lördag 31 juli 2010

Diskriminering

Trots lagar mot diskriminering på olika områden så utsätts ändå människor för kränkande och till och med brottsliga handlingar, som har sin grund i diskriminering. Corren har idag ett reportage (länk saknas tyvärr) om situationen för hbt-personer i Linköping. Även om det är bättre idag än för ett tiotal år sedan så vågar inte alla vara öppna med sina livsmönster.

Min partikollega och landstingspolitiker Reza Zarenoe säger till tidningen att han vill att Östergötland ska bli ett hbt-län. Två förslag har Reza. En jämlik vård där också hbt-personer har rätt till barn genom provrörsbefruktning utan att behöva betala och ett bra bemötande. Dessutom vill Reza ha fler hälsokommunikatörer, som kan sprida kunskap i dessa frågor.
Läs mer om artikeln på Carinas blogg.

Annan omfattande diskriminering utsätts romer för i Sverige (och runtom i Europa och övriga världen). Igår redovisade Maria Leissner (också folkpartist bl a tidigare partiledare) utredningen "Romers rätt - en strategi för romer i Sverige."

Läs om utredningen och Delegationen för romska frågor på regeringskansliets hemsida. Se också integrationsminister Nyamko Sabunis uttalanden samt hennes Nyhetsbrev.

Utredningen kring romers situation är en mycket sorglig läsning om utanförskap. Jag upphör aldrig att förvånas över hur djupt rotade fördomarna mot romer är i Sverige än idag. Att det nästan utan att alls ifrågasättas kan förekomma att romska kvinnor körs ut ur butiker eller - om de hunnit komma in - bevakas därför att de på grund av fördomar tros vara ute för att stjäla. I Norrköping ifrågasattes en deltagare i konferens på ett hotell när hon tog en kopp kaffe. Ifrågasättande gällde om hon hade på hotellet att göra! Kvinnan anmälde hotellet och fick rätt till slut efter dom i Hovrätten. Bra så men det räcker uppenbarligen inte för att få slut på den diskriminerande behandlingen av romer.

torsdag 29 juli 2010

Kränkande inbjudan till SSR-medlemmar i Östergötland

Jag har fått en inbjudan till valdebatt om Välfärdens villkor från min fackliga organisation Akademikerförbundet SSR i Östergötland. "Vet Du hur du ska rösta den 19 september?" frågar man oss medlemmar. För att få vägledning arrangeras en debatt i Norrköping den 26 augusti.

Två (!) partier är inbjudna till en panel. Jag tror säkert att både Lars Stjernkvist (S) och Jörgen Rundgren (M) är engagerade debattörer. Men varför utgå från att medlemmarna bara vill veta vad dessa två partier tycker? Och varför tro att medlemmarna i länets övriga tolv kommuner vill lyssna på Norrköpings lokalpolitiker?

Även om jag här tycks lite raljerande så är jag både upprörd och besviken över den brist på respekt för demokrati som denna inbjudan avspeglar. Därför har jag skickat ett mail till den ansvariga kvinnan på förbundet och begärt en förklaring. Här kan Du läsa mitt mail:
Som medlem i SSR är jag mycket förvånad över den inbjudan till valdebatt om välfärdens villkor, som SSR bjudit in till i Norrköping den 26 augusti. I inbjudan står: ”Kom och träffa dina lokala politiker och hör hur de tänker om till exempel generell välfärd, resurser till socialtjänsten, om förebyggande arbete, om arbetsmarknadspolitiken och om a-kassan.”
Enligt SSR Östergötland tycks det bara finnas två(!) partier för medlemmarna att välja mellan i höstens val, eftersom endast (S) och (M) är företrädda i panelen. Företrädarna är dessutom lokalpolitiker i en (!) av länets tretton kommuner och kan knappast svara på några lokala frågor för resten av länet. En del av frågorna som anges i inbjudan är dessutom att betrakta som nationella, t ex generell välfärd, arbetsmarknadspolitik och a-kassan.

Som medlem i SSR och dessutom politiskt engagerad är jag djupt bekymrad över förbundets syn på demokrati. Även om det i höstens val tydligare än någonsin finns två block så röstar vi som väljare fortfarande på enskilda partier, som har sina valprogram. Styrkeförhållanden mellan partierna i det vinnande blocket kommer att påverka inriktning på den kommande politiken. Att då bjuda in medlemmarna med frågan ”Vet du hur ska rösta den 19 september?” och endast fråga ut två av partierna är minst sagt anmärkningsvärt. Är det förbundets uppfattning att medlemmarna ska välja mellan (S) och (M)?

Jag har medvetet valt att tillhöra ett SACO-förbund för att slippa känna att mitt fack bedriver politisk påverkan för medlemmarnas räkning. Men tydligen fungerar det så även i ett akademikerförbund, vilket är djupt beklagligt.

Efter en koll på SSR:s hemsida, ser jag, att i Malmö arrangeras motsvarande debatt med fler partier inbjudna. Varför inte i Östergötland?

Jag förväntar mig en förklaring.

Med hälsningar

Linnéa Darell, medlem 6931

Res inte utan försäkring!

Svd uppmärksammar alla resenärer inför utlandsresa om ändrad lagstiftning från den 1 augusti kring ansvarsfrågan om något händer. Den nya lagen innebär ett tydligt regelverk för förhållandet staten - individen i dessa fall.

Jag har skrivit om det vid två tillfällen den 19 februari och den 24 april i år.

Ansvar en bristvara


Att det ska vara så svårt att inse att om skyddsutrustning slängs i vattnet vid Bergs slussar så saknas räddningshjälp för den som drabbas av av en olycka. Corren har tidigare skrivit om personer som badar i slusstrapporna med risk för både eget och andras liv. Idag kan vi läsa om att skyddsutrustning skadas och slängs i vattnet på nätterna! Corren idag.

Nu tvingas kanalbolaget att anlita väktare på nätterna. Vem ska betala dessa extrakostnader? Ja inte är de som förstör! Det är naturligtvis resenärerna och skattebetalarna, eftersom ansvaret för en kulturklenod som Göta Kanal är statens.

Jag blir så trött på den totala brist på ansvar för varandra och för det gemensamma. Sådana här tilltag går inte att ursäktas med "det var lite roligt" alternativt "i fyllan och villan".

onsdag 28 juli 2010

Kryssen i personvalet påverkar höstens val

Det är rubriken på min debattartikel i Corren idag.
"Möjligheten att personrösta i höstens val handlar om att varje kandidat måste berätta för väljarna om sina värderingar och vad de vill uträtta i politiken. I valet till EU-parlamentet är personvalen etablerade." Läs hela artikeln.

Jag hoppas verkligen att fler väljare utnyttjar sin demokratiska rätt att personkryssa. Högst påverkan skulle väljarna ha om spärrarna togs bort helt. Något som Folkpartiet har drivit i utredningar. En liten bit på väg har vi kommit för till valet 2014 sänks spärren i riksdagsvalet från nuvarande åtta % till fem, som det är i övriga val.

Men i höst behövs fortfarande 8 % av partiets totala röster i valkretsen (i Östergötland = länet)för att förändra listan. Så om Du vill att jag ska företräda Dig och Dina åsikter i riksdagen nästa mandatperiod så måste Du sätta ett kryss för mitt namn på Folkpartiets lista den 19 september.

tisdag 27 juli 2010

Många behov och intressen ska tillgodoses i en kommunal budget

Corren påstår idag i en ledarkommentar (länk saknas)att Linköpings kommun behandlar missbrukare och personer med psykisk sjukdom "ovärdigt". Tidningen vill bibringa läsarna uppfattningen att vi Linköpingspolitiker i social- respektive omsorgsnämnd är ointresserade av att lösa boendefrågorna för utsatta människor.

Jag har svarat tidningen med följande redovisning
Nämnden och omsorgskontoret har redovisat till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (budgetberedningen) en grundläggande utredning och plan kring nuvarande och framtida behov av nya bostäder och boendestöd till alla olika målgrupper. Dessa målgrupper är: personer med utvecklingsstörning, personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med förvärvad hjärnskada, personer med missbruksproblem, våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem (behov av skyddat boende), personer med samsjuklighet missbruk-psykisk sjukdom.
Varje år under innevarande mandatperiod har utbyggnad skett av ett antal bostäder samt möjlighet till boendestöd och ytterligare finns i budget för i år och kommande år. Därutöver har nämnden begärt resurser för utbyggnad enligt följande:
2011 +12,2 mkr
2012 + ytterligare 13,7 mkr
2013 + ytterligare 10,8 mkr
2014 + ytterligare 10,8 mkr

Beviljas nämnden dessa medel kan alltså drygt 70 pl komma till stånd utöver de ca 25-30 som finns i budget för åren 2011-14.


Befolkningen ökar i kommunen och med det följer också nya behov bl a av insatser/boende/boendestöd för personer med missbruksproblem. Behovet av skyddat boende för kvinnor har nämnden påtalat tidigare men ej beviljats medel. Ett akutboende finns nu med tillfälligt stöd av statliga medel men måste naturligtvis lösas permanent med kommunal finansiering. För att uppmärksamma fullmäktige på situationen för berörda kvinnor initierade jag i våras ett temasammanträde för kf-ledamöterna, där Stadsmissionen medverkade.

Psykiatrin är som bekant ett sedan många år eftersatt område i Sverige. En hel del har förbättrats efter den s.k. Miltonutredningen och resurser har tillförts både nationellt, regionalt och lokalt. Men där återstår fortfarande stora och mycket varierade behov att tillgodose, ofta avseende boende och boendestöd. En diskussion som förs och ständigt måste föras är bl a när en person kan anses vara tillräckligt behandlad inom psykiatrin (inkl inom Rättspsykiatrin) för att klara ett boende på hemmaplan. Kommunens ansvar är naturligtvis att ge allt stöd som behövs men inte psykiatrisk vård. Samarbetet kommun-sjukvård måste garanterat fungera i varje enskilt fall.

Under det senaste halvåret har efterfrågan på boende ökat från personer med utvecklingsstörning jämfört med tidigare. Många vill flytta hemifrån tidigare än förut, vilket är positivt men kräver till viss del nya former av boendelösningar. Där har omsorgsnämnden på kort tid kunnat erbjuda några lägenheter i s.k. trapphusboende. Men det är inte tillräckligt.

Boende med särskild service för personer med förvärvad hjärnskada har hittills erbjudits inom ramen för vårdbostäder. Skälet är framförallt att de är så få och med mycket varierande behov att en gruppbostad inte ansetts vara möjligt. Dock är detta ingen hållbar lösning. Yngre personer ska inte tvingas bo på vårdbostäder för mycket gamla även om behovet av service kan vara likartat. Nämnden har under våren antagit ett lokalprogram och arbete pågår för att möjliggöra mer lämpligt boende för de 5-6 personer som berörs idag.

Men det är inte bara budget som påverkar möjligheten att erbjuda boende. Det måste också finnas möjligheter att bygga nytt och/eller hyra i befintligt bostadsbestånd. Idag finns ett bra samarbete mellan olika berörda planeringsinstanser för byggande och med hyresvärdar. Trots detta så är tiden ganska lång mellan beslut och möjlighet att ta i bruk en bostad.

Slutligen: Behoven av boende och andra stödinsatser ska vägas mot alla andra behov och intressen hos kommunens invånare. Skola, förskola, äldreomsorg, potthål i asfalten, ökade hyreskostnader för ny simhall, ny fotbollsarena med ”rätt” sorts gräs, mm, mm i en nästan oändlig rad.


.

måndag 26 juli 2010

Kokain bland unga i Linköping?

Sex ungdomar fick, enligt Corren, följa med till Polisen i lördags morse. Observanta boende i innerstan anmälde att ungdomarna tycktes sniffa narkotika på en parkbänk. I en annan artikel i samma tidning säger företrädare för gatulangningsgruppen så här:
-Min uppfattning är att kokain har blivit en vanligare drog som har spridit sig i bredare befolkningsskikt. Men jag har ingen statistik. Samtidigt är jag övertygad om att det finns ett stort mörkertal.

Som socialpolitiker blir jag oroad. Det är viktigt och nödvändigt att ha god kontroll på användning av narkotika. I synnerhet ungdomars användning för att stoppa en negativ utveckling i tid. FMN:s riksordförande (Föräldraföreningen mot narkotika) Gunilla Persson är bosatt i Linköping och säger i en av artiklarna att det finns varningstecken som föräldrar måste vara uppmärksamma på även om det kan vara svårt att skilja dem från pubertetssymptom i allmänhet.

Pride 2010


Idag har Pridefestivalen startat i Stockholm. Nordens största faktiskt och idag betraktad som en av sommarens riktiga folkfester i huvudstaden. Synen på homosexualitet har förändrats och särskilt yngre personer funderar sällan kring vilken sexuell läggning kompisarna har.
Men det betyder inte är hbt-personers liv är problemfritt. Långt därifrån. Inte ens i Sverige. Vi vill ju gärna tro att vi är mer fördomsfria än många andra länders medborgare. Och beroende på vilka vi jämför oss med så ligger det en sanning i det. Åtminstone om man ser på den lagstiftning som vår riksdag beslutat om.
I samband med Pridefestivalen lyfts debatten i flera media om läget för hbt-personer både här och på andra håll. På DN-debatt skriver diskrimineringsombudsmannen Katri Linna om hur diskriminerande strukturer i vården fråntar hbt-personer rätten till vård på lika villkor. På nyhetsplats i samma tidning återfinns rubriken "Våld i hemmet vanligt för unga hbt-personer" (länk saknas).
I Aftonbladet beskriver Val Kalende om hur hon riskerar döden för sin sexualitet i hemlandet Uganda. Och i Expressen berättar Johanna Koljonen om hot och attentat mot Prideparaden i Helsingfors för några veckor sedan.
Roligare att läsa är berättelsen om RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) och dess utveckling och vad organisationen och dess företrädare betytt och fortfarande betyder. Martin Andreasson, som intervjuas i DN-artikeln, är folkpartist och en av de personer som lärt mig mycket om villkoren för hbt-personer i vårt samhälle. Som riksdagsledamot åren 2002-06 var jag medlem i riksdagens HBT-nätverk, där Martin dessutom var ordförande.
Många bloggar om HBT och Pride. Här är några: Amanda, Carina, Catrine och Makthavare.
Själv bloggade jag för någon vecka sedan om att Folkpartiet i Linköping vill att alla äldreboenden ska hbt-certifierad personal.

söndag 25 juli 2010

Nationell parboendegaranti nödvändig


Så har det hänt igen! Ett gammalt par nekas att bo ihop på äldreboendet, denna gång i Hedemora (Aftonbladet). Det är tydligt att Folkpartiets förslag om en nationell parboendegaranti verkligen behövs. I min personvalskampanj som riksdagsledamot driver jag rätten för gamla människor att välja hur och var de vill bo. Där ingår parboendegarantin.

Egentligen borde kommunerna kunna tillgodose önskemålen utan att lagen tvingar dem. Så har vi gjort under alliansens ledning i min hemkommun Linköping. Efter ett folkpartiförslag i äldrenämnden finns nu ett beslut om garantin.

Men alla kommuner styrs ju inte av Allianspartierna. Därför behövs rätten garanteras i lag.


Andra som bloggat om inslaget är Jessica Eriksson.

Sociala företag vidgar arbetsmarknaden

Har läst en intressant bok "Sociala företag vidgar arbetsmarknaden" av Bosse Blideman/Eva Laurelli (Kommentus förlag). Precis som sociala företag vidgar arbetsmarknaden så vidgar läsningen av boken kunskaperna avsevärt. Jag ska erkänna att jag varit lite tveksam längre tillbaka. Tyckte inte att formen kändes som "riktigt företagande". Under senare år har jag ändrat mig. Och skälen är dels den diskussion vi haft i folkpartigruppen i Linköping med anledning av en motion om social ekonomi från partikollegan Lennart Berggren och dels debatten om att minska utanförskapet.

Under ett antal år med den socialdemokratiska regeringen lämnades fler och fler utanför arbetsmarknaden. Att göra det möjligt för alla dem att komma ut i egen försörjning via reguljär arbetsmarknad tycks nästintill omöjligt. Även om Allianspartierna (FP, M, C, KD) verkligen gjort stora insatser nationellt och motsvarande partier lokalt så är det bara att konstatera att en s.k. alternativ arbetsmarknad behövs. Och där kommer de sociala företagen in.
Definition av socialt företag:
Har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv.
Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
Återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter.
Är fristående från offentlig verksamhet (dock föreligger en relation till offentlig verksamhet).

Binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster.
Driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

I Linköpings kommun utreds nu möjligheterna och formerna för att arbeta inom ramen för "den sociala ekonomin" där socialt företagande är en del. Läs gärna mer om beskrivningen av social ekonomi här. Vissa verksamheter och samarbetsformer är redan igång dels inom ramen för vissa områdesprojekt och dels genom arbetet med att förverkliga idén om ett Fountain House i kommunen. Carina Boberg har skrivit om stadsdelsutvecklingsarbetet i Skäggetorp bland annat i detta inlägg.

Jag tycker fortfarande att målet att alla som kan och vill arbeta ska kunna göra det inom den reguljära arbetsmarknaden ska kvarstå. Samhällets stödinsatser ska ha den inriktningen. Men jag har alltmer insett att det inte räcker för att människor med olika arbetshinder ska kunna ges möjlighet till empowerment (egenmakt) och full delaktighet i samhället. Efter att ha läst boken om socialt företagande är jag än mer övertygad.

onsdag 21 juli 2010

Valfolder

Vid denna sena timme nöjer jag mig med att länka till min partikollega Carina, som så elegant lagt in FP:s lokala valfolder. Bra jobbat, Carina!

tisdag 20 juli 2010

Kryssa en politiker - jag vill veta vad Du tycker

Idag redovisar Corren en undersökning, som tidningen låtit Sifo göra kring Linköpingsbornas intresse av att kryssa en politiker vid valet i september. "Färre kryss till hösten" är rubriken. 22% svarar Ja på frågan "Kommer du att kryssa en politiker". 15 % Vet ej och hela 63 % svarar Nej.

Men är det verkligen så illa? Som socialliberal folkpartikandidat till riksdag och kommunfullmäktige är jag intresserad av Din åsikt. Jag uppskattar om Du vill svara på frågan, som Du ser på min blogg. Kontakta mig gärna för fler synpunkter.

måndag 19 juli 2010

Om två månader...

När jag skriver det här inlägget är kl 21.40 den 19 juli. Så här dags om exakt två månader vet vi med tämligen stor säkerhet hur Sverige ska styras de kommande fyra åren. Carina skriver om det på sin blogg efter vårt samtal i morse. Två månaders intensiv valrörelse ligger framför oss. Två månader låter som en ganska lång tid men om man i stället säger nio veckor då känns det inte lika långt.

Det är mycket som ska göras på dessa nio veckor. Det gäller att använda tiden väl och till rätt saker. Samtidigt kan ingen förutsäga i detalj vad dessa veckor kommer att innehålla. Det är märkligt egentligen. Få verksamheter planeras så grundligt och i så god tid som en valrörelse. Ändå så kan en enda oförutsedd händelse inom eller utom landet ställa det mesta på ända. Åtminstone vad gäller val av riksdag och regering.

Något mindre påverkade av oförutsedda händelser tror jag att kommun- och landstingsvalen är. Men man ska inte vara för säker.

A´propå två månader till valet så ser jag på partikollegan Magnus Ekholms blogg "Liberalt i Vadstena" att FP som nr 4 av sina tio vallöften lovar att bevara musiejärnvägen. Ett bra vallöfte, tycker jag. Kulturarv ska man vara rädd om.

Så här motiverar Magnus och övriga folkpartister i Vadstena varför de ger löftet.
"Järnvägen är ett omistligt kulturarv från en viktig epok i Vadstenas långa och innehållsrika historia. Sveriges äldsta smalspåriga järnväg måste bevaras.Följetongen kring museijärnvägen måste få ett slut. Det finns inget annat skäl till att riva upp denna kulturhistoriska pärla än personlig prestige från ett fåtal politiker som tydligen inte kan se industrihistoria som lika värdefull och skyddsvärd som vår medeltida historia.Industrihistorisk turism är på frammarsch och ju äldre och mer unik den är desto bättre. Vadstenas smalpåriga järnväg är den äldsta i sitt slag i Sverige. Det vore ett fullkomligt kulturmord att låta den försvinna. Ungefär lika galet som att riva slottet och bygga parkeringhus där.... "

torsdag 15 juli 2010

Nyktert nya trenden

Statistik från Systembolaget visar att alkoholfria drycker går åt som smör i solsken (DN 15/7-10, länk saknas). Framförallt är det yngre personer som avstår från alkohol. Försäljningen av alkoholfritt har ökat med 26 % i år enligt Systembolaget.
Också gravida kvinnor tycks använda mer alkoholfritt än tidigare.

Båda resultaten är oerhört glädjande och inger hopp om att framtida behov av vård för alkoholskador kommer att minska. Med lägre alkoholkonsumtion följer också färre barn och kvinnor som far illa i familjer, färre brott, olyckor och allmän ordningsstörning. Och naturligtvis en högre livskvalitet för fler människor.

Så småningom kommer väl någon eller några forskningsrapporter, som kan visa vad som påverkat människor till denna attitydförändring. Oavsett motiv så är det en verkligt positiv nyhet och det är bara att hoppas att utvecklingen fortsätter åt samma håll.

HBT-kompetens i äldreboenden

DN (länk saknas tyvärr) skriver idag att Stockholms kommun blir först i Europa med ett seniorboende för hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner). Det blir alltmer vanligt att äldre söker seniorboende efter livsstil, etnisk bakgrund eller språk.

I en kommun av Stockholms storlek är det säkert tillräckligt många som vill välja ett speciellt boende med en speciell inriktning. I något mindre kommuner är separata boenden kanske inte den möjliga lösningen. Dessutom är jag inte helt säker på att en gemensam livsstil, etnisk bakgrund eller samma språk är det enda som avgör var den äldre väljer att bo. Valfriheten har många dimensioner.

I Folkpartiets kommunala handlingsprogram inför kommande mandatperiod har vi valt en annan väg för att tillgodose hbt-personers berättigade krav på trygghet och respekt i äldreomsorgen. Så här skriver vi:
"Vi i Folkpartiet vill att personal på alla äldreboenden ska utbildas och certifieras i HBT-frågor. Alla äldreboenden i Linköpings kommun ska ha HBT-certifierad personal."

Med hbt-kompetens på alla äldreboenden finns samma frihet för hbt-personer som för alla andra äldre Linköpingsbor att välja boende efter alla olika kriterier som kan ha betydelse för trivsel, närhet till vänner/anhöriga och tillgång till god omsorg.

Självklart ska det i alla boenden också finnas personal med olika etniska bakgrund och språkkompetens. Detta tillgodoses på de flesta äldreboenden redan idag.

måndag 12 juli 2010

Några dagars semester

Till alla bloggläsare!
Som ni kanske förstått har jag tagit några dagars semester men i slutet av veckan kommer jag "tycka till" här igen.

torsdag 8 juli 2010

Regeringen satsar på välfärden - återigen

Alliansregeringen presenterade idag att ytterligare 9,2 miljarder kronor tillförs välfärdsområdet. Av dessa är 3 mdr kronor en tillfällig statsbidragsförstärkning till kommunsektorn under 2011 för att överbrygga de ekonomiska problem som hänger kvar efter finanskrisen.

Resterande 6,2 mdr kronor avser förstärkningar till utbildningsområdet under de närmaste åren. Det är ytterligare en framgång för Folkpartiet och Jan Björklund.

Inte minst viktig är den del som avsätts till ytterligare lärlingsplatser på gymnasiet och på vuxenutbildningen. Många ungdomar kommer att få en chans till både jobb och utbildning!

Regeringen ökar också resurserna för att Entreprenörskap i skolan ska stimuleras ytterligare. Det är ett område som vi i Folkpartiet i Linköping har med som en framträdande punkt i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram inför kommande mandatperiod. Regeringen vill att organisationer som framgångsrikt jobbar med detta ska få ett ökat stöd. Jag hoppas att föreningen Snilleblixtarna, som har sitt kansli och verksamhetsledning i Linköping kommer ifråga. Läs gärna mer om Snilleblixtarna här.

Det finns ännu fler mycket bra inslag i den satsning som Alliansregeringen presenterat idag. Läs mer här.

Jag ser på Politikerbloggen att Maria Wetterstrand (MP) anser att dagens besked från Alliansen är "cyniskt". Hennes motiv för detta märkliga påstående är att regringen inte skulle ha gjort något alls för att stödja kommunerna under mandatperioden. Men nu får nog den gode Maria läsa på.

Sedan 2006 har regeringen tillfört nivåhöjande medel motsvarande 38 miljarder kronor. För nästa år tillkommer ytterligare 5 mdr. Därutöver har 17 mdr kronor tillförts i form av tillfälliga statsbidrag som ett stöd på grund av finanskrisen. Så när regeringen idag levererar ytterligare miljarder framförallt till skolan under kommande mandatperiod så är det inte cyniskt utan en fortsättning på den investering för Sveriges framtid som den nya skolpolitiken innebär.

Läs också Expressen, SvD, Anne-Marie Ekströms blogg, Lars Björndahls blogg, Kent Persson, Sörlidens, Pär Gustafsson, m fl.


onsdag 7 juli 2010

FP i Almedalen (2)

Känner att jag ligger lite efter i bloggkommentarer om Folkpartiet i Almedalen. Det beror på att jag försöker både att jobba med valplanering, följa med vad som händer bl a i Almedalen och att ha lite semester. Simultankapacitet brukar det visst kallas. Har uppenbarligen inte lyckats helt denna gång.

Nåväl. Jag gillade Jan Björklunds tal igår. Saknade bara ett område, nämligen något inslag kring FP och funktionshinderpolitiken, där vi har en rad bra förslag för att uppnå större jämlikhet mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt. Men det kommer säkert nästa gång.

Såg någon undersökning om att vissa väljare tycker att Jan är för rak och tydlig!? När Lars Leijonborg var partiledare tyckte folk att han inte var tydlig tillräckligt. Det kan inte vara lätt att vara partiledare.

Andra som bloggat från FP-dagen i Almedalen Carina Boberg, Pär Johnsson, Tommy Rydfeldt, Barbro Westerholm, Marianne Åhman, Anita Brodén.

tisdag 6 juli 2010

FP-dag i Almedalen

Idag är det Folkpartiets dag i Almedalen. En rapport "Tydliga rättigheter för äldre" har presenterats.

På bloggen FullDelaktighet.nu skriver Folkpartiets riksdagsledamot Maria Lundqvist-Brömster om vår politik på funktionshinderområdet.

Och i kväll talar Jan Björklund.

Läs också Per Altenberg och Lotta Edholm.

måndag 5 juli 2010

Företagsvänliga FP-riksdagsledamöter

Organisationen Företagarna har genomfört sin årliga rankning av riksdagsledamöternas engagemang och arbetsinsatser för att främja företagandets och företagarnas villkor i Sverige. Inte mindre än FEM folkpartister placerade sig bland de sex bästa av Allianspartiernas ledamöter. Hans Backman, Agneta Berliner, Karin Pilsäter, Tina Acketoft och Liselott Hagberg (läs mer om undersökningen och kommentarerna här).

Östgötska riksdagsledamöter, oavsett partifärg, verkar inte ha varit så aktiva. Två kvinnor från (S) respektive (M) har topplaceringar. Om listorna (regeringspartierna) (oppositionen) är korrekta, får man sedan leta länge för att hitta någon östgöte på "prispallen".

Östergötland släpar efter vad gäller nyföretagande och jobb och har gjort så under lång tid. Länet behöver aktiva aktörer kring företagens och företagarnas villkor. Länets riksdagsledamöter är några sådana aktörer, som kan spela roll för en bättre utveckling. Självklart är inte motioner, interpellationer och frågor i riksdagen de enda aktiviteter som speglar intresset för företagande. Men eftersom företagarnas egen organisation lägger viss vikt dem så får man väl anse att de har betydelse.

Mitt engagemang har legat och ligger fortfarande kring småföretagarnas förutsättningar och inte minst villkoren för kvinnor som vill driva företag inom vård och omsorg. Som riksdagsledamot under åren 2002-06 var jag medlem i riksdagens företagarnätverk och i Sällskapet Politik och Näringsliv. Studiebesök och praktik på olika företag gav mig ständigt nya insikter.

Som kommunpolitiker har jag både under nuvarande och tidigare mandatperioder engagerat mig i förutsättningarna för entreprenörsverksamhet inom framförallt vård- och omsorgssektorn. Att behålla och utveckla RUT-avdraget kommer jag att debattera i valrörelsen.
Det handlar om många jobb i tjänstesektorn inte minst i Linköping och Östergötland.

Uppväxt i en småföretagarfamilj, med nära anhöriga och vänner som småföretagare, vågar jag påstå att jag känner villkoren väl. Som politiker med välfärdsfrågor som profil vet jag också att det är från det privata företagandet som resurserna till välfärden kommer.

Jag kommer att fortsätta detta arbete om jag kommer in i riksdagen i höst. Läs gärna mina svar på Företagarnas kandidatguide, när den öppnar. Och - glöm inte att kryssa mitt namn på Folkpartiets riksdagslista, om Du vill få en liberal företagsvänlig ledamot från Östergötland efter den 19 september.

Vad betyder "allmänintresse"?

Lyssnade inte på Reinfeldts Almedalstal men har läst hans egen DN-artikel och många referat och kommentarer. Vad innebär det i praktiken att ett parti enbart ska företräda "allmänintresset"? Är det att bara förvalta, som Benny Lindholm antyder? Eller, ja vad?

Ett parti och dess företrädare måste väl ha visioner om "förändring"? Jfr Obamas "change". Varför skulle vi annars fortsätta? De flesta av oss som engagerar oss politiskt gör det för att vi upptäckt företeelser, regler eller samhällsförhållanden överhuvudtaget som behöver förändras. Väldigt ofta handlar det om att förbättra för grupper av medborgare som t ex psykiskt sjuka, s.k. fattigpensionärer eller elever med behov av extra stöd. Visst kan de benämnas som "särintressen" särskilt om företräds av en eller flera organisationer. Men är det rimligt att som politiskt parti signalera att partiet aldrig ska lyfta dessa "särintressen" specifikt? Nej, menar jag.

Om jag ska fortsätta och "recensera" moderaterna så tycker jag att kopiering av (S)-valaffischen är sandlåda. Visst, lite kul i det korta perspektivet. Men som profilering inför ett val - nej. Håller med Ann-Cathrin. Mer kan man förvänta sig.

På tisdag är Folkpartiets och Jan Björklunds tur i Almedalen. Då blir det säkert mer krut. Läs för övrigt partisekreterare Erik Ullenhags debattartikel i Expressen om socialdemokraternas förtäckta villaskatt, som kommer att drabba pensionärer oavsett om de är "rika" eller ej.

fredag 2 juli 2010

Kampanjplanering


Troligen årets första värmerekord idag åtminstone i Linköpingstrakten. Jag gillar sol och värme så jag klagar inte. Jobbar hemifrån från och med den här veckan, vilket är en förmån sådana här dagar. Försöker jobba undan några timmar på förmiddagen, sen någon timme i solen, en motionsrunda (blev det i alla fall idag), lite mat och sen jobb på kvällen igen. Fungerar riktigt bra (man har ju karaktär).

Det mesta jobbet just nu är detaljplanering av personvalkampanjen och valspurt. Känner att jag efter dagens avstämning av almanackan mot min kampanjplan har läget under kontroll. Nu gäller det att läsa på för att vara väl förberedd i mötet med väljarna.

Här är mina personliga kampanjområden:

Jag vill att Du som äldre
-får jobba så länge Du vill och kan oavsett ålder
-själv får bestämma över Din omsorg när den dagen kommer
-själv får välja hur och var Du vill bo

Jag vill att Du som har en funktionsnedsättning
-ska kunna röra Dig fritt och kunna nyttja varor och tjänster utan diskriminerande hinder
-ha rätt till arbete eller sysselsättning
-ha rätt till samma inflytande över alla omsorgsinsatser som över den personliga assistansen

Jag vill
-införa en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
-bidra till att utveckla en skola för kunskap och bildning, där varje elev får möjlighet att växa
-medverka till att utveckla positiva attityder till företagande och företagare.

Jag hoppas självklart på många kryss för att kunna genomföra det jag brinner mest för i politiken.

Så Du som gillar detta KRYSSA mig den 19 september!torsdag 1 juli 2010

Kul valaffischer
Igår presenterade FP:s partisekreterare Erik Ullenhag valaffischerna. Även om budskapen har hörts och setts förut så var flera av affischerna exempel på nya grepp. Karate Kid som exempel på hur viktigt det är med lärlingsutbildning var väl det mest oväntade.

Fler andra överraskar också i formulering. Roligast tycker jag den om RUT-avdraget är. Många kommer att gå förbi affischen och undra vem RUT är. Och det är det som är meningen.

Läs också vad Unga Folkpartiet och Rasmus (liberal) skriver om affischerna.