onsdag 2 juni 2010

Barnkonventionen som lag

Tre folkpartikollegor Erik Ullenhag, Solveig Hellquist och Agneta Berliner skriver i Aftonbladet idag att Barnkonventionen bör bli lag. Folkpartiet har diskuterat detta tidigare. Anledningen till artikeln och förslaget just nu är de reportage som visat att barn och ungdomar har farit väldigt illa på flera ungdomshem. Folkpartiet vill stärka omhändertagna barns och ungdomars rättigheter.

Läs också Barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmsbergs synpunkter.

Folkpartiet i Linköping har lyft upp Barnkonventionen i det kommunala handlingsprogrammet för nästa mandatperiod. Så här skriver vi:

"Barnkonventionen får fullt genomslag
Verkligheten visar att Barnkonventionen inte har fått fullt genomslag i vardagen, eftersom barns perspektiv oftast inte vägs in i beslut som rör barn. Eftersom barn skall ha möjlighet att komma till tals i de frågor som rör dem själva, så skall också barnen utbildas i barn-konventionen. Personal som arbetar med barn ska fortbildas kontinuerligt. Det måste också ställas högre krav på kompetens hos beslutsfattare gällande barns behov och rättigheter. Idag tillämpar inte alla myndigheter Barnkonventionen på ett systematiskt sätt. Folkpartiet vill verka för Barnkonventionen ska bli en naturlig utgångspunkt i allt arbete som har med barn att göra.

Folkpartiet vill att personal som arbetar med barn skall ha kontinuerlig fortbildning i Barnkonventionen och att också barnen utbildas i Barnkonventionen."

I programmet skriver vi också om förbättringar för barn och unga som placeras i samhällets vård, alltså det som folkpartiartikeln i Aftonbladet handlar om.
"Barn/unga som placeras i samhällets vård
Folkpartiet anser det mycket viktigt att ett politiskt ansvar tas för placerade barn/unga, när kommunen har tagit över föräldraansvaret. Det är nödvändigt att kommunens socialtjänst ger ett bra stöd till familjehemmen, vilket också underlättar rekrytering av fler familjehem.

En stor andel av de flickor som placeras i samhällets vård blir mammor redan under tonåren. Även andelen tonårspappor är stor jämfört med jämnåriga kamrater. Folkpartiet föreslår därför att socialtjänsten i alla avtal med HVB-hem (Hem för vård och boende) ska säkerställa ett systematiskt samarbete med närmaste ungdomsmottagning. Motsvarande samarbeten måste också utvecklas för ungdomar placerade i familjehem. Därför behövs en handlingsplan för stöd till placerade ungdomar i frågor som rör sexualitet, graviditet och föräldraskap.

Folkpartiet vill stärka eftervården för placerade barn och ungdomar. Många placerade ungdomar står helt ensamma som unga vuxna. De måste kunna få fortsatt stöd genom socialtjänstens försorg. En del barn återförenas med sina föräldrar efter att ha bott i familjehem eller på HVB-hem. Både föräldrar och barn måste få ett bra stöd i de fall där de återförenas efter en placering."


Trots allt tal om barns bästa i olika sammanhang och de skyddsnät som finns, så far många barn och ungdomar illa i Sverige. Det finns naturligtvis flera skäl bl a föräldrar med sviktande förmåga att vara just föräldrar. Men desto viktigare då att samhällets skyddsnät fungerar både för barnen och för föräldrarna.

Några som bloggat om Barnkonventionen är Seved Monke, Agneta Berliner

Inga kommentarer: