tisdag 7 februari 2012

Hemsjukvårdsreform, BRIS-rapport mm

Östergötlands tretton kommuner och Landstinget förbereder nu en hemsjukvårdsreform, som innebär att kommunerna tar över hemsjukvården. Förändringen planeras ske den 1 januari 2014. Under innevarande år kommer alla nödvändiga beslut att fattas och 2013 blir ett förberedelsernas år.
Syftet med reformen är att patienter och brukare ska få en hemsjukvård med större kontinuitet och bättre helhetssyn när ansvaret samlas hos en och samma huvudman.
Läns-SLAKO (samrådsorgan mellan länets samtliga kommuner och Landstinget i vård- och omsorgsfrågor) ansvarar för planeringsarbetet och dess AU utgör politisk styrgrupp. Ett antal arbetsgrupper med representation från olika verksamhetsdelar och delar av länet är i full gång. Även i varje kommun krävs ett gediget förberedelsearbete.

I fredags togs ett första steg genom det inriktningsbeslut kring ansvarsfördelningen mellan kommunerna och landstinget som SLAKO antog. Igår höll ordföranden och jag (vice ordf) tillsammans med projektledaren och representanter för östra resp västra länsdelen en pressträff för att informera media och allmänhet. Kommunikation är och kommer att vara av största vikt.

Linköpings tidning, Radio Östergötland

I förmiddags lyssnade jag på representanter från BRIS´ regionala kontor i Östergötland, som presenterade årets BRIS-rapport. Temat i år är Psykisk ohälsa. Utöver rapporterna från kontakter med barn och ungdomar via BRIS-telefon och nätkommunikation presenterades de krav som organisationen menar behöver ställas på samhället/politiken för att åstadkomma förbättringar för barn/unga.

Några av kraven finns på politikens agenda. T ex att inkorporera barnkonventionen i svensk lag, som vi i Folkpartiet driver. Ett annat exempel är en förstärkning av elevhälsan, som nu sker genom den nya skollagen. En förbättring som vi i Folkpartiet bidragit till även lokalt i Linköping. Dock tror jag att ytterligare timmar behöver tillföras både vad gäller skolsköterskor, kuratorer och skolpsykologer.

Inom ramen för SLAKO (se ovan) bedrivs det sk. barnuppdraget. Finns anledning att tänka på BRIS-rapporten i samband med detta arbete.

Ett kommunalråds vardag är i sanning varierande. Eftermiddagens temasammanträde med kommunstyrelsen handlade om Upphandling. I vår kommun konkurrensutsätts de flesta verksamheter sedan 20 år tillbaka oavsett politiska majoriteter. Hittills har bara (V) varit emot. Men nu har både socialdemokrater och miljöpartister börjat ifrågasätta upphandling speciellt inom äldreomsorgen. Trots att Linköping inte drabbats av någon vårdskandal.

I Folkpartiet och övriga Alliansen menar vi att det alltid kan finnas anledning att se över formerna för upphandling. Inom hemtjänst och inom daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning tillämpar vi LOV (Lag om valfrihet) sedan några år. Utöver att studera möjligheterna för tillämpning av LOV på fler områden så fokuserar vi på en förbättrad kvalitetsuppföljning.

Dagens temasammanträde handlade i första hand om att kommunstyrelsens ledamöter skulle få möjlighet att öka sina kunskaper om de regelverk som styr upphandling (LOU). Det blev en intressant och lärorik eftermiddag. Nu fortsätter diskussionen kring upphandlingsformer, LOV-tillämpning och - framförallt uppföljningsinstrument.

Inga kommentarer: