måndag 30 maj 2011

Rimligt att kungen granskas

Idag har kungen bemött alla påståenden om bilder, eventuella besök på striptease-klubbar och annat mindre lämpligt med tanke på hans ställning som statschef. Jag såg inslaget på TV 4 Nyheterna. Kommer säkert att finnas de som tycker att media ska lämna honom i fred. Han såg onekligen pressad ut.

Men varför ska inte kungen - och för den del övriga medlemmar av kungahuset - granskas? Den granskningen är lika viktig som granskning av politiker, företagsledare och andra med inflytande i samhället. Kungen har ju dessutom framförallt funktionen att företräda Sverige utomlands och skänka stjärnglans vid evenemang inom landet. Då bör väl rimligen levernet vara ett föredöme. Nu skäms man ju som svensk över dessa pinsamheter.

DN redovisar en undersökning som visar att det är fler nu än tidigare som tycker att kungen ska avgå. I stället vill de att Viktoria ska tillträda. Personligen tycker jag Viktoria ska befrias från detta ärvda uppdrag och de förväntningar det innebär. År 2011 är det dags för ett modernt Sverige att skrota ärvda ämbeten.

Andra bloggar i ämnet: Folkpartiet i Nacka

söndag 29 maj 2011

Varför är (M) emot en modern järnvägsutbyggnad?

Efter att ha läst Europakorridorens verksamhetsberättelse inför årsstämman i juni kan jag inte - återigen - låta bli att förundras över (M):s kompakta motstånd mot att satsa på en modern järnvägsutbyggnad i Sverige. Europakorridorens verksamhetsberättelse för 2010 är ett åtta sidor långt bevis för att moderaterna i regeringen har fel i sin analys kring järnvägsutbyggnad inklusive höghastighetståg.

Ett antal utredningar har visat på vilka fördelar en modern järnvägssatsning skulle ha för Sveriges ekonomiska utveckling. KTH:s utredning 2003 "Europakorridoren, Ett bredband för fysiska transporter. Utbud, prognoser och samhällsekonomi" pekar på mycket stora samhällsvinster. Internationella HandelsHögskolan i Jönköping (IHH) presenterade 2004 två olika studier "Europakorridoren - Resvolymer, pendling och regionförstoring" samt "Europabanan och Södra stambanan - En jämförande analys av effekter i Södra stambaneregionen". Slutsatsen av båda dessa utredningar är att det är klart mest samhällsekonomiskt lönsamt för hela södra Sverige att bygga den nya Europabanan med hastighetsstandard på 350 km/tim. Alltså samma typ av järnväg som byggs runtom i övriga Europa.
Under 2008 redovisade KTH ytterligare en utredning "Godstrafikens utvecklingsmöjligheter som följd av en satsning på Europakorridoren". Möjligheterna för godstrafiken uppkommer genom att de flesta X2000-tåg ersätts av höghastighetståg på de nya banorna. Rapportens slutsats är att höghastighetsbanor kan betraktas som landets viktigaste godstågssatsning.

I en modern och framtidsinriktad miljöpolitik bör ingå att minska den tunga fordonstrafiken på våra vägar. Det förutsätter att mycket mer gods måste kunna fraktas på järnväg för att företagen ska välja en annan trasportform än dagens.

Men finansminister Anders Borg fortsätter att med en åsnas envishet hävda att höghastighetsbanor inte är någonting för Sverige.

Folkpartiet har en mer framtidsinriktad syn på Sverige, där både vårt samband med övriga Europa och ett värnande av framtida miljö ingår. Har man den utblicken mot framtiden så är det naturligt att svenska politiker måste vara lika framsynta i sin beslut som de politiker var som en gång byggde järnvägen.

Det är dags för (M) i regeringen att ha större visioner för landet än bara omfattningen av nästa jobbskatteavdrag.
 

onsdag 18 maj 2011

Snabb-bygge av gruppbostäder inte möjligt, tyvärr

På dagens sammanträde med omsorgsnämnden frågade oppositionen traditionsenligt: blir det några nya gruppboenden?
Omsorgskontoret och jag redogjorde återigen för att ett nytt öppnade i april, att ytterligare ett par stycken är påbörjade, att flera nya bostäder är inplanerade i de detaljplaner som är på gång varav en plan är överklagad. Alltså samma information som lämnades vid sammanträdet förra månaden och även vid fullmäktigemötet i april.

Jag vet inte om oppositionen tror att vi från Alliansen avbeställer boenden mellan sammanträdena. Jag skulle också önska att bostadsplanering vore en betydligt snabbare process. Men nu är det inte så. Om dessutom en granne eller flera bestämmer sig för att utnyttja sin demokratiska rätt att överklaga en plan så kan processen förlängas med ett år och mer.

När sedan alla planer är klara så är det tyvärr inte lika enkelt som de monteringsfärdiga villor som vi ser lyftas ner i delar från en trailer och snabbt vara på plats färdiga att inreda. Ännu har inget företag tyckt att det är en affärsidé, uppenbarligen. Utom i oppositionens värld.

Det kan tyckas som att jag raljerar. Visst är det ett problem att flera personer inte får beviljad plats i gruppbostad så snabbt som man skulle önska. Men det går inte fortare för att oppositionen ställer exakt samma fråga varje månad.

söndag 15 maj 2011

Landsmötesmotion om Kompetenslyft

Jag skrev nyligen på min blogg om behovet av kompetenslyft inom funktionshinderområdet och refererade där till såväl min debattartikel i Dagens Samhälle som Karl Grunevalds och Maria Larssons. Som framgår är jag kritisk till att regeringen inte tagit hand om LSS-kommitténs rekommendation i frågan för snart tre år sedan. För att förstärka behovet ytterligare och förhoppningsvis påskynda statens agerande så har jag idag skrivit en motion i frågan till Folkpartiets landsmöte i oktober.

"Kompetenslyft behövs på funktionshinderområdet
LSS-lagen har funnits i snart tjugo år. Den var och bör fortsätta att vara en profilfråga för Folkpartiet liberalerna. Tyvärr har intentionerna bakom lagstiftningen kommit i skymundan. Idag diskuteras LSS nästan bara i termer av kostnader för stat och kommuner.
Funktionshinderområdet är naturligtvis inte bara LSS även om denna lagstiftning är avgörande för att personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra med familj, fritid, jobb och studier.

Ett Kompetenslyft inom hela funktionshinderområdet är nödvändigt för att insatser ska ges med god kvalité. Det räcker dock inte bara med kunskap om funktionsnedsättningar. I god kompetens måste också ingå insikt om de värderingar som ligger till grund för samhällets olika lagar på området. Där finns brister idag. Inte bara hos handläggare utan hos politiker, chefer, olika myndigheter inkl rättsväsendet. Mest synliga blir kanske bristerna på LSS-området, där LSS-berättigade personer inte alltid får insatser de har rätt till, eftersom tillämpningen av lagen inte följer lagstiftarens intentioner.

LSS-kommittén (SOU 2008:77) uppmanade regeringen att genomföra ett framtidsinriktat Kompetenslyft inom funktionshinderområdet. Liknande "lyft" har gjorts på äldreområdet och nu är det hög tid för funktionshinderområdet."
fredag 13 maj 2011

FK:s lokalkontor i Linköping blir kvar

Försäkringskassans lokalkontor i Linköping hotades av stängning om ett par veckor. Detta trots att riksdagen i april begärt att regeringen skulle stoppa nedläggningarna av lokalkontoren runtom i landet. Igår kom så regeringens svar till riksdagens socialförsäkringsutskott (Corren 13/5 -11).
Kassan åläggs att se över sin organisation på nytt.

Det kan tyckas som ett år av respit och sedan?
Jag tror dock att lokalkontor/servicekontor kommer att räddas också på lång sikt. Många kontakter med medborgare kan skötas via nätet men i ofta är det personliga mötet en nödvändighet.

onsdag 11 maj 2011

Alla barn och unga behöver trygghet

Men tyvärr fungerar det inte alltid så. Folkpartiet skriver på kampanjsidan så här:
Många barn växer upp i trasiga hem. När föräldrarna inte klarar av att ta hand om sitt barn måste samhället som en yttersta åtgärd gripa in och se till att barnet får den trygghet, den omsorg och det skydd som alla barn har rätt till.
Över 17 000 barn och ungdomar är omhändertagna av socialtjänsten. Samhället har tagit på sig ansvaret för att ge dem en bättre start i livet. Men socialtjänsten följer inte upp barnen tillräckligt. Många barn upplever att ingen lyssnar och ingen ser. En stor del av barnen misslyckas i skolan och får allvarliga problem som vuxna. Samhällets mest utsatta barn har inte fått det stöd som de behöver. Det måste vi ändra på.

I min kommun Linköping jobbar flera av mina engagerade partikollegor med kampanjen. Men det räcker förstås inte med en månads kampanj för att alla barn och unga ska få en bättre och tryggare tillvaro. Förbättringar måste ske långsiktigt och tillsyn och kontroll av verksamheter ske kontinuerligt.

Läs t ex vad Marianne Åhman skriver.

torsdag 5 maj 2011

Lägga tid på att rösta - Oj, så besvärligt!!

Väljarna i Västra Götaland är irriterade över att de "måste" lägga tid på att rösta igen. Enligt referat i Dagens Samhälle uppger valforskaren Henrik Oscarsson på sin blogg att väljarna anser att det inte är deras ansvar att det blev fel i höstas. Nej, så är det förvisso. Men ligger det inte i väljarnas intresse att deras avgivna röster blir rätt räknade? Jag bara undrar.
I många länder i världen skulle befolkningen gärna rösta varje dag om de bara finge rösta. Och att myndigheter tog deras åsikter i valet på allvar.
Men i Sverige är vi så bortskämda med demokrati att vi gnäller när vi måste välja om. Och "måste" förresten? Det är frivilligt. Den som tycker att besväret inte står i proportion till nyttan med korrekta valresultat kan ju avstå.

onsdag 4 maj 2011

LSS i fokus

På dagens DN-debatt beskriver Socialstyrelsen resultat av granskning rörande kommuners hantering av LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är naturligtvis oerhört illa att kommuner inte följer lagar. Och än mer illa är det att nonchalera lagar som tillkommit för att stärka svårt funktionshindrade människors möjligheter att leva så normalt som det bara går trots funktionsnedsättningen.

Samtidigt vill jag påstå att det inte borde vara någon enorm överraskning att LSS nonchaleras i vissa kommuner. Lagen ger den enskilde medborgaren större inflytande över insatserna än vad socialtjänstlagen gör. Detta förhållande har allt sedan lagens tillkomst varit en nagel i ögat på såväl politiker som handläggare och biståndsbedömare. Alltemellanåt hörs berättelser om spydiga kommentarer från handläggare gentemot sökande, som skaffat sig information om sina rättigheter innan man kommit till socialkontoret.

För några veckor sedan skrev jag här på min blogg att den genomgripande kompetenshöjning/-utveckling, som LSS-kommittén uppmanade regeringen att genomföra redan 2008, måste komma till stånd. När jag läser Socialstyrelsens artikel idag känner jag att jag hade helt rätt.

Kommuner som inte följer lagen förtjänar stark kritik. Men också regering och riksdag förtjänar kritik för att kommittéförslagen bara i vissa stycken genomförts. Inte heller tar man itu med den nedmontering av den personliga assistansen, som sker genom Försäkringskassans handläggning. De kommuner som tar ansvar för sina LSS-berättigade medborgare drabbas numera av övervältringskostnader i miljonklassen.

Det är snart tre år sedan LSS-kommitténs betänkande lämnades. Vissa delar är genomförda och det är bra. Men åtskilligt mer återstår. Det duger inte att efter nästan tre år bara ha ett svar: Förslagen bereds i regeringskansliet.

Jag har länge varit engagerad i dessa frågor och jag var mycket aktiv som kommittéledamot både under de fyra år arbetet pågick och jag kommer att fortsätta bevaka utvecklingen. Jag ser som kommunalråd och ordförande i omsorgsnämnden i Linköping att diskussionen om intentionerna med LSS alltid behöver hållas levande i vardagsarbetet.

måndag 2 maj 2011

Bin Laden är död

Usama Bin Laden är död. Delar Cecilia Malmströms uppfattning att än bättre hade varit att han infångats och ställts inför rätta och dömts för de fruktansvärda brott han begått. Men hans död är också en framgång. Dock ska vi inte tro att terrorismen är död, vilket också Cecilia konstaterar.
Jag hoppas att världen slipper uppleva hämndattacker.
Se http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/05/02/arbetet-mot-terrorism/