torsdag 28 oktober 2010

Ullenhag nomineras till vice ordf i FP

Folkpartiets valberedning meddelade idag att Erik Ullenhag nomineras till ny andre vice ordförande inför partirådet den 19 november. Helene Odenljung föreslås flytta upp till förste vice efter Cecilia Malmstöm, vilket är naturligt.

Jag är verkligen nöjd med valberedningens förslag och ska gärna rösta för både Erik och Helene på partirådet. Erik var mitt förslag till andre vice ordförande när vi som är FP-medlemmar i Östergötland nominerade. Så här löd min motivering:
"Erik uttrycker alltid en tydlig socialliberal hållning oavsett vilket politikområde han uttalar sig om. Erfaren genom tidigare uppdrag som LUF-ordf, riksdagsledamot och partisekreterare. Nytillträdd ministerpost blir ytterligare ett plus. Balanserad. Kan vara ett partiledarämne."

Tyvärr blev inte Erik Folkpartiets kandidat från Östergötland, vilket jag beklagar. Men nu ser jag ut att få mitt förslag förverkligat ändå.

tisdag 26 oktober 2010

Rödgrön skilsmässa

Så gick det med den alliansen! När man inte fick makt då blev det skilsmässa. Man kan väl konstatera att äktenskapstycket inte var så iögonfallande men mycket handlar det säkert om att socialdemokraterna inte är vana att tvingas till samarbete. Men de är också maktpartiet framför andra. Och om samarbete var ett sätt - kanske till och med det enda - att återta regeringsmakten så fick man väl hålla god min.

Vi tar en paus, säger Mona Sahlin i SvD. Vi kan vara vänner ändå, skriver Veronika Palm. Lättnaden över att vara av med "vännerna" lyser igenom.

Nu väntar självrannsakan, kanske. Det lyckades inte så bra efter 2006 men förmodligen var smällen värre nu. Lika historiskt som det var för oss i den riktiga Alliansen att bli omvalda, lika osannolikt var det naturligtvis för socialdemokraterna att förlora en andra gång.

Intressant att läsa Lena Sommestad, fd (S)-minister, som på sin blogg ifrågasätter det lämpliga i att låta Thomas Östros vara "förnyare" av skattepolitiken.

Andra bloggkommentarer: Mårtenssons festliga rubrik: "Kommunister åt vänster, miljöpartister åt höger och socialdemokraterna vet ej", Rasmus (Liberal), Sörlidens.

tisdag 19 oktober 2010

Mänskliga rättigheter i Sverige

Idag lämnade Delegationen för mänskliga rättigheter sitt slutbetänkande SOU 2010:70 till regeringens företrädare, integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Delegationen presenterar huvudinriktningen i betänkandet på DN-debatt idag.

Där skriver man bl a att Sverige måste arbeta mer målmedvetet för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Delegationen ger exempel på områden. Det gäller bl a minoriteters rättigheter, det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och det handlar om att förhindra kränkningar av gamla på äldreboenden.

Jag tror många blir förvånade. Är inte mänskliga rättigheter säkerställda redan i vårt land? Nej, tyvärr. Här finns en hel del att göra. Om delegationens alla förslag är de rätta får väl den fortsatta debatten och de kommande analyserna visa.

Erik Ullenhag kommenterar:
Mänskliga rättigheter är en grundläggande del av en välfungerande demokrati och det krävs ett ständigt pågående arbete för att mänskliga rättigheter ska omfatta alla. Det är därför med stort intresse som jag i dag har tagit emot delegationens slutbetänkande, säger integrationsminister Erik Ullenhag, som har ansvar för frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.
I betänkandet föreslås bland annat en rad nya lagregleringar för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna samt en ny myndighet som särskilt ska bevaka efterlevnaden.
- Det långsiktiga arbetet med mänskliga rättigheter är mycket viktigt för bland annat integration, diskriminering och nationella minoriteter. Delegationens förslag är mycket omfattande och kommer därför att kräva en ingående analys. Jag ser fram emot att följa den debatt som säkert kommer att uppstå med anledning av förslagen, avslutar Erik Ullenhag.

måndag 18 oktober 2010

Lärarlegitimation införs

Ytterligare steg mot en god kvalité i svenskt skolväsende tas nu av Alliansregeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP), nämligen införandet av lärarlegitimation, som presenterats idag (DN).
Alla barn har rätt till bra undervisning, som min partikollega i Linköping, Carina Boberg, skriver.
Lagen inbegriper också friskolorna. Självklart kan tyckas. Men där finns faktiskt många obehöriga lärare.

Roligt att förslaget mottas positivt i stort sett överallt. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och t o m socialdemokraternas talesperson på utbildningsområdet Mikael Damberg är nöjd.
I Norrköping startade idag förskolebiennalen och jag hörde Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på Radio Östergötland när jag körde hem. Hon var glad över att förskollärarna blir legitimerade och också med den nya läroplanen för förskolan.

fredag 15 oktober 2010

Alliansförhandling om Visions- och samverkansprogram i Linköping

Glädjande nog fick vi fyra partier (FP, M, C, KD) fortsatt förtroende i Linköping för åren 2011-14. Till och med +1 mandat (till 41 av 79). När förhandlingarna om uppdragsfördelning närmar sig avslut så är det hög tid att skriva "regeringsförklaring".
Under den nu snart avslutade mandatperioden har vi jobbat utifrån ett Visions- och samverkansprogram vars övergripande inriktning har varit
- ett friare, tryggare, företagssammare och grönare Linköping.

I valrörelsen presenterade vi gemensamt ett antal punkter på viktiga politikområden, som vi lovade väljarna att jobba för om vi fick förnyat förtroende. Det har vi ju nu fått och därmed är valprogrammet en bas i det kommande Visions- och samverkansprogrammet.

Till detta ska då läggas några punkter ur respektive partis lokala program. Vi i Folkpartiet presenterade flera förslag för Linköpingsborna under valrörelsen. Förslag som jag uppfattar att vi fått väljarnas gehör för, eftersom FP fick nästan 600 fler röster detta val jämfört med 2006.

Följande förslag har jag lämnat till de övriga Allianspartierna, som en del av Folkpartiets förhandlingsinspel.

Område Omsorg och hälsa

De 7 punkter som finns under denna rubrik i vårt gemensamma valprogram förs in i Visions- och samverkansprogrammet.

Till avsnitt Värdighetsgaranti förs också
Rätt att välja mat-garanti
Ut- och gå-garanti
Båda dessa förverkligas genom skarpare skrivningar i Äldrenämndens kravspecifikationer vid kommande upphandlingar.

En fristående funktion som Äldreombudsman inrättas i kommunen. Funktionen finns i ett antal kommuner bl a Stockholm. ÄO har ett annat uppdrag än äldrelotsarna, som är en informationsfunktion. Ett utredningsuppdrag bör ges till KLK.
Om intresse finns från andra partier i Alliansen att vidga funktionen till en lokal ombudsmannafunktion för mänskliga rättigheter, där bl a äldres och funktionshindrades rätt ingår, är vi öppna för en sådan diskussion.

För att ytterligare förstärka arbetet med att minska drogberoende och droganvändning i samhället bör ett ”Mini-Maria” d v s ett ungdomsteam inrättas i Linköping. Ett utredningsuppdrag ges till omsorgskontoret att i samverkan med landstinget vidareutveckla den nuvarande missbruksvården. I uppdraget ingår också att följa utvecklingen av det nystartade ”Mini-Moa” i Norrköping.

Ökad Samverkan mellan kommun, landsting och olika brukarorganisationer blir alltmer nödvändig för att garantera god kvalité i vård/omsorg och service och för att utnyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt. Allians för Linköping kommer att initiera diskussion om möjligheter till mer gemensamt beslutsfattande mellan kommun och landsting samt gemensamma utbildningar där brukarorganisationerna medverkar som aktiva kunskapsförmedlare. Speciellt angeläget är det på områden som psykiatri och missbruksvård.
På andra områden, framförallt barn och äldre, har ett arbete med samverkansinriktning påbörjats, i vilket Allians för Linköping naturligtvis fortsätter att aktivt medverka.

Återstår att se övriga partiers tankar kring FP-förslagen och vad de själva vill föra till från resp parti.

Folkpartiet har naturligtvis förslag också på andra delar av kommunpolitiken. Men de inspelen får andra presentera i dagsläget.


torsdag 14 oktober 2010

Romer i Linköping

"Romer från Balkan" var rubriken på ett seminarium, som hölls i Linköping idag. Mycket intressant och lärorikt. När jag åkte dit trodde jag att jag visste åtminstone en hel del om romer. Men icke så. Jag har lärt mig mycket idag.

Tina Kiveliö, som arbetat tillsammans med bl a FP:s tidigare partiledare Maria Leissner i utredningen "Romers rätt" som presenterades i somras och nu är ute på remiss, berättade att det finns mellan 50 000 och 100 000 romer i Sverige. De har olika bakgrund och en av grupperna är romer från Balkan. Både i Sverige och i andra länder finns mycket fördomar mot romer. Ett sätt att bryta dessa fördomar är naturligtvis att skaffa sig kunskap. Jag ska verkligen försöka hinna läsa utredningen.

I övrigt under dagen jobbade vi i grupper. "Vi" var romer med bakgrund från olika länder i det forna Jugoslavien, som nu bor i Linköping, anställda inom olika kommunala verksamheter, några anställda på en vårdcentral, bostadsföretag och några politiker. Varje grupp innehöll någon eller några från varje kategori.

Med ett antal frågor som utgångspunkt för diskussionerna blev grupparbetet mycket givande. Jag är imponerad av med vilken energi många av romerna jobbar för en bra skolgång för barnen, för att föräldrarna ska lära sig svenska och ha jobb och för allas möjlighet till delaktighet i sitt nya samhälle. Det är sällan jag hör "skolan är jätteviktig för barn och ungdomars framtid" så många gånger under en och samma dag som jag gjort idag.

Nu ska vi som företräder kommunen också ta vårt ansvar. Inte bara för att lagen kräver det. Utan framförallt för att möta det engagemang och den vilja till delaktighet som visats från romerna själva.

onsdag 13 oktober 2010

Psykiatridagar i Linköping

I går invigde jag Linköpings Psykiatridagar. För fjärde året i rad arrangerar IFS (Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser) i Linköping, HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Linköping), Linköpings kommun och Landstinget dessa dagar. Alltid med spännande program, som ökar kunskaperna hos deltagarna.

Jag betonade behovet av än mer samarbete/samverkan mellan alla aktörer. Kommun och landsting behöver förbättra samverkan. Tillsammans behöver kommun och landsting förstärka samverkan med föreningslivet.

Av det jag hittills hunnit studera regeringens budgetproposition, som lämnades till riksdagen igår, så finns resurser till ytterligare förbättringar av den psykiatriska vården. Efter att fram till 2006 varit den mest eftersatta delen av svensk sjukvård har Alliansregeringens initiativ inneburit några steg framåt under de senaste fyra åren. Men mycket återstår innan Sverige har en psykiatri i världsklass.

måndag 11 oktober 2010

Sjukförsäkring, Politisk PR, Ny läroplan

DN:s ledare idag måndag har rubriken "Omöjligt uppdrag". Det är sjukförsäkringen som avses. Ledarsidan menar att hur reglerna än utformas så kommer en del personer att känna sig fel behandlade. En del mer berättigat än andra.

Visst. Så är det nästan alltid eftersom lagar inte kan precisera hantering av varje enskilt fall. Men - och det är ett viktigt men - det är oftast tillämpningen som avgör hur människor uppfattar systemen. Och - minst lika viktigt - hur man bemöts vid kontakten med i detta fall Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Jag tror, precis som beskrivs i ledaren, att om samarbetet mellan dessa båda myndigheter organiseras utifrån "kundens" perspektiv så skulle mycket vinnas vad gäller de försäkrades uppfattning även beträffande regelverket.

Ska bli intressant att följa utvecklingen och den nye ministerns hantering.

PR i stället för forskning skriver Peter Wolodarski (DN 10 okt-10). Det handlar om regeringens kommunikationsstrateg Per Schlingmann, fd partisekreterare (M). Det känns lätt - åtminstone för mig - att instämma i Wolodarskis kommentarer. Förtroende för politiker, politiskt arbete och politiska beslut borde gå att vinna genom vad som faktiskt uträttas och inte genom PR-trick.

Idag har i alla fall resultatet av ett gediget politiskt arbete presenterats av utbildningsminister Jan Björklund, nämligen förslaget till ny läroplan för grundskolan. Läs mer om förslaget på regeringens hemsida och i Jan Björklunds Nyhetsbrev.

tisdag 5 oktober 2010

Den nya regeringen och riksdagens öppnande

Folkpartiet behåller fyra statsråd plus att Jan Björklund blir vice statsminister. Det sistnämnda helt självklart eftersom FP är näst största partiet i Alliansregeringen. Av dagens Synovatemätning kan man se att bara några dagar efter valet hade avståndet till C och KD ökat ytterligare. FP ökade och de båda andra partierna tappade förmodligen de stödröster de fick från moderater i valet.

Bra att Erik Ullenhag blir minister och med "rätt" ansvarsområde. Erik är med sin socialliberala framtoning i och för sig bra var än han finns i politiken.

Förvånad över att Tobias Krantz lämnar både regeringen och riksdagen. Känns inte helt bra. Tobias är också en duktig kille.

Vad gäller övriga ministrar konstaterar jag med viss tillfredsställelse att socialförsäkringsministern byts. Jag känner inte Ulf Kristersson men jag har hört positiva omdömen om honom som socialborgarråd. Han leder ju också den - äntligen - tillsatta socialförsäkringsutredningen.

Årets riksdagsöppnande har tyvärr fått negativ uppmärksamhet. Inte genom regeringspartierna. Utan genom oppositionen. Först igår genom Mona Sahlins velande hit och dit kring talmansposten. Och så idag med SD:s uttåg ur Storkyrkan. Jag har läst biskopens predikan. Att SD lämnade kyrkan bevisar att partiet och dess företrädare inte accepterar våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde. Varför annars reagera på detta sätt mot Eva Brunnes ord om just alla människors lika värde oavsett var man är född.

Första opinionsmätningen efter valet

DN/Synovate redovisar idag att en dryg vecka efter valet (mätningen är gjord 22-30 september) har Alliansregeringen egen majoritet. Bra så även om det inte förändrar situationen med minoritetsregerandet. Men det stärker självförtroendet!

Jag gläds också åt att mitt partis siffror ökat. Folkpartiet får + o,7 %.

Nu väntar alla på beskedet om vilka som ska utgöra den omvalda regeringen.

måndag 4 oktober 2010

Första omröstningen

Så fick inte (SD) någon makt över talmansvalet i riksdagen idag. Hur gärna än socialdemokraternas partiledare respektive partisekreteraren försöker bortförklara fakta (DN).

Heder åt Björn von Sydow (S) som hade den goda smaken att avstå från kandidatur.

Grattis till Liselott Hagberg (FP) som omvaldes till tredje vice talman.