torsdag 22 september 2011

Regeringsrättsdom kring personlig assistans måste undanröjas

Sedan två år tillbaka tillämpas en regeringsrättsdom vid beviljandet av personlig assistans enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Detta har inneburit att många personer som tidigare haft assistans för att, trots omfattande funktionsnedsättning, kunna jobba, studera, vara förälder och i övrigt delta i samhällslivet, förlorat den. Försäkringskassans omprövningar har skett utifrån en tämligen tuff tolkning av domen. Många kommuners socialtjänster fattar också beslut i samma riktning som FK.

En regeringsrättsdom ska vara vägledande för hur en lag ska tolkas. Men när en dom, som i detta fallet, leder till att de intentioner som finns med lagstiftningen från politiskt håll, urholkas kraftigt, måste vi som politiker reagera. Så skedde också i riksdagens socialutskott förra året. Men ett utskottsuttalande har, enligt Försäkringskassan, ingen betydelse?! Ska domen inte tillämpas måste regering och riksdag ändra lagen enligt FK.

I omsorgsnämnden i Linköping har vi sedan hösten 2009 sett kraftiga kostnadsökningar för personlig assistans. Dubbelt så många personer jämfört med tidigare har sökt assistans hos kommunen då de blivit av med sitt stöd genom FK:s omprövningar. För att kassan ska bevilja assistans måste den sökande anses ha s.k. grundläggande behov på minst 20 tim/vecka. I grundläggande behov ingår hjälp att äta, att klä sig, att kommunicera etc. Efter den nya tillämpningen kan personer som bedömts ha haft behov långt över 20 tim/vecka under många år helt plötsligt få veta att deras behov anses ligga under dessa 20 tim. Ibland 19,5!

Från kommunens sida har mängder med kontakter tagit med Försäkringskassan lokalt och nationellt, med andra kommuner för att jämföra situationen. Interna granskningar av hur bedömningar görs har självklart också genomförts. Jag har varit drivande i att vi från politikens sida ska försöka få en ändring till stånd vad gäller tolkningen av reglerna. Glädjande har alla partier ställt sig bakom den uppfattningen och nya riktlinjer har ännu inte börjat tillämpats i någon större omfattning. Det betyder att omsorgsnämnden (där jag är ordförande) beräknas få ett underskott på mellan 13-15 mkr i år bara på den personliga assistansen.

Jag vet att mina FP-kollegor och även andra riksdagspolitiker försöker förändra men än har inget hänt. Arbetet fortsätter och nya initiativ är på gång. Corren skriver idag om frågan i en intervju med mig efter omsorgsnämndens sammanträde igår.

Inga kommentarer: