar om de ekonomiska resurserna. Nu är detta utklarat. Omsorgsnämnden har aldrig haft för avsikt att göra några besparingar på Daglig verksamhet och kommunstyrelsen är dessutom beredd att tillskjuta en del av det extra statsbidraget, som kommunen erhållit i år, om det behövs.

SAS-personalen däremot kan ha anledning att vara oroliga. Såg på Rapport att företaget behöver mer pengar från ägarna igen. Och några av ägarna är Du och jag, eftersom svenska staten är en av delägarna. Det är ju inte första gången som SAS behöver mer pengar samtidigt som man måste sänka kostnaderna. Möjligen första gången detta år.
Visst kan man förstå att finanskrisens effekter sätter sina spår på flyget. Men ändå...?
Att Sverige är en av delägarna har ju sin historia. Men är det inte dags att fundera över om detta ägande bör avvecklas? Mest av principiella skäl. Varför ska stater äga flygbolag år 2010?

Andra som bloggat om varför staten ska äga SAS är Jesper Svensson

måndag 8 februari 2010

Lokala nyheter

Sveriges Radio Östergötland berättar att Migrationsverket ska utbilda den personal, som jobbar med asylfrågor, i HBT-kunskap. Utmärkt! Inte en dag för tidigt! Förhoppningvis kommer Migrationsverket i fortsättningen förstå att sexuell läggning i vissa lägen kan vara ett asylskäl.

Corren skriver att Östgötatrafikens styrelse beslutat att juridiskt granska förre VD:ns avtal för att se om några fel begåtts. Det är väl bra med granskning, eftersom avtalet med all rätt fått mycket kritik. Frågan är väl vilka fel som kan ha begåtts, som leder till att avtalet kan omförhandlas i efterhand. Det brukar sällan lyckas.

I Linköpings Tidning redovisas ett medborgarförslag rörande att öppna en saluhall vid Trädgårdstorget. Visst skulle det vara ett trevligt inslag i Linköpings Cityhandel. Men jag skulle gärna se något sådant i Skäggetorp Centrum också. Dels för de människor, som bor i området men också för att locka kunder från andra håll. Det skulle ge mer liv åt detta Centrum. Skäggetorp ligger bra till ur kommunikationssynpunkt och skulle kunna bli ett komplement till handeln på Tornby.

lördag 6 februari 2010

Ny lärarutbildning

Lågstadieläraren tillbaka föreslår regeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP). Erfarenheterna har visat att kunskaperna inte är tillräckliga hos de lärare som utbildats i den nu gällande ordningen. Lågstadielärarna är de som möter eleverna de år då det mest grundläggande färdigheterna läsa, skriva, räkna ska tas in. Inte nog med att den s-märkta skolan inte lyckats se till att elever och lärare får arbetsro i klassrummet och att elever som har behov av extra stöd fått det tidigt. Det s-märkta utbildningsväsendet har heller inte givit alla lärare tillräckliga kunskaper för sin viktiga undervisningsuppgift.

Den nya lärarutbildningen får naturligtvis både ris och ros. Så är det med alla förslag om förändringar. Men jag uppfattar trots allt att de flesta instämmer i att bättre kunskaper hos lärarna och en särskild inriktning mot de första skolåren ger eleverna goda förutsättningar att lyckas under resten av skoltiden.

Länkar om förslaget: DN, SvD, Aftonbladet
Andra som bloggat i ämnet: Anne-Marie Ekström

IT-support som hushållstjänst

Centern vill att hjälp med datorinstallationer i hemmet ska kunna räknas som en hushållstjänst. Se SvD idag. Ja, varför inte. Alla har inte barnbarn, som kan fixa det.
Jag kan tänka mig ändå fler tjänster om jag får önska. Hur många fler än jag har inte stått och vridit och vänt på instruktionen till en nyinköpt möbel, som ska sättas ihop. För idag får man möbeln i delar i en kartong inte bara på IKEA utan i de flesta möbelaffärer.

Sänkt skatt även för pensionärer

Känner att jag ligger lite efter i diskusionen om pensionärerna och sänkt skatt. Har suttit på försenade tåg alternativt på järnvägsstationer och väntat på tåg som inte klarat av att lämna stationen p g a "tekniska fel". Har vi vinter för sällan eftersom beredskapen är bristfällig? Hörde någon ansvarig från Banverket igår som sa att problemen beror på en extremt lång och kall vinter. Att det varit extremt kallt håller jag med om. Köldrekord har slagits långt ner i södra Sverige. Men extremt lång?! Knappt två månader än så länge?!


Ja,ja. Men nu var det skatten på pensioner jag tänkte skriva om. Utmärkt att alla Allianspartier nu ger budskapet att nästa skattesänkning ska avse pensionsinkomster. Folkpartiets landsmöte uttalade detta redan i november. I gårdagens DN (länk saknas) säger FP:s ekonomiskpolitiske talesman Carl B Hamilton att sysselsättningssiffrorna blir allt bättre och därmed skulle effekterna på pensionssystemets broms inte bli så kännbara som befarats. Kanske kan t o m hela nedgången kompenseras med sänkta skatter, enligt Hamilton. Ja, det vore ju verkligen bra. Inte bara för att det är val i år utan framförallt för att de flesta pensionärer behöver pengarna.

Andra som bloggat om skatt och pensionärer är Seved Monke, Carina Boberg

onsdag 3 februari 2010

Gemensamt föräldraansvar

Är det rätt mot sitt barn av en mamma eller blivande mamma att acceptera ett toppjobb t ex som minister? Ja svarar jag och troligen de flesta kvinnor idag år 2010. Nej, svarar Eva Sternberg i Expressen idag. Hon utgår från sin egen situation, som ligger ett antal år tillbaka i etiden. Ungefär när jag själv fick barn, skulle jag tro.
Jag förnekar inte vare sig Eva eller någon annan kvinna att göra andra bedömningar än vad jag själv gör. Men snälla Eva, utsätt inte dagens mammor och blivande mammor för de kränkningar och påhopp med slag under bältet, som vår generation tvingades uppleva,när vi valde jobb före hemmafrutillvaron. Låt människor, även kvinnor, själva avgöra, vad som är bäst för deras barn, Och Eva, det finns män/pappor, som är beredda att ta lika stort ansvar för sitt/sina barn som det förväntas att kvinnor/mammor ska göra. Sådana män har funnits länge. Jag är själv gift med en sedan drygt 40 år.

Länk till Sternbergs artikel http://www.expressen.se/1.1867622

tisdag 2 februari 2010

Visst behöver Sverige en EU-minister

Efter utnämningen av ny EU-minister idag frågar bl a SvD:s Ledarbloggen varför Sverige fortsätter att ha en EU-minister när det svenska ordförandeskapet är över. Jag tycker det är en något märklig fråga. Den förra svenska regeringen lyckades aldrig få svenskarna att förstå att Europafrågorna är en del av svensk politik. Få människor i vårt land känner sig som européer. Få är också intresserade av vad EU-medlemskapet betyder. Och om man någon gång då och då hör om att EU-beslut påverkar oss, så är det med negativa förtecken. Hur ofta hör vi inte media beskriva en förändring som "det har EU beslutat".
Jag blir lika irriterad varje gång. Sverige är med och fattar besluten både de goda och de mindre goda. Genom att ständigt framställa förändringar föranledda av beslut på EU-nivå som någonting som andra har beslutat så förstärks bilden av vi och dom trots att Sverige är medlem.

Jag tror att en EU-minister kan ha en positiv effekt på svenskars syn på EU:s roll och vårt ansvar att bidra till utvecklingen i Europa och i världen. Cecilia Malmström påbörjade en informationskampanj inom landet. Nu när ordförandeskapet är över kan förhoppningsvis vår nya minister kunna fortsätta ett medvetandegörande av det svenska medlemskapet.

Så visst behöver Sverige en EU-minister.

Birgitta Ohlsson EU-minister

Idag har Sverige fått en ny EU-minister. En kompetent liberal kvinna (Cecilia Malmström) har efterträtts av en annan kompetent och liberal kvinna (Birgitta Ohlsson). Ett utmärkt val av Jan Björklund och Fredrik Reinfeldt. Birgitta är verkligen en politiker, som står upp för det hon tror på. Det betyder inte att hon inte kan kompromissa, vilket man måste kunna göra när man ingår i ett lag.
Media brukar med jämna mellanrum lista synliga respektive osynliga ministrar. Birgitta kommer aldrig att hamna på listan över osynliga. LYCKA TILL, Birgitta!

Andra som bloggat om den nya EU-ministern: Rasmus Jonlund, Seve Monke, Per Altenberg.
Se också Folkpartiet liberalernas hemsida.