fredag 15 oktober 2010

Alliansförhandling om Visions- och samverkansprogram i Linköping

Glädjande nog fick vi fyra partier (FP, M, C, KD) fortsatt förtroende i Linköping för åren 2011-14. Till och med +1 mandat (till 41 av 79). När förhandlingarna om uppdragsfördelning närmar sig avslut så är det hög tid att skriva "regeringsförklaring".
Under den nu snart avslutade mandatperioden har vi jobbat utifrån ett Visions- och samverkansprogram vars övergripande inriktning har varit
- ett friare, tryggare, företagssammare och grönare Linköping.

I valrörelsen presenterade vi gemensamt ett antal punkter på viktiga politikområden, som vi lovade väljarna att jobba för om vi fick förnyat förtroende. Det har vi ju nu fått och därmed är valprogrammet en bas i det kommande Visions- och samverkansprogrammet.

Till detta ska då läggas några punkter ur respektive partis lokala program. Vi i Folkpartiet presenterade flera förslag för Linköpingsborna under valrörelsen. Förslag som jag uppfattar att vi fått väljarnas gehör för, eftersom FP fick nästan 600 fler röster detta val jämfört med 2006.

Följande förslag har jag lämnat till de övriga Allianspartierna, som en del av Folkpartiets förhandlingsinspel.

Område Omsorg och hälsa

De 7 punkter som finns under denna rubrik i vårt gemensamma valprogram förs in i Visions- och samverkansprogrammet.

Till avsnitt Värdighetsgaranti förs också
Rätt att välja mat-garanti
Ut- och gå-garanti
Båda dessa förverkligas genom skarpare skrivningar i Äldrenämndens kravspecifikationer vid kommande upphandlingar.

En fristående funktion som Äldreombudsman inrättas i kommunen. Funktionen finns i ett antal kommuner bl a Stockholm. ÄO har ett annat uppdrag än äldrelotsarna, som är en informationsfunktion. Ett utredningsuppdrag bör ges till KLK.
Om intresse finns från andra partier i Alliansen att vidga funktionen till en lokal ombudsmannafunktion för mänskliga rättigheter, där bl a äldres och funktionshindrades rätt ingår, är vi öppna för en sådan diskussion.

För att ytterligare förstärka arbetet med att minska drogberoende och droganvändning i samhället bör ett ”Mini-Maria” d v s ett ungdomsteam inrättas i Linköping. Ett utredningsuppdrag ges till omsorgskontoret att i samverkan med landstinget vidareutveckla den nuvarande missbruksvården. I uppdraget ingår också att följa utvecklingen av det nystartade ”Mini-Moa” i Norrköping.

Ökad Samverkan mellan kommun, landsting och olika brukarorganisationer blir alltmer nödvändig för att garantera god kvalité i vård/omsorg och service och för att utnyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt. Allians för Linköping kommer att initiera diskussion om möjligheter till mer gemensamt beslutsfattande mellan kommun och landsting samt gemensamma utbildningar där brukarorganisationerna medverkar som aktiva kunskapsförmedlare. Speciellt angeläget är det på områden som psykiatri och missbruksvård.
På andra områden, framförallt barn och äldre, har ett arbete med samverkansinriktning påbörjats, i vilket Allians för Linköping naturligtvis fortsätter att aktivt medverka.

Återstår att se övriga partiers tankar kring FP-förslagen och vad de själva vill föra till från resp parti.

Folkpartiet har naturligtvis förslag också på andra delar av kommunpolitiken. Men de inspelen får andra presentera i dagsläget.


Inga kommentarer: