onsdag 26 maj 2010

Valdebatt om äldreomsorgen i Linköping

Som jag skrev om igår så arrangerar Linköpings närradio ett antal valdebatter. I går hölls de två första. Den ena handlade om skolpolitik och där företräddes Folkpartiet av Carina Boberg med den äran. Läs anförandet och kommentarer på hennes blogg.

För Sveriges skull och för våra barns och ungdomars skull må vi hoppas att det inte blir en rödgrön regering (samt av en massa andra skäl också, förstås). När vänsterpartiets debattör i gårdagens debatt påstod att (V) vill ha en kunskapsskola och sedan redovisar med vilken politik den ska uppnås så undrar i alla fall jag vad vänsterpartister egentligen menar med begreppet "kunskapsskola". Den politik som beskrivs är redan prövad med förskräckande resultat.

Själv företrädde jag FP i debatten om den kommunala äldreomsorgen. Det är både lätt och roligt att tala om FP:s äldrepolitik. Vi har många och bra förslag, som dessutom uppskattas av väljarna. Under debatten redovisade jag i stort sett de alla punkter, som ingår i det handlingsprogram för äldreomsorgen, som vi i Folkpartiet i Linköping går till val på. Se hela avsnittet nedan:

"Äldre ska ha mer ansvar och makt över sitt liv och sin vardag. Äldres kunskap, erfarenhet och visdom måste tas tillvara – att inte göra det är resurs­slöseri. Det är dags att förändra at­tityden gentemot äldre i vårt samhälle. Äldre ska känna sig lika delaktiga i samhället och på samma villkor som alla andra.

Boende
Äldres varierande bostadsbehov kräver att kommunen har en välfung­erande bostadsplanering. Det skall finnas tillgång till moderna seniorbo­städer, funktionella och lättillgängliga, även för äldre med olika funktions­nedsättningar.
Det måste byggas trygghetsboenden för de som inte behöver mycket vård men som önskar social gemenskap och trygghet. I ett trygghetsboende ska det finnas trygghetslarm och per­sonal. Möjlighet att äta gemensamma måltider och ha sociala aktiviteter ska ingå. Även medicinsk personal bör finnas tillgänglig via särskilda avtal. Detta ska ses som en vidareutveckling av våra nuvarande servicelägenheter. Kommunen ska tillhandahålla platser för korttidsvård.
För att känna sig trygg i sin vardag när man flyttar till ett äldreboende är det viktigt att det finns personal med olika etnisk och språklig bakgrund. Vi i Folkpartiet vill att personal på alla äldreboenden ska utbildas och certifieras i HBT-frågor. Alla äldreboenden i Linköpings kommun ska ha HBT-certifierad personal.

Omsorgsgaranti
En omsorgsgaranti skall innehålla vissa kvalitetsmått. Om äldreomsor­gen inte innehåller/tillhandahåller det som utlovats skall inbetalda avgifter kunna återbetalas. I garantin ska ingå exempelvis; rätt att komma ut i friska luften regelbundet, att få duscha när man vill, god och näringsriktig kost, att få bo tillsammans med sin livs­kamrat (parboendegaranti), rätt att bo i eget rum samt att ha en fast person­lig läkarkontakt.

Flexibel hemtjänst
Folkpartiet vill införa en flexibel hemtjänst. Ett biståndsbeslut ska ges i form av stödtid. Hur hemtjänst­timmarna fördelas ska den enskilde vårdtagaren själv bestämma i dialog med personalen.

Äldreapotekare
Folkpartiet vill att kommunen ingår avtal med en äldreapotekare, en apotekare som är specialist på äldres läkemedel, dess användning och biverkningar. Utgångspunkten är att de äldre ska få en ökad livskvalitet genom att sova bättre, vara piggare, har bättre aptit, vara mer rörliga, har mindre fallbenägenhet och vara min­dre oroliga. Äldre och läkemedel är ett område där olika yrkeskategorier samarbetar i så kallade läkemedels­genomgångar för att kunna optimera äldres läkemedelsanvändning i kom­munens äldreboenden.
Äldreapotekaren samlar bland annat in fakta samt tar fram diskussionsun­derlag inför läkemedelsronderna då läkaren kommer till äldreboendena. På ronderna förser undersköterskor och sjuksköterskor läkaren med all den information som denne behöver för att kunna ta beslut angående den äldres läkemedelsbehandling. Genom detta kan läkaren på ett bättre sätt lägga till, ta bort eller byta ut läke­medel eller justera dosen. Man skiljer på symtom som beror på läkemedel, sjukdom eller naturligt åldrande. Stor vikt läggs till andra alternativ än läkemedel, främst vid ångest, oro, sömnsvårigheter, beteendestörningar och förstoppningar. Ibland kan man ersätta läkemedel med icke farmako­logiska metoder. Detta leder till färre sjukhusinläggningar på grund av läke­medelsbiverkningar. Utan kunskapen kan läkemedel komma att återinsättas på fel grunder.

Äldreombudsman
En äldreombudsman ska finnas både i kommunen och i landstinget. Denna ombudsman ska verka för de äldres rättigheter och tillvarata deras intres­sen gentemot instanser inom kommun och landsting.

Forskning
Vi vet att befolkningen blir allt äldre. Folkpartiet vill därför öka kunskapen om åldrandets sjukdomar och om äld­reomsorgen genom forskning. Vi vill även stimulera forskning kring och utveckling av byggande och utform­ning av olika boendeformer.

Kompetensutveckling
Oberoende av var man får vård och omsorg skall man mötas av adekvat utbildad personal.
Resultaten av öppna jämförelser ska användas som en del av personalens kompetensutveckling. En kontinuerlig kompetensutveckling av all personal är ett måste för att upprätthålla en professionell nivå på arbetet inom äldreomsorgen.

Stöd till anhöriga
Anhöriga gör ovärderliga insatser i äldrevården. Här är viktigt att det finns olika stöd och insatser för de anhöriga som så önskar. Idag finns väl fungerande Anhörigcenter med möj­lighet att träffa andra anhöriga. När det gäller avlastning och växelvård behövs en utbyggnad av dessa platser. Folkpartiet vill införa en anhörigpeng som den anhörige fritt kan disponera för olika stödinsatser."

Inga kommentarer: