torsdag 20 december 2012

Äldreombudsmannen/kvinnan på plats

Tidigare i år beslöt Äldrenämnden att inrätta en äldreombudsman. Något som jag motionerade om för ett 15-tal år se´n och som vi i Folkpartiet fortsatt att driva och i år äntligen fått majoritet för. Se tidigare blogginlägg om detta.

Nu är Äldreombudsmannen (som blev en kvinna) utsedd och kommer att tillhöra det nystartade kvalitets- och utvärderingskontoret. Linköpings första ÄO är presenterad i kommunens personaltidning och heter Maria Lindahl. Maria har en bakgrund som arbetsterapeut i kommunen sedan 1984 och säger att hon tror det finns ett behov av en ÄO. Vilket ju jag och mina partikollegor instämmer i till 110 %. Även de flesta andra politiker har glädjande nog numera uppfattat detta behov.

Arbetsuppgifterna består i stort av att
  • genomföra uppsökande verksamhet för att få kontakt med äldre som ännu inte har någon kontakt med äldreomsorgen
  • vara en neutral funktion utan koppling till någon utförare och ta emot synpunkter och klagomål och koppla ihop det med ansvariga chefer
  • sammanställa och strukturera synpunkter och klagomål och redovisa dem för äldrenämnden.
Det finns ungefär 20 ÄO runtom i Sverige av vilka flera har varit igång ganska många år. Kan säkert vara ett inspirerande nätverk för att utveckla funktionen ytterligare.


tisdag 11 december 2012

FP om byggande i Sättuna

FP redovisade idag olika uppfattningar i frågan om översiktsplan för Sättuna. Avslagsyrkarnas argument handlade om att åkermark inte bör bebyggas.
Bebyggelse eller inte i Sättuna har diskuterats under ett antal år i Linköping. Senaste fullmäktigebehandling var den 8 juni 2010, då den gemensamma översiktsplanen Linköping-Norrköping samt översiktsplan för staden Linköping beslutades.

FP:s dåvarande fullmäktigeledamöter yrkade bifall till båda planerna. Dessutom lämnades i båda äendena vid KS- resp KF-behandling en protokollsanteckning:

PROTOKOLLSANTECKNING
Folkpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
Ӂkermarken
Folkpartiet har i hela processen kring översiktsplaneringen betonat vikten av att bevara den bördiga åkermarken i Linköping. Vi har särskilt pekat på åkermarken kring E 4:an väster om Stångån, bl.a. området vid Sättuna. Vi bejakar att Linköping växer, men vi anser att tillväxten inte får ske på bekostnad av den bördigaste åkermarken i Sverige. Vi vill också lägga till att befolkningstillväxt inte är det yttersta målet för kommunen. Det viktigaste är att de människor som bor här trivs och känner framtidstro.”

Den tidigare folkpartigruppen har således inte yrkat att skrivningarna i översiktsplanerna om att Sättuna kan komma att bebyggas och att det då är ofrånkomligt att bygga på högklassig jordbruksmark ska utgå.

I FP:s handlingsprogram för innevarande mandatperiod står "Vi ska undvika att bygga på den bästa åkermarken."

Folkpartiets politiska utskott har vid flera tillfällen under året diskuterat Sättuna kopplat till byggande på åkermark och oenighet har rått. Dock ingen klar majoritet vare sig för eller emot utkristalliserats förrän nu i elfte timmen.
För oss som förespråkat byggnation på Sättuna har argumenten framförallt handlat om att ett nej till Sättuna med hänvisning till vikten av att bevara åkermark får stora konsekvenser för fortsatt utbyggnad i Linköping. Översiktsplan för Vikingstad är under utarbetande - åkermark tas i anspråk. I Linghem har byggts och byggs fortfarande på åkermark. Folkpariet har inte sagt nej.

Det finns ett antal andra argument för att anta översiktsplaner både för Sättuna och andra kommande tänkbara utbyggnadsområden. Men eftersom dagens debatt mest handlat om ja eller nej till byggande på åkermark berör jag som röstat för planen idag endast den delen. Även min kommunalrådskollega
Carina Boberg röstade för, se hennes blogg.
____________________