söndag 18 december 2011

Omsorgsnämnden: diskussion behövs om uppföljning av kvalité

I slutet av varje år beslutar omsorgsnämnden om kvalitetsuppföljningsplan för kommande år.
Jag har som ordförande känt att vi som nämnd behöver bli mer aktiva i uppföljningsarbetet. Omsorgskansliet och internkontrollanterna gör ett bra jobb och som kontaktpolitiker har vi också både skyldighet och möjlighet att bidra.
Även om inte omsorgsnämndens verksamhet varit utsatt för den granskning som äldrenämndens varit så bedömer jag att det behövs ett större engagemang från hela nämnden. Det är vi som förtroendevalda som ska kunna svara väljarna på frågan om kvalité i de av nämnden beställda verksamheterna. Även om jag tycker att det finns en god kontroll genom organiserad uppföljning, platsbesök, goda kontakter med närstående och gode män med flera kontaktvägar, så kan sannolikt mer göras.

Kommunstyrelsens planeringsutskott, där jag ingår, har givit uppdrag till kommundirektören att tillsammans med omsorgskontoret redovisa vad som görs och om det kan behövas mer resurser och/eller annan organisation av tjänstemannaarbetet. När LOV (Lag om valfrihet) infördes inom hemtjänsten för snart fyra år sedan förstärktes uppföljningsarbetet med knappt 3 mkr/år. Kanske är det dags att öka på ytterligare utifrån vunna erfarenheter. Men som jag skriver ovan, nämnderna = förtroendevalda behöver ta mer aktiv del därutöver.

Därför beslutade omsorgsnämnden i torsdags på mitt initiativ att nämnden efter helgerna vid lämpligt tillfälle ska avsätta särskild tid för diskussion om kvalité och uppföljning. Kontaktpolitikerna ska också informeras om kontorets planerade verksamhetsbesök för att kunna delta.

Inga kommentarer: