torsdag 19 februari 2009

Signalspaning och integritetsskydd

I veckan har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN), där jag är folkpartiets representant, avgivit yttrande över en regeringspromemoria kring integritetsskydd vid signalspaning. Förslaget har sin grund i riksdagens tillkännagivande och de 15-punktsprogram, som allianspartierna kommit överens om. SIN:s granskning har skett utifrån vår uppgift att utöva tillsyn ur rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv. Författarna till promemorian lär väl inte hoppa högt av glädje när de tar del av nämndens kommentarer och rekommendationer. Kritiken är ganska omfattande på flera punkter från en enig nämnd. Förslaget om inrättande av en specialdomstol avvisas av flera skäl. Domstolens sammansättning och att besluten inte är överklagningsbara gör det svårt att hävda att den kan anses som oberoende. SIN anser att rättssäkerheten bättre uppfylls inom befintlig domstolsorganisation. En lösning som dessutom skulle ge både organisatoriska och ekonomiska fördelar.
Att snabbt förstöra inhämtad information uppfattas ofta som ett skydd för den enskilde. Vi har i SIN under det år vi arbetat kunnat konstatera att förstörande av uppgifter leder till att försvaga rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten. På signalspaningsområdet skulle det innebära att när uppgifter förstörts kan ingen kontroll ske av huruvida inhämtande och behandling av information skett på ett lagligt sätt eller ej. Man bör därför skilja på tillgänglighet vid operativ användning och total förstöring. Att en information inte görs tillgänglig vid operativ användning är ett gott skydd.
På detta område har särskilt uppmärksammats hantering av uppgifter som lämnats vid bikt eller enskild själavård. Här är jag själv kluven. Ska kanske ändå just här finnas en garanti att all information förstörs? Är den garantin viktigare för den enskilde än att det i efterhand är möjligt att kontrollera hur hanteringen gått till? Nämnden enades om en försiktig skrivning.
Också vad gäller underrättelseskyldighet till enskild respektive enskilda personers rätt att begära kontroll är nämnden kritisk till förslagens utformning.
SIN:s yttrande finns att ta del av på nämndens hemsida www.sakint.se.
Debatten kring integritetsskydd och signalspaning lär fortsätta. Någon gång i vår lär det komma en proposition.

Inga kommentarer: