fredag 31 december 2010

söndag 12 december 2010

Sprängdåd i Stockholm

Ett lätt chockat Sverige vaknar upp till rubriker om terrorism och självmordsbombare. Denna gång i Stockholm. Innan SÄPO och regeringen med statsministern och justitieministern i spetsen hunnit få någon som helst klarhet i om det rör sig om ett terrorbrott och en självmordsbombare sprider Sveriges utrikesminister "nyheten" via Twitter.

Visst är det bra med snabb information och visst var Carl Bildt en av de första politikerna att använda sociala medier. Men lite mer seriositet måste man förvänta sig av en medlem av regeringen i en sådan här situation.
En annan person som också får lite extra uppmärksamhet igen på grund av denna händelse är konstnären Lars Vilks.

Om det är ett terrordåd så är det mycket allvarligt. Och då är det extra angeläget att informationen till svenska folket är seriös. Vi har all anledning att vara vaksamma men inte skrämda.
Ytterligare anledning till att ge en seriös information är att inte få en upphetsad stämning mot alla muslimer i Sverige. Ser att Sverigedemokraterna redan är ute med sina förväntade slutsatser. Dåd av detta slag ska självklart fördömas och skyldiga ska ställas till svars och straffas. Men det betyder inte att alla muslimer som lever och verkar i vårt land ska utsättas för trakasserier!

DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Peter Andersson, Kent Persson,

tisdag 30 november 2010

Första kommunfullmäktige för nya mandatperioden

Hemma efter tolv (!) timmar med fullmäktige. Dock skönt att ha klarat av val till nämnder/styrelser och bolag samt kommunalråd och dessutom debatterat och beslutat om budget för de kommande två åren. Linköping övergick 2008 till två-årsbudget. Förändringen är under utvärdering. Men fördelarna får anses överväga så alla partier var beredda att ånyo besluta om en tvåårsbudget.

Det var en till största delen lugn och saklig debatt på område efter område. Det fanns ingen gemensam oppositionsbudget som alternativ till vår Alliansbudget. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade var sitt förslag. Bara (MP) vidhöll sitt förslag från valrörelsen om skattehöjning, dock något modifierad. Litet märkligt förhållningssätt att höja skatten med 25 öre och använda merparten av intäkterna till att förstärka ett kommunalt bolag (Tekniska Verken) som genererar hundratals mkr per år i vinst. Argumenten var att bolaget bidrar till den nödvändiga klimatomställningen. Det är visserligen sant men till det finns redan investeringsresurser i bolaget.

Vänsterpartiet hade släppt sin skattehöjarlinje från valrörelsen. I stället använde de ett antal mkr av s.k. markerade avsättningar från tidigare överskott, d v s pengar som tidigare fullmäktige avsett att användas för kommande kommunala investeringar.

Det fjärde oppositionspartiet Sverigedemokraterna deklarerade att budgeterade medel för extra insatser till invandrarelever i två skolor kunde de inte acceptera. Vad som skulle hända med eleverna kunde/ville de inte svara på. Vid voteringen om de olika budgetförslagen i sin helhet avstod de från att delta.

söndag 28 november 2010

Bra utveckling av kommunala handikapprådet

I fredags höll kommunala handikapprådet (KHR) sitt sista sammanträde för denna mandatperiod. Jag har haft förmånen att vara dess ordförande, utsedd av kommunstyrelsen.
Rådet består av representanter för handikapprörelsen och två politiker från i stort sett varje nämnd. Politikerna företräder majoritet respektive opposition.

Vid starten av denna period fick rådet en sekreterare med ett antal timmar avsatta just för denna uppgift. För tidigare sekreterare har KHR-uppdraget inte preciserats i tid, vilket har inneburit en oregelbundenhet i tidsinsats. Vilket i sin tur lett till mindre strukterat arbete i rådet.

Min egen ambition var att handikapprådet skulle utvecklas till ett organ om inte med makt så i alla fall med ökat inflytande i den kommunala planerings- resp beslutsapparaten. Själv ogillar jag starkt att väljas in i organ som inte förväntas leverera något. Och jag är övertygad om att andra människor känner så också.

Rådet fyra arbetsgrupper har varit aktiva på olika sätt. Gjort studiebesök, kallat till sig föredragande på olika ämnesområden, utrett och redovisat förslag till beslut i KHR. Tack vare sekreteraren har en dialog både internt i kommunen och externt varit ständigt pågående kring frågor som rör förbättringar för personer med fuktionsnedsättning. Inte minst har tillgänglighetsarbetet fått en rejäl skjuts framåt.

KHR i sin helhet har heller inte tvekat att göra skrivelser till berörda organ inom och utom kommunen på för att påtala brister och/eller komma med förslag på förbättringar. Ett nytt handikappolitiskt program har tagits fram och rådet initierade i det sammanhanget ett temasammanträde i fullmäktige kring tillgänglighet och diskriminering.

Inför periodens slut har sekreteraren gjort en sammanställning av vad rådet uträttat och en enkät till alla rådets medlemmar. Enkäten visade på att ledamöterna (både från handikapprörelsen och från kommunens nämnder) har upplevt det meningsfullt och stimulerande att delta i rådets arbete. Förslag om ytterligare utveckling med bl a en ordentlig introduktion vid uppstart av det nya rådet inför kommande mandatpriod lämnades.

Jag delar uppfattningen om att en introduktion behövs. Ju snabbare alla ledamöter är klara över vad som förväntas desto mer kan rådet uträtta och desto roligare blir det att vara ledamot.

Jag blev också väldigt glad över den uppskattning som jag som ordförande och rådets sekreterare fick för det jobb vi gjort tillsammans med att utveckla rådets arbete. Jag hoppas att handikapprådet kan bli en förebild för hur vissa "prat-organ" kan utvecklas till "inflytande-organ" i den kommunala vardagen.

söndag 14 november 2010

Kris hos socialdemokraterna

Alla media har den den senaste veckan rapporterat, mer eller mindre initierat kan man tänka, om krisen inom socialdemokratin. Jag tänker inte gotta mig i någon slags skadeglädje. Däremot konstatera att äntligen tycks (S) blivit mer som ett parti bland alla andra. I det lägger jag att också socialdemokratin nu tvingas inse att valresultat varierar med vilken politik ett parti presenterar och inte för att ett visst antal väljare röstar av tradition.

Torbjörn Gustavsson skriver i ÖstgötaCorrespondenten i lördag om detta. Länk saknas tyvärr. Har TBG blivit bannlyst på Correns webb? Inom parentes: Gläder mig att TBG - förhoppningsvis - återgått till intressanta betraktelser i sitt "Å andra sidan". Efter Alliansregeringens tillträde 2006 har hans inlägg oftast bestått av osakliga personangrepp och tillika osakliga kommentarer om Alliansens politik. Bra om TBG nu har insett att väljarna faktiskt föredrog den politiken framför den rödgröna. Därmed inte sagt att regeringen ska undgå kritisk granskning.

Men åter till TBG:s lördagsinlägg, där han beskriver att traditionell socialdemokratisk politik inte går hem hos dagens väljare i den utsträckning som ledande företrädare fortfarande tycks vilja tro - eller åtminstone trodde i valrörelsen. Enligt TBG röstade endast 22 % av yrkesarbetande väljare på (S) i valet för två månader sedan! Vad kul för alla de andra som tvingades finansiera sossarnas valrörelse genom LO:s miljonsponsring.

Det vi nu bevittnar är inte bara en krisande socialdemokrati. Utan också resultatet av att ett parti fångats i begreppet "statsbärande". Visst - jag skulle också vara jätteglad om mitt parti under lång tid fick egen majoritet i riksdagen och kunde genomföra den socialliberala politiken utan komprissande med andra. Men - i längden - eller kanske t o m ganska snart - blir makten viktigare än idéerna. Och med det följer att idéutveckling och framtidsvisioner får stå tillbaka. Allt arbete inriktas på att vinna varje val till i stort sett vilket pris som helst.

Så känner jag att socialdemokratin har fungerat under många år. Och tyvärr tror jag att moderaterna är på väg åt samma håll.

Media och andra bloggar: Svd, Peter Andersson, DN, Aftonbladet

torsdag 11 november 2010

Hemlöshet

Den lokala TV 24NT (NorrköpingsTidningar) har haft en serie om hemlösa i Norrköping. I dagens inslag jämfördes hemlösas situation i Norrköping och Linköping. Därför var jag inbjuden i egenskap av ordförande i omsorgsnämnden att svara på frågor om hur kommunen tacklar bostadssituationen för bl a missbrukare.

Genom lättillgängliga förebyggande insatser med stor valfrihet för den enskilde vad gäller stöd inkl behandlingshem samt boende, boendestöd och gott samarbete med hyresvärdar saknar Linköping "riktigt hemlösa" d v s personer som helt saknar tak över huvudet.

Vill Du veta lite mer kring detta se inslaget i 24NT/Corren http://www.corren.se/24corren/#category=5054508&date=latest&clip=5423754&startTime=0m0s

Tack för förtroendet!

I går kväll fastställde Folkpartiet i Linköping vilka personer som ska företräda partiet i kommunpolitiken de kommande fyra åren. Valresultatet ledde till oförändrat antal mandat (7 av 79 = 8,6 %) och en ökning av antalet röster med nästan 600.

Jag kandiderade till både riksdag och kommun. På riksdagslistan blev jag kvar på tredje plats d v s ingen riksdagsplats utan 2:e ersättare.

Desto bättre gick det i kommunvalet. Jag hade redan fått förtroendet av fp-medlemmarna att inneha förstaplatsen på listan. Också väljarna i övrigt gav mig stöd med flest kryss av alla på fp-listan.

Detta resultat leder till att jag fr o m årsskiftet blir kommunalråd/gruppledare, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och får också fortsätta som ordförande i omsorgsnämnden. Dessutom några "medföljande" uppdrag som ledamot i personalutskottet och i Stadshus AB samt i Läns-SLAKO (= samarbetsorgan mellan landstinget och länets kommuner.

Några frågar om riksdagen men det uppdraget har jag nu lämnat bakom mig. Det var en spännande period och gav nya erfarenheter och kunskaper, som jag har med mig i nya uppdrag.

Jag är glad och tacksam över förtroendet att få leda Folkpartiet i Linköping under de kommande fyra åren.
Återkommer med tankar om vad jag vill tillföra politiken genom de uppdrag jag nu fått.

onsdag 10 november 2010

"Utan minnets fasta punkter går vi vilse"

Johannes Åmans ledare idag DN är bland det bästa jag läst på länge. Åman referar den kritik som tydligen uttalats i Ekot (jag har inte hört den Eko-sändningen själv) kring kursplaner för skolan. Orsaken till kritiken lär vara att framtidens elever ska lära sig vissa grundkunskaper i bl a geografi.

Åmans motivering till varför faktakunskaper bör ha tyngd även i dagens undervisning är så bra att jag väljer att lägga in hela hans avslut. Jag instämmer till fullo.

"Vi lever i en tid när mängden av memorerade fakta krymper och tappar i status. Ändå behöver vi dem. Vi behöver en inre faktabank för att orientera oss, för att kunna ställa de relevanta frågorna och för att ha en idé om vad vi med teknikens hjälp ska söka efter.
Schackspelare kan beundras för sin analytiska förmåga. Men en stor del av denna förmåga vilar på memorerade spelöppningsanalyser och kunskap om historiska partier. De blixtrande infallen kommer inte ur en tom hjärna utan ur en fullastad.
Det är inte skolans uppgift att flyta med tidens ström. Tvärtom måste den våga försvara värdet av faktakunskap. Inte för att blindkartor eller kunskap om årtal och namn på historiska personer räcker, utan för att de är nödvändiga hjälpmedel."


Det känns mycket bra att den skolpolitik som nu genomförs av Folkpartiet och Alliansregeringen går i denna riktning. Skolan kommer att i högre grad våga försvara värdet av faktakunskap. Till gagn för eleverna och för hela samhället.måndag 8 november 2010

Kristallnatten

I morgon den 9 november kommer minnet av Kristallnatten manifesteras genom olika arrangemang. I Linköping har fullmäktiges partier under ett antal år gemensamt demonstrerat mot rasism den kvällen. Även om (MP) och (V) haft svårt att avstå från partipolitiska markeringar i sina appeller och tal så har det gemensamma arrangemanget ändå fungerat och känts riktigt.

I år missades planeringen utom av vänsterpartiet, som dock inte tog kontakt med övriga, utan har nu en egen manifestation. Det är bara att beklaga. Just i år hade markeringen av enighet bland fullmäktiges nuvarande partier varit en bra signal.

Det kommer säkert att finnas medlemmar i olika partier som deltar trots vänsterns röda fanor och flygblad. Nicke Bremer (S) skriver om detta på sin blogg för några dagar sedan.
Personligen upplever jag en mycket, mycket kluven känsla. Å ena sidan känns det angeläget att markera mot rasism. Inte minst nu med Svergiedemokraternas intåg i vårt parlament, i olika politiska församlingar runtom i landet och så även i Linköping.

Men, nej. Inte under kommunismens röda fanor. Jag kommer att avstå, tyvärr.

torsdag 4 november 2010

Kongressval i USA

Förkrossande förlust för Obama, skriver DN idag med anledning av kongressvalet i USA i veckan. Efter två år har Obama inte ansetts gjort det han lovade anser en del. Förändringarna har inte gått fort nog. Andra, tydligen ganska många, har upptäckt att det inte var de förändringar, som de ville ha, som Obama menade i valrörelsen.

Det är inte lätt att vara en majoritet till lags. Med finanskris, jobbkris och samtidigt ett behov av att införa en sjukförsäkring för alla dem, som inte kommer i närheten av social trygghet idag borde det vara orimligt att förvänta sig positiva resultat efter två år vid makten.

Men väljares krav och förväntningar är inte sällan orimliga. Oavsett var i världen val genomförs.

Jag hoppas verkligen att republikanerna inte lyckas stoppa sjukförsäkringsreformen. Och att jobben växer fram vartefter finanskrisen klingar av. Om ytterligare två år är det presidentval!

måndag 1 november 2010

Platsbesök hos brottsförebyggare

I kväll har jag gjort ett intressant platsbesök i en av de verksamheter som "min" nämnd har avtal med. Omsorgsnämnden har sedan några år tillbaka avtalat med Råd & Stöd dvs servicedelen av kommunens socialtjänst (till skillnad från myndighet)att erbjuda insatser till unga som dömts till Ungdomstjänst men också Medling och Aslan-mot ung brottslighet.

Nämndens platsbesök är ett av flera verktyg för att utvärdera kvalitén i olika verksamheter. Vi träffar då de medborgare/brukare som får serviceinsatser.

Mötet i kväll med ett föräldrapar och deras unge son gav dels en inblick i hur viktigt det är med rätt person på rätt plats. I det här fallet att personal kan möta en ung människa som begått ett brott på ett sådant sätt att förtroende uppstår. Det finns ibland kritik mot socialtjänstens insatser i dessa sammanhang för att inte tillräckliga krav ställs på den unge. Jag menar att professionella anställda kan få den unge att inse vikten av att bryta ett felaktigt mönster utan att vederbörande känner sig kränkt.

Jag fick bra bevis på sådant förhållningssätt i kväll, vilket är glädjande som ansvarig politiker. Fick också bekräftat att samarbetet socialtjänst - polis fungerar bra och förtroendefullt. Det är av avgörande betydelse för att nå goda resultat.

Att dömas till Ungdomstjänst betyder, utöver möjligheten till samtal om sin livssituation, också att jobba ett antal timmar på en arbetsplats (utan lön, naturligtvis) vid sidan av t ex skolarbetet. Det är samhällets markering att det inte är okej att begå brott men ger samtidigt en möjlighet att pröva på arbetslivet. Rätt hanterat från alla parter - den unge själv, arbetsgivare och socialtjänsten - kan Ungdomstjänst bli inkörsporten till ett välfungerande framtid.

torsdag 28 oktober 2010

Ullenhag nomineras till vice ordf i FP

Folkpartiets valberedning meddelade idag att Erik Ullenhag nomineras till ny andre vice ordförande inför partirådet den 19 november. Helene Odenljung föreslås flytta upp till förste vice efter Cecilia Malmstöm, vilket är naturligt.

Jag är verkligen nöjd med valberedningens förslag och ska gärna rösta för både Erik och Helene på partirådet. Erik var mitt förslag till andre vice ordförande när vi som är FP-medlemmar i Östergötland nominerade. Så här löd min motivering:
"Erik uttrycker alltid en tydlig socialliberal hållning oavsett vilket politikområde han uttalar sig om. Erfaren genom tidigare uppdrag som LUF-ordf, riksdagsledamot och partisekreterare. Nytillträdd ministerpost blir ytterligare ett plus. Balanserad. Kan vara ett partiledarämne."

Tyvärr blev inte Erik Folkpartiets kandidat från Östergötland, vilket jag beklagar. Men nu ser jag ut att få mitt förslag förverkligat ändå.

tisdag 26 oktober 2010

Rödgrön skilsmässa

Så gick det med den alliansen! När man inte fick makt då blev det skilsmässa. Man kan väl konstatera att äktenskapstycket inte var så iögonfallande men mycket handlar det säkert om att socialdemokraterna inte är vana att tvingas till samarbete. Men de är också maktpartiet framför andra. Och om samarbete var ett sätt - kanske till och med det enda - att återta regeringsmakten så fick man väl hålla god min.

Vi tar en paus, säger Mona Sahlin i SvD. Vi kan vara vänner ändå, skriver Veronika Palm. Lättnaden över att vara av med "vännerna" lyser igenom.

Nu väntar självrannsakan, kanske. Det lyckades inte så bra efter 2006 men förmodligen var smällen värre nu. Lika historiskt som det var för oss i den riktiga Alliansen att bli omvalda, lika osannolikt var det naturligtvis för socialdemokraterna att förlora en andra gång.

Intressant att läsa Lena Sommestad, fd (S)-minister, som på sin blogg ifrågasätter det lämpliga i att låta Thomas Östros vara "förnyare" av skattepolitiken.

Andra bloggkommentarer: Mårtenssons festliga rubrik: "Kommunister åt vänster, miljöpartister åt höger och socialdemokraterna vet ej", Rasmus (Liberal), Sörlidens.

tisdag 19 oktober 2010

Mänskliga rättigheter i Sverige

Idag lämnade Delegationen för mänskliga rättigheter sitt slutbetänkande SOU 2010:70 till regeringens företrädare, integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Delegationen presenterar huvudinriktningen i betänkandet på DN-debatt idag.

Där skriver man bl a att Sverige måste arbeta mer målmedvetet för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Delegationen ger exempel på områden. Det gäller bl a minoriteters rättigheter, det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och det handlar om att förhindra kränkningar av gamla på äldreboenden.

Jag tror många blir förvånade. Är inte mänskliga rättigheter säkerställda redan i vårt land? Nej, tyvärr. Här finns en hel del att göra. Om delegationens alla förslag är de rätta får väl den fortsatta debatten och de kommande analyserna visa.

Erik Ullenhag kommenterar:
Mänskliga rättigheter är en grundläggande del av en välfungerande demokrati och det krävs ett ständigt pågående arbete för att mänskliga rättigheter ska omfatta alla. Det är därför med stort intresse som jag i dag har tagit emot delegationens slutbetänkande, säger integrationsminister Erik Ullenhag, som har ansvar för frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.
I betänkandet föreslås bland annat en rad nya lagregleringar för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna samt en ny myndighet som särskilt ska bevaka efterlevnaden.
- Det långsiktiga arbetet med mänskliga rättigheter är mycket viktigt för bland annat integration, diskriminering och nationella minoriteter. Delegationens förslag är mycket omfattande och kommer därför att kräva en ingående analys. Jag ser fram emot att följa den debatt som säkert kommer att uppstå med anledning av förslagen, avslutar Erik Ullenhag.

måndag 18 oktober 2010

Lärarlegitimation införs

Ytterligare steg mot en god kvalité i svenskt skolväsende tas nu av Alliansregeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP), nämligen införandet av lärarlegitimation, som presenterats idag (DN).
Alla barn har rätt till bra undervisning, som min partikollega i Linköping, Carina Boberg, skriver.
Lagen inbegriper också friskolorna. Självklart kan tyckas. Men där finns faktiskt många obehöriga lärare.

Roligt att förslaget mottas positivt i stort sett överallt. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och t o m socialdemokraternas talesperson på utbildningsområdet Mikael Damberg är nöjd.
I Norrköping startade idag förskolebiennalen och jag hörde Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på Radio Östergötland när jag körde hem. Hon var glad över att förskollärarna blir legitimerade och också med den nya läroplanen för förskolan.

fredag 15 oktober 2010

Alliansförhandling om Visions- och samverkansprogram i Linköping

Glädjande nog fick vi fyra partier (FP, M, C, KD) fortsatt förtroende i Linköping för åren 2011-14. Till och med +1 mandat (till 41 av 79). När förhandlingarna om uppdragsfördelning närmar sig avslut så är det hög tid att skriva "regeringsförklaring".
Under den nu snart avslutade mandatperioden har vi jobbat utifrån ett Visions- och samverkansprogram vars övergripande inriktning har varit
- ett friare, tryggare, företagssammare och grönare Linköping.

I valrörelsen presenterade vi gemensamt ett antal punkter på viktiga politikområden, som vi lovade väljarna att jobba för om vi fick förnyat förtroende. Det har vi ju nu fått och därmed är valprogrammet en bas i det kommande Visions- och samverkansprogrammet.

Till detta ska då läggas några punkter ur respektive partis lokala program. Vi i Folkpartiet presenterade flera förslag för Linköpingsborna under valrörelsen. Förslag som jag uppfattar att vi fått väljarnas gehör för, eftersom FP fick nästan 600 fler röster detta val jämfört med 2006.

Följande förslag har jag lämnat till de övriga Allianspartierna, som en del av Folkpartiets förhandlingsinspel.

Område Omsorg och hälsa

De 7 punkter som finns under denna rubrik i vårt gemensamma valprogram förs in i Visions- och samverkansprogrammet.

Till avsnitt Värdighetsgaranti förs också
Rätt att välja mat-garanti
Ut- och gå-garanti
Båda dessa förverkligas genom skarpare skrivningar i Äldrenämndens kravspecifikationer vid kommande upphandlingar.

En fristående funktion som Äldreombudsman inrättas i kommunen. Funktionen finns i ett antal kommuner bl a Stockholm. ÄO har ett annat uppdrag än äldrelotsarna, som är en informationsfunktion. Ett utredningsuppdrag bör ges till KLK.
Om intresse finns från andra partier i Alliansen att vidga funktionen till en lokal ombudsmannafunktion för mänskliga rättigheter, där bl a äldres och funktionshindrades rätt ingår, är vi öppna för en sådan diskussion.

För att ytterligare förstärka arbetet med att minska drogberoende och droganvändning i samhället bör ett ”Mini-Maria” d v s ett ungdomsteam inrättas i Linköping. Ett utredningsuppdrag ges till omsorgskontoret att i samverkan med landstinget vidareutveckla den nuvarande missbruksvården. I uppdraget ingår också att följa utvecklingen av det nystartade ”Mini-Moa” i Norrköping.

Ökad Samverkan mellan kommun, landsting och olika brukarorganisationer blir alltmer nödvändig för att garantera god kvalité i vård/omsorg och service och för att utnyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt. Allians för Linköping kommer att initiera diskussion om möjligheter till mer gemensamt beslutsfattande mellan kommun och landsting samt gemensamma utbildningar där brukarorganisationerna medverkar som aktiva kunskapsförmedlare. Speciellt angeläget är det på områden som psykiatri och missbruksvård.
På andra områden, framförallt barn och äldre, har ett arbete med samverkansinriktning påbörjats, i vilket Allians för Linköping naturligtvis fortsätter att aktivt medverka.

Återstår att se övriga partiers tankar kring FP-förslagen och vad de själva vill föra till från resp parti.

Folkpartiet har naturligtvis förslag också på andra delar av kommunpolitiken. Men de inspelen får andra presentera i dagsläget.


torsdag 14 oktober 2010

Romer i Linköping

"Romer från Balkan" var rubriken på ett seminarium, som hölls i Linköping idag. Mycket intressant och lärorikt. När jag åkte dit trodde jag att jag visste åtminstone en hel del om romer. Men icke så. Jag har lärt mig mycket idag.

Tina Kiveliö, som arbetat tillsammans med bl a FP:s tidigare partiledare Maria Leissner i utredningen "Romers rätt" som presenterades i somras och nu är ute på remiss, berättade att det finns mellan 50 000 och 100 000 romer i Sverige. De har olika bakgrund och en av grupperna är romer från Balkan. Både i Sverige och i andra länder finns mycket fördomar mot romer. Ett sätt att bryta dessa fördomar är naturligtvis att skaffa sig kunskap. Jag ska verkligen försöka hinna läsa utredningen.

I övrigt under dagen jobbade vi i grupper. "Vi" var romer med bakgrund från olika länder i det forna Jugoslavien, som nu bor i Linköping, anställda inom olika kommunala verksamheter, några anställda på en vårdcentral, bostadsföretag och några politiker. Varje grupp innehöll någon eller några från varje kategori.

Med ett antal frågor som utgångspunkt för diskussionerna blev grupparbetet mycket givande. Jag är imponerad av med vilken energi många av romerna jobbar för en bra skolgång för barnen, för att föräldrarna ska lära sig svenska och ha jobb och för allas möjlighet till delaktighet i sitt nya samhälle. Det är sällan jag hör "skolan är jätteviktig för barn och ungdomars framtid" så många gånger under en och samma dag som jag gjort idag.

Nu ska vi som företräder kommunen också ta vårt ansvar. Inte bara för att lagen kräver det. Utan framförallt för att möta det engagemang och den vilja till delaktighet som visats från romerna själva.

onsdag 13 oktober 2010

Psykiatridagar i Linköping

I går invigde jag Linköpings Psykiatridagar. För fjärde året i rad arrangerar IFS (Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser) i Linköping, HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Linköping), Linköpings kommun och Landstinget dessa dagar. Alltid med spännande program, som ökar kunskaperna hos deltagarna.

Jag betonade behovet av än mer samarbete/samverkan mellan alla aktörer. Kommun och landsting behöver förbättra samverkan. Tillsammans behöver kommun och landsting förstärka samverkan med föreningslivet.

Av det jag hittills hunnit studera regeringens budgetproposition, som lämnades till riksdagen igår, så finns resurser till ytterligare förbättringar av den psykiatriska vården. Efter att fram till 2006 varit den mest eftersatta delen av svensk sjukvård har Alliansregeringens initiativ inneburit några steg framåt under de senaste fyra åren. Men mycket återstår innan Sverige har en psykiatri i världsklass.

måndag 11 oktober 2010

Sjukförsäkring, Politisk PR, Ny läroplan

DN:s ledare idag måndag har rubriken "Omöjligt uppdrag". Det är sjukförsäkringen som avses. Ledarsidan menar att hur reglerna än utformas så kommer en del personer att känna sig fel behandlade. En del mer berättigat än andra.

Visst. Så är det nästan alltid eftersom lagar inte kan precisera hantering av varje enskilt fall. Men - och det är ett viktigt men - det är oftast tillämpningen som avgör hur människor uppfattar systemen. Och - minst lika viktigt - hur man bemöts vid kontakten med i detta fall Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Jag tror, precis som beskrivs i ledaren, att om samarbetet mellan dessa båda myndigheter organiseras utifrån "kundens" perspektiv så skulle mycket vinnas vad gäller de försäkrades uppfattning även beträffande regelverket.

Ska bli intressant att följa utvecklingen och den nye ministerns hantering.

PR i stället för forskning skriver Peter Wolodarski (DN 10 okt-10). Det handlar om regeringens kommunikationsstrateg Per Schlingmann, fd partisekreterare (M). Det känns lätt - åtminstone för mig - att instämma i Wolodarskis kommentarer. Förtroende för politiker, politiskt arbete och politiska beslut borde gå att vinna genom vad som faktiskt uträttas och inte genom PR-trick.

Idag har i alla fall resultatet av ett gediget politiskt arbete presenterats av utbildningsminister Jan Björklund, nämligen förslaget till ny läroplan för grundskolan. Läs mer om förslaget på regeringens hemsida och i Jan Björklunds Nyhetsbrev.

tisdag 5 oktober 2010

Den nya regeringen och riksdagens öppnande

Folkpartiet behåller fyra statsråd plus att Jan Björklund blir vice statsminister. Det sistnämnda helt självklart eftersom FP är näst största partiet i Alliansregeringen. Av dagens Synovatemätning kan man se att bara några dagar efter valet hade avståndet till C och KD ökat ytterligare. FP ökade och de båda andra partierna tappade förmodligen de stödröster de fick från moderater i valet.

Bra att Erik Ullenhag blir minister och med "rätt" ansvarsområde. Erik är med sin socialliberala framtoning i och för sig bra var än han finns i politiken.

Förvånad över att Tobias Krantz lämnar både regeringen och riksdagen. Känns inte helt bra. Tobias är också en duktig kille.

Vad gäller övriga ministrar konstaterar jag med viss tillfredsställelse att socialförsäkringsministern byts. Jag känner inte Ulf Kristersson men jag har hört positiva omdömen om honom som socialborgarråd. Han leder ju också den - äntligen - tillsatta socialförsäkringsutredningen.

Årets riksdagsöppnande har tyvärr fått negativ uppmärksamhet. Inte genom regeringspartierna. Utan genom oppositionen. Först igår genom Mona Sahlins velande hit och dit kring talmansposten. Och så idag med SD:s uttåg ur Storkyrkan. Jag har läst biskopens predikan. Att SD lämnade kyrkan bevisar att partiet och dess företrädare inte accepterar våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde. Varför annars reagera på detta sätt mot Eva Brunnes ord om just alla människors lika värde oavsett var man är född.

Första opinionsmätningen efter valet

DN/Synovate redovisar idag att en dryg vecka efter valet (mätningen är gjord 22-30 september) har Alliansregeringen egen majoritet. Bra så även om det inte förändrar situationen med minoritetsregerandet. Men det stärker självförtroendet!

Jag gläds också åt att mitt partis siffror ökat. Folkpartiet får + o,7 %.

Nu väntar alla på beskedet om vilka som ska utgöra den omvalda regeringen.

måndag 4 oktober 2010

Första omröstningen

Så fick inte (SD) någon makt över talmansvalet i riksdagen idag. Hur gärna än socialdemokraternas partiledare respektive partisekreteraren försöker bortförklara fakta (DN).

Heder åt Björn von Sydow (S) som hade den goda smaken att avstå från kandidatur.

Grattis till Liselott Hagberg (FP) som omvaldes till tredje vice talman.

måndag 27 september 2010

MP-samarbete kring asyl- och invandringsfrågor

MP är beredda att i riksdagen samarbeta med Alliansregeringen i asyl- och invandringspolitiken enligt besked på en pressträff i eftermiddags (Expressen).
Bra, säger jag. Bra för att Sverigedemokraternas möjlighet till påverkan elimineras. Bra också för att ett samarbete MP - Allianspartierna kan bidra till att förbättra regeringens asylpolitik. Ju fler partier som delar åsikten om en socialliberal asylpolitik desto bättre.

söndag 26 september 2010

En vecka efter

Tänk att det bara gått en vecka sedan valet. Så otroligt mycket som denna vecka innehållit.
Först valresultatet naturligtvis, som gav både glädje och sorg.
Glädje över att Alliansregeringen fick förnyat förtroende och så även lokalt här i Linköping.
Sorg över att Sverigedemokraterna (SD) röstades in i Sveriges riksdag och även i Linköping.

Jag trodde att vi skulle lyckas hålla rent mot rasistiska partier i Linköpings kommunfullmäktige. Visserligen finns flera av dem i stan och visserligen hade Ny Demokrati ett antal mandat 1991-94. Men riktigt genomslag har inget parti på den kanten tyckts ha haft. Men det var en felbedömning.

Nu krävs än mer konkreta krafttag mot utanförskap, arbetslöshet och brister i skolan. Även om mycket gjorts och även rätt åtgärder, så har fyra år inte räckt att visa att politiken nu går åt rätt håll. För jag vill tro att många av dem som röstat på SD har gjort det som ett slags proteströstning mot brister i integrationspolitiken.

Så har personvalskryssen räknats i riksdags- och kommunval. Jag blev kvar på tredje platsen på riksdagslistan. Det hade varit spännande att få chans att jobba med rikspolitik igen och jag hade flera målsättningar. Men nu har väljarna sagt sitt och jag lämnar detta bakom mig.
Mitt nationella uppdrag i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden löper vidare först och främst under 2011.

Bättre gick personvalet i kommunvalet. Jag fick mest kryss på Folkpartiets kommunfullmäktigelista i Linköping. Det betyder att jag kandiderar som kommunalråd inför kommande mandatperiod. Återstår att se vad valberedningen och ytterst medlemmarna tycker vid nomineringsmötet i november.

fredag 17 september 2010

Valinfo från SD

Idag har jag fått valinformation i min brevlåda från Sverigedemokraterna (SD). Eftersom jag följer den politiska debatten ganska väl så var innehållet inte någon överraskning. Varje parti har naturligtvis rätt och skyldighet att redovisa sin politik inför väljarna. Men att sprida lögnaktig information om svenska trygghetssystem är ett grovt övertramp.

Exemplet från (SD) är påståendena om Äldreförsörjningsstödet. Syftet är förstås att ge sken av att äldre invandrare lättvindigt får ett bidrag som inte tillkommer äldre infödda svenskar. Sanningen är att äldreförsörjningsstödet utges vid behov till alla över 65 år, som behöver det. Så här är reglerna enligt Pensionsmyndigheten:

"Myter om äldreförsörjningsstödet

Äldreförsörjningsstödet är ett relativt nyinfört stöd till äldre som saknar tillräckligt med egna inkomster för att kunna ha en skälig levnadsnivå. Det sprids en del myter om stödet. Här är några av dem.

Äldreförsörjningsstödet går bara till invandrare
Det stämmer inte. Alla som bor i Sverige och har fyllt 65 år kan bli beviljade äldreförsörjningsstöd. Ungefär var tredje person som får äldreförsörjningsstöd är född i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är högre än garantipensionen
Garantipension till ensamstående är 7526 kr per månad och sedan kan bostadstillägg på maximalt 6200 kr månad beviljas (om hyran är så hög). Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå med 4 786 kr per månad, dels en skälig bostadskostnad på maximalt 6 200 kr (om hyran är så hög). Garantipensionen är inte inkomstprövad. Däremot beror äldreförsörjningsstödets storlek på pensionärens inkomster.

Kostnaderna för äldreförsörjningsstödet är höga och stiger i snabb takt
Det finns cirka 11 000 personer i Sverige som har äldreförsörjningsstöd. Antalet personer med äldreförsörjningsstöd är relativt konstant över tid. Stödet kostar sammanlagt 530 miljoner kronor år 2010. Det kan till exempel jämföras med garantipensionen som betalas ut till drygt 700 000 pensionärer och kostar 18 miljarder kronor år 2010.

Du kan få äldreförsörjningsstöd utan att ha bott en enda dag i Sverige
Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstöd kan bara beviljas om du är fast bosatt i Sverige.

Det görs ingen ekonomisk prövning när du söker äldreförsörjningsstöd
Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstödets storlek beror på både dina inkomster och din hyra. Reglerna för inkomstprövningen är lika för den som har äldreförsörjningsstöd som för den som har bostadstillägg.

Du kan ha tillgångar och pension från utlandet utan att det påverkar stödets storlek
Det stämmer inte. Alla inkomster, även de som kommer från utlandet, påverkar äldreförsörjningsstödets storlek.

Du kan vistas utomlands under en lång tid och ändå få äldreförsörjningsstöd
Det stämmer inte. Personer, som inte är EU-medborgare, kan vistas utomlands högst tre månader.

Sidan uppdaterades 2010-08-31"

torsdag 16 september 2010

Radiodebatt

Jag lovad i ett tidigare inlägg i veckan att länka Radio Östergötlands debatt om Linköpings framtid.
Nu finns länkenhttp://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3797&grupp=11972&artikel=4010873

Tre dagar kvar

Ännu en dag med utdelning av valmaterial. Jag blir lyrisk bara jag ser en brevlåda. Ännu en väljare att övertyga.
När fötterna svider känns det gott att ha sett ännu en opinionsmätning med ledning för Alliansen. Men ... det är en opinionsmätning och inte ett valresultat. Ingenting är klart förrän söndag kväll.

Det märks att många förtidsröstat. Flera jag träffat idag har sagt: "det är redan klart". Läste någonstans att förtidsröstandet hittills har slagit rekord.

Dock får jag varje dag mail från väljare som vill ha svar på frågor för att kunna bestämma sig. Undrar om personvalet får ett genombrott denna gång. Flera som ställer frågor vill veta också vad jag tycker personligen. Inte bara partiets åsikt. Valmyndigheten har en bra reklamsnutt om möjligheten att kryssa. Förhoppningsvis leder det till större intresse.

I Linköping är vi många kandidater med eget personvalsmaterial. Det är precis så det ska vara. En av avsikterna med införandet av personval var just att kandidaterna skulle visa väljarna vem man är, vilka frågor kandidaten brinner för etc.

I kväll är det partiledardebatt på TV4. Har sett delar av utfrågningarna under veckan. Tycker inte de varit några höjdare vad utfrågarna beträffar. Hoppas det blir bättre i kväll. Annars får man väl hoppas på fredagens motsvarighet i SVT.

tisdag 14 september 2010

Linköpingsdebatt i Radio Östergötland

Radio Östergötland har arrangerat valdebatt i varje kommun i länet och i dag var det Linköpings tur. Ämnen bestäms av radion och är lite olika i olika kommuner. Aktuellt i Linköping är enligt journalisterna segrering mellan kommundelar, bostadsbyggande, äldreomsorg, valfrihet och vem/vilka socialdemokraterna ska regera med om de vinner valet.

Att Linköping har bostadsbrist är kanske inte så konstigt med en befolkningsökning på över 1000 personer varje år den senaste 12 års-perioden. Men visst är det ett problem. Nu är det ju inte i första hand kommunen som bygger utan ett antal företag. Det finns många planer färdiga att ta i bruk, så välkomna att sätta spaden i jorden, säger vi från Alliansen.

Framförallt två kommundelar har under många år präglats av hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och lågt valdeltagande. Helt enkelt har de alla de kriterier som karaktäriserar områden på den s.k. utanförskapskartan. Linköping har för de områdena träffat avtal med staten (Nyamko Sabunis departement) om stadsdelsutveckling.

Nu börjar resultaten synas även om det går förfärligt långsamt. Men ett positivt exempel är att i en skola vid senaste läsårsslutet var 6 av 100 elever icke behöriga till ett nationellt gymnasieprogram att jämföra med 11 av 100 i riket. En stor andel av boende i detta område har engagerat sig för att få igång ett kooperativ och ett aktivitetshus. En förening som lagt ner sin verksamhet är nu på gång igen.

Kommunledningen är aktiv på många sätt bl a genom kommunfullmäktiges geografiska utskott i de två stadsdelarna. Folkpartiet har ordförandeposten i båda. Läs gärna om Skäggetorp på Carina Bobergs blogg.

I debatten tyckte förstås oppositionspartierna (S) och (MP) att inte tillräckligt gjorts men förslagen var magra kring vad de själva ville göra. (MP)-representanten talade sig varm för att minska klyftorna men hade inget svar på min fråga om hur.

Jag lägger ut länken till debatten när den finns på Radio Östergötland. Nu ska jag titta på TV:s partiledardebatt med Allianspartierna.

söndag 12 september 2010

En vecka kvar

Helgen valaktiviteter har bestått av fortsatt utdelning av min personvalsfolder (ca 1200 st, summerade maken och jag vid middagen i kväll), valstuga, torgtal om RUT-avdraget, samtal med väljare på stan och svarat på e-post från väljare. Och så förstås tittat på den s.k. duellen på SVT mellan Reinfeldt och Sahlin.

Ser på kommentarer att bedömare tycker att Mona Sahlin var skärpt och debattsugen. Med tanke på hur uthängd hon ständigt är personligen så kan jag hålla med om att hon uppenbarligen ändå orkat ladda.

Men när man ska bedöma det politiska innehållet från Sahlin så var det blekt. Att aldrig kunna säga något om någonting utan att inleda med "stora skattesänkningar för dom rika" blir tjatigt. Än mer tjatigt blir det, eftersom nästan hela jobbskatteavdraget behålls av de röd-gröna. Även för "dom rika" tydligen. Tala om hyckleri.

Även Ylva Johansson (S) i debatten med äldreminister Maria Larsson (KD) talade om skattesänkningar i samband med vårdskandaler. Men vårdskandalen i (S)-styrda Piteå kan knappast skyllas på Alliansregeringens skattesänkningar. Där har det handlat om kommunalskatten, vilken är ganska hög i Piteå (33,70) och borde ha räckt till nattpersonal på demensboendet.

tisdag 7 september 2010

Mer kampanjande än bloggande

Och så ska det väl vara när bara 12 dagar återstår av valrörelsen.
Igår en bra debatt hos SPF i Finspång. Nog tyckte jag att vi i Alliansen var mest på alerten. Debatten leddes skickligt av Folkbladet politiske redaktör Widar Andersson. Läs hans ledarkommentar om debatten.

A´propå kommentarer. Är det inte lite löjligt av media att ägna så mycket tid åt Ohly och bröstpump? Jag såg utfrågningen. Han ville vara tydlig med att han varit hemma 8 månader med sina barn och på frågan hur det gick med amningen svarade han helt ärligt. Nu kan väl media ändå inte skylla på nyhetstorka!

I gårdagens Corre fanns ett antal artiklar av och med folkpartister. Både på nyhetsplats och på debattsidan. Reza Zarenoe, vårt förstanamn på landstingslistan i Linköpings valkrets, intervjuas.
Karin GranbomEllison och Carl B Hamilton har en debattartikel om försvarsindustrin, som hotas om de rödgröna vinner valet. Ralf Falkhede skriver om "Fast i skattefällan" och jag skriver om funktionshindrades möjligheter till jobb under rubriken "Lika möjligheter till arbete".
Vårt kommunalråd i Motala Kjell Fransson var också med i en stor intervju, som tyvärr inte är länkad.

Valrörelsen känns riktigt bra så här långt. I Linköping jobbar vi folkpartister för högtryck och det är jätteroligt. För egen del kombinerar jag lokal och regional valrörelse eftersom jag är både riksdags- och kommunkandidat.

I morgon onsdag startar jag i Boxholm med utdelning av min personvalsfolder. Därefter till Vadstena resten av dagen för utdelning i något bostadsområde och träff med lokala folkpartister, landstingskandidater och väljare vid valstugan på torget.

Förhoppningsvis blir det något blogginlägg i morgon kväll också.

söndag 5 september 2010

Många osäkerheter med rödgrönt regeringsalternativ

Efter att ha sett SVT:s utfrågning av vänsterledaren Lars Ohly så konstaterar jag att på flera viktiga områden köper väljarna grisen i säcken om man röstar på det röd-gröna alternativet.

Vad händer tex med föräldraförsäkringen under kommande mandatperiod? Kommer blivande föräldrar att själva få avgöra fördelningen eller kommer staten att bestämma?

Hur mycket kommer skatterna att höjas? Räcker det med de höjningar som nu är kända eller blir det ytterligare 30 miljarder, som Vänsterpartiet kan tänka sig?

Kommer friskolorna att få finnas kvar med vänsterpartiet i en regering? Just nu verkar Ohly och hans kamrater fått ge sig i den frågan. Men vad händer om det dyker upp en fråga, där socialdemokraterna eller miljöpartisterna absolut vill driva igenom en viss linje på tvärs med vänsterpartiet? Kommer Ohly då att ställa ultimatum med någon av sina hjärtefrågor som motkrav? Ja, ingen vet.

Egentligen är det helt obegripligt hur vanligt folk överhuvudtaget kan tänka sig att Sverige ska ha en regering med en eller flera ministrar som bekänner sig till kommunismen. Läs gärna Runos blogg-kommentarer efter kvällens utfrågning.

torsdag 2 september 2010

Veckorna går alldeles för fort

Redan torsdag kväll. På väg från Rimforsa tillbaka till Linköping efter ett par kampanjtimmar frågade Daniel mig vad jag har för program resten av veckan. Det fick oss båda att undra: Är det verkligen fredag imorgon?
Det säger något om livet de sista veckorna innan en valdag för kandidater, valledningar och övriga valarbetare. Men det är roligt ändå.

Idag har jag tillbringat två timmar på biblioteket för valinformation. Där var ingen större efterfrågan men ganska många sågs gå till Medborgarkontoret för att förtidsrösta. Ska bli intressant att se om valdeltagandet stiger i år.

Efter lunch var det dags för valinformation till personer med funktionsnedsättning, framförallt utvecklingsstörning. Alla partier var inbjudna att berätta om sin politik och svara på frågor. Och frågor fanns det gott om. Inte minst till mig som ordförande i omsorgsnämnden och ansvarig för mycket av deras vardagsservice som boende och daglig verksamhet. Jag fick också med mig sånt som bör rättas till.

En lärdom till alla partier är att se till att valmaterial är tillgängligt t ex i form av lättläst. Det gäller också lokalt material.

Därefter en halvtimmes bilresa till Rimforsa, som tillhör Kinda kommun söder om Linköping. Dit åkte jag som riksdagskandidat. Där mötte jag och vår valombudsman ett härligt gäng lokala folkpartister och en landstingskandidat från Norrköping. Det blev utdelning av folkpartimaterial, trevliga samtal både med väljare och med varandra.

Partikollegor som bloggar om valarbetet är Karin Granbom-Ellison, Marianne Åhman och
José Kimenga. Jätteroligt att José fortsätter sin kampanj.

tisdag 31 augusti 2010

Alliansprogram i Linköping presenterat

Idag har vi i Allians för Linköping presenterat vårt valmanifest för nästa mandatperiod. Eftersom jag numera också bloggar via Corren så finns mina kommentarer till manifestet i bifogade länk http://www.corren.se/bloggar/bloggare.aspx?blogg=5326965.

Mina allianskollegors blogginlägg om manifestet finns också på deras Corren-bloggar.


Idag skriver alla media och bloggare om det röd-gröna valmanifestet, som Sahlin & Co offentliggjort idag.

SvD, DN, Aftonbladet, Expressen, Altenberg, Sörlidens m fl

söndag 29 augusti 2010

Röd-gröna saknar respekt för äldres självbestämmande

De röd-gröna (S,V,MP) presenterade idag förslaget "Ökad livskvalité för äldre" (DN, SvD). Det är lätt att konstatera att den kollektivistiska synen på äldre kvarstår. Inte ett spår av att visa respekt för att man även när man blir gammal och behöver vård och omsorg så både man kan och vill bestämma över sin vardag, sitt boende och den service man behöver.
Ingenting om att lagen om valfrihet, som Alliansregeringen infört, ska behållas om det blir regeringsskifte. Ingenting om att utveckla en mer flexibel hemtjänst. De röd-gröna föreslår något som på papperet framställs som självbestämmande, nämligen fria timmar i äldreomsorgen - egen tid. Som exempel på vad sådan tid skulle kunna användas till är att besöka ett muséum, få massage eller få hjälp att ordna en festmåltid. Dock ska kommunen ytterst bestämma vad som kan inrymmas i denna s.k. fria tid!

Detta förslag väcker flera frågor. Den som bor i ett äldreboende borde väl redan idag kunna få hjälp att ordna en festmåltid eller gå på muséum? Varför inte bibehålla RUT-avdraget och därmed ge den gamle verklig möjlighet att kunna skaffa sig service utöver den som hemtjänsten normalt innehåller.

Jag vill säga till alla äldre och anhöriga: Välj fortsatt Alliansstyre både i kommun och regering. Då finns flexibel hemtjänst, där Du själv avgör av vem, hur och när servicen ska utföras. Då väljer Du Ditt boende och Du kan köpa servicetjänster genom RUT-avdrag t ex storstädning, fönsterputsning och snöskottning, som hemtjänsten oftast inte kan erbjuda. Om Folkpartiet får ett starkt inflytande i kommande Alliansregeringen kommer äldre att kunna köpa RUT-tjänster med 75 % avdrag. Dagens avdrag är, som bekant, 50 % för alla.

I de röd-gröna förslaget finns också parboendegarantin. Det är bra. Tyvärr tycks de inte vilja lagstifta, vilket betyder att med eventuellt fortsatt (S)-styre i Malmö kommer äldre par i likhet med Birgit och Per-Erik, som jag skrev om igår, ändå inte att få bo tillsammans när bara den ene behöver vårdboende. FP-förslaget innebär ett lagstöd till dem som vill bo tillsammans att få göra det.


Andra som bloggat om det röd-gröna förslaget är Mikael Wendt.

lördag 28 augusti 2010

(S)-styrda Malmö skiljer gamla makar åt

Så har det hänt igen! Ett äldre par, Birgit och Per-Erik i Malmö, har varit gifta i 60 år. Nu är Per-Erik riktigt dålig och behöver vård och omsorg på ett äldreboende. Birgit är, enligt Aftonbladet, inte heller så kry. När Per-Erik nu flyttat till ett äldreboende önskar Birgit bara att få en lägenhet i samma hus om det nu inte går att ordna ett gemensamt boende. Men inte ens det vill kommunen hjälpa till med.
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö är socialdemokraten Illmar Reepula. Om jag minns rätt så har Malmö figurerat i media tidigare för att behandla gamla, otrygga människor cyniskt. Har man ingenting lärt? Eller saknas viljan att lära?

Jag är glad att Folkpartiet i Linköping så snabbt fick gehör för förslag om parboendegaranti. Här finns nu tydliga riktlinjer, som biståndshandläggarna ska följa när ett gammalt par önskar att bo tillsammans de sista åren även om bara den ene behöver vård och omsorg.

torsdag 26 augusti 2010

Det dolda missbruket en tickande bomb

Så drastiskt uttrycker sig regeringens utredare Gerhard Larsson om missbruket av alkohol och narkotika i Sverige. I det pågående utredningsarbetet syns att antalet personer med tungt missbruk av alkohol och narkotika har ökat med 20 respektive 15 % under den senaste tioårsperioden. En ljusglimt finns dock och det är att färre ungdomar använder alkohol och narkotika.
Gerhard Larsson uppmärksammar i sin artikel (DN-debatt idag) också att det dolda missbruket är omfattande. I siffrorna räknas också läkemedelsmissbruk. På många håll i landet är vårdresurserna otillräckliga. Larsson beskriver det så här:

"Inom alkoholområdet finns en tendens till att inte betrakta missbruk och beroende som behandlingskrävande sjukdomstillstånd, utan som beteendeproblem hos individen eller sociala problem. I vissa landsting anses inte behandling av missbruk eller beroende vara ett ansvar för hälso- och sjukvården, utan för kommunens socialtjänst, vilken saknar möjlighet att ordinera behandling med läkemedel. Detta kan vara en orsak till att personer med problem alltför sällan eller sent söker professionell hjälp."

Jag är glad att kunna konstatera att så är inte fallet i Linköping. Här finns ett gott samarbete mellan landstingets beroendevård och kommunens socialtjänst. Vården är lättillgänglig och den som är i behov av insatser på ett behandlingshem kan få det utan biståndsbedömning av socialtjänsten.

Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Min partikollega i landstinget, Reza Zarenoe, och jag har i dagarna presenterat några förslag till ökad samverkan mellan kommun och landsting rörande beroendevården.

"Folkpartister utlovar ökat samarbete
Linnéa Darell, första namn på Linköpings kommunfullmäktigelista, och Reza Zarenoe, första namn på Linköpings landstingsfullmäktigelista, presenterade under måndagen ett antal konkreta förslag för att förbättra vården och det kommunala arbetet kring psykiatri och missbruk.
Att psykiatri och missbruk är två områden som lyfts fram särskilt beror på att dessa områden i dagsläget är eftersatta och att efterfrågan på insatser ökar, framförallt bland unga.

- Ett av våra konkreta förslag i Folkpartiets program för kommunen är att starta ett ungdomsteam liknande Maria Ungdom i Stockholm, fast i mindre format, säger Linnéa Darell. Därför benämner vi det ”Mini-Maria”. Teamet ska ta emot unga som redan befinner sig i missbruk, men framförallt också finnas tillgängliga för dem som är oroliga för att någon kompis eller närstående har problem med alkohol eller droger.

- Samarbetet mellan beroendekliniken och kommunens socialtjänst är väl utvecklat i Linköping med hög kompetens hos medarbetarna, fortsätter Linnéa Darell. Därför ser vi i Folkpartiet också goda förutsättningar för att bygga ett Beroende- och kompetenscentrum i den centrala länsdelen. Ett sådant centrum kan utgöra en resurs för hela Östergötland.

- Folkpartiet har alltid värnat individens rätt i samhället, inte minst för de mest utsatta, säger Reza Zarenoe. Levnadsförhållandena för personer med psykisk funktionsnedsättning är ofta sämre än för befolkningen i övrigt. Folkpartiet anser att en del av lösningen är att utveckla primärvården. Primärvårdens roll som en första instans bör förstärkas, vilket avlastar sjukhusen. Bland annat ska vårdcentralerna få ökad kompetens i att behandla psykisk ohälsa för att öka tillgängligheten inom psykiatrin.

Ett utökat samarbete mellan kommun och landsting är nyckeln till framgång, vilket Linnéa Darell och Reza Zarenoe lovar att verka för om de hamnar på beslutande poster inom kommunen respektive landstinget."

Corren skriver idag om förslaget bl a kring ett "Mini-Maria". Tyvärr hittar jag ingen länk till artikeln.

tisdag 24 augusti 2010

Om opinionsmätningar och vallöften

Aftonbladet redovisar en granskning av tillförlitligheten hos olika opinionsinstitut vad gäller väljarundersökningar. Opinionsmätningarna duggar ju tätt nu. Undersökningen bekräftar det väl många av oss har trott, nämligen att SIFO ligger närmast det som sedan brukar bli valresultat.

Lite roligt att just Aftonbladet redovisar SIFO:s mätningar som mest trovärdiga med tanke på att deras senaste mätning visade på egen majoritet för Alliansen. Antingen tycker Aftonbladet att det är bra eller så försöker man elda de röd-grönas valarbetare.

Duggar tätt gör också beskeden från partierna, oftast blockvis, vilka reformer som bör genomföras under nästa mandatperiod. Naturligtvis med förbehåll om den ekonomiska utvecklingen. Idag presenterade Allianspartierna (FP,M,C,KD) den gemensamma agendan för företagande och entreprenörskap.

Ett annat besked från Alliansen idag handlar om huvudmannaskapet för skolan. Under nästa mandatperiod ska en utvärdering av kommunaliseringen ske. Det är ett steg i rätt riktning att M,C och KD nu är beredda att utvärdera. Men fortfarande är det bara Folkpartiet som är beredda att förstatliga skolan.

Som jag skrev om igår så önskar en majoritet av väljarna att staten ska ta ansvar för en likvärdig skola över landet. Också Linköpings väljare har den åsikten enligt samma undersökning (idag presenterad av Lärarnas Riksförbund). Ett starkt opinionsstöd för FP i valet krävs för att möta väljarnas önskemål i frågan.

måndag 23 augusti 2010

Alliansens välfärdspaket

Idag har Allianspartierna (FP,M,C,KD) presenterat ett välfärdspaket omfattande sjukvård, tandvård, äldreomsorg och psykiatri. Så här sammanfattas paketet:

"Vi har nu enats om huvudinriktningen för de reformer och förstärkningar vi vill se inom sjukvården och äldreomsorgen under nästa mandatperiod:
Inom sjukvården föreslår vi reformer för förstärkt patientsäkerhet, en utvecklad tandvårdsreform, en permanent psykiatrisatsning och fortsatta insatser för förbättrad tillgänglighet genom en vidareutveckling av kömiljarden och skärpt vårdgaranti.
Inom äldreomsorgen föreslår vi reformer för förbättrad vård för äldre, ökad kvalitet och självbestämmande för äldre i boendet, ett omsorgslyft för äldreomsorgens medarbetare och satsningar för att förstärka äldres valfrihet och rättigheter inom äldreomsorgen.
Totalt innebär våra förslag en satsning på sjukvård och äldreomsorg på sammanlagt 5,8 miljarder kronor 2011-2014. Detta utöver de tidigare aviserade satsningarna på förstärkta statsbidrag till kommuner och landsting."


Det är bra förslag på samtliga områden. Kanske ändå att jag värderar beskedet om att satsningarna på psykiatriområdet nu permanentas allra högst. Det har vi drivit från Folkpartiet och behovet av resurser och utvecklingsarbete inom denna sektor är mycket stort.

En annan fråga som går FP:s väg, åtminstone i väljaropinionen, är förstatligandet av skolan. Enligt en undersökning som LR (Lärarnas Riksförbund) gjort (DN) så anser 90 % av väljarna att skolan inte är likvärdig över landet. Mer än hälften anser att ett större statligt ansvar är att föredra.

LR:s ordförande säger att hon inte tror att väljarna avser en återgång i alla delar till hur det tidigare statliga huvudmannaskapet fungerade. Det tror inte jag heller. Men det som krävs för att skolan ska vara likvärdig över landet är nödvändigt. Alla regelverk och krångligheter som statlig skoladministration levde med under Skolöverstyrelsens (SÖ) byråkrati är varken nödvändigt för att nå målet om likvärdighet eller önskvärt.


söndag 22 augusti 2010

Kampanjhelg och Söndags-SIFO

I Linköping har det varit stadsfest i dagarna tre. Härlig stämning på gator och torg med aktiviteter som förhoppningsvis tilltalat alla åldrar. Med undantag för en och annan rejäl regnskur var vädrets makter med arrangörerna.

I fredags kväll medverkade jag i 24Corren, en lokal tv-sändning inför valrörelsen. Fyra partier (FP, KD, V och MP) deltog då och övriga tre på lördagkvällen. Ett bra tillfälle att visa att vi är igång. Jag tog chansen att visa mig i min kampanjväst med en stor folkpartiknapp och texten Kryssa Linnéa på ryggen. Några tyckte att det var lite kuppartat. Men är det valrörelse så är det.


Lördagen började jag med appell på torget om RUT-avdraget. Jag valde det temat dels för att RUT är viktigt för jobben i Linköping men också för att ett av företagen som levererar sådana tjänster arrangerade en demonstration "Rör inte RUT" senare på dagen. Jag var en av de inbjudna att gå med i tåget.
Nog är det märkligt att socialdemokraterna inte vill ha kvar RUT men vill erbjuda stockholmarna en butler.


Efter RUT-demonstrationen var det dags för debatt hos en av handikapporganisationerna i Linköping, nämligen DHR. Alla partier i fullmäktige var inbjudna och debatten blev en utfrågning och ett samtal kring villkoren för personer med rörelsehinder och vad vi politiskt kan göra för att förbättra dessa villkor. Ett bra samtal med stor enighet bland partierna. Dock vet jag att när det väl kommer till beslut och - inte minst - ekonomiska prioriteringar så är inte enigheten lika stor.


Hemma vid 17-tiden för middag med maken och en lekstund med vår snart tvååriga hund Louie.
Han känner sig lite åsidosatt av mig just nu. Jag tror inte att han har riktig kläm på det där med valrörelse.


Söndagmorgnar är sköna. Tyvärr får vi inga tidningar på söndagarna (det är priset man får betala för att bo utanför stan) men det finns ju morgon-TV. Idag var en av de bättre nyhetsmorgnarna på länge. Alliansen i SIFO: egen majoritet. Och fortsatt uppåt för Folkpartiet!

Jag vet. Det är fyra veckor kvar till valdagen och inga segrar ska tas ut i förskott. Men nog stärker det kampanjlusten med en sådan start på dagen.

Länkar och bloggar om SIFO: Aftonbladet, DN, SvD, Runos blogg, Pär Gustafsson (FP), Sörlidens.

fredag 20 augusti 2010

Folkbladet (S) rekommenderar: Rösta på FP

Vidar Andersson, Folkbladets (S) ledarskribent rekommenderar vilsna borgerliga väljare att rösta på Folkpartiet. Men varför bara "vilsna borgerliga väljare", Vidar? Även socialdemokratiska vilsna väljare är välkomna att lägga sin röst på FP. De lär vara ganska många. Särskilt de som inte gillar den ena eller den andra av socialdemokraternas samarbetspartier (MP) och (V).

Motiven för Vidars rekommendation kan läsas på Folkbladet idag. Bland annat skriver han så här:
"Björklund har en till synes oförtröttlig reformiver som är värd respekt. Flera av de förändringar av svensk skolpolitik som bär Björklunds signatur kommer att vara bra för Sverige under lång tid framöver."

Precis så är det. Björklunds och Folkpartiets skolpolitik är bra för Sverige.

torsdag 19 augusti 2010

Bra från Björklund om meddelarskydd

I Ekots partiledarintervju säger FP:s partiledare Jan Björklund att meddelarskyddet bör gälla även för anställda i t ex friskolor och annan privat verksamhet som utför tjänster som finansieras med skattemedel.

Det är ett utmärkt besked från Folkpartiet. Klokt att ha ändrat åsikt. Jag hoppas att även resten av Alliansen gör det. Se också DN:s artikel.

Allteftersom kommuner upphandlar och tecknar avtal med privata utförare av skattefinansierade tjänster har lagreglering av detta skydd blivit alltmer viktigt. I Linköping har vi sedan 15 år tillbaka skrivit in i entreprenadavtal på vård- och omsorgsområdet att motsvarande skydd ska gälla för anställda hos privata utförare som hos kommunala och att ingen får bestraffas som lämnar sådana upgifter. Vi gör det för att markera vilken vikt vi som politiker lägger vid frågan. Men vi är förstås medvetna om att den juridiska betydelsen inte är särskilt stark.

Givetvis finns här en målkonflikt. Privat verksamhet kan inte i alla delar vara lika öppen som en offentlig ska vara. Men företag som jobbar med skattefinansierade verksamheter utsätts ändå för offentlig granskning i högre grad än andra företag. Det finns inget alternativ, som jag ser det. Som kommun och beställare har vi samma krav på kvalité i utförandet och samma kvalitetsgranskning genomförs som av egenregi-verksamheten. Det är vårt ansvar inför medborgarna. Då måste också anställda kunna slå larm om missförhållanden råder.

tisdag 17 augusti 2010

Jag svarar på Valpejl utifrån egna åsikter

Ser på SVT att vi som kandiderar för Folkpartiet skulle ha styrts av partikansliet när vi svarat på Valpejl.se. Detta på grund av att en "lathund" skickats till alla kandidater.

Jag vill bara meddela att jag har svarat utifrån mina egna åsikter i varje fråga. Troligen sammanfaller de ändå oftast med partiets ställningstaganden annars vore jag väl knappast folkpartist och än mindre varit intresserad av att kandidera för partiet.

Läs gärna mina svar här.

Elitklasser, Demokrati, Pensionärer

Nyss hemkommen och kollar dagens nyhetsflöde ser jag att många skriver om FP-förslaget om s.k. elitklasser. En del tycker det är bra att elever som lär sig betydligt snabbare än andra och förmodligen också har ett specialintresse t ex matte kan få mer stimulans i undervisningen genom s.k. elitklasser. DN, SvD och Aftonbladet refererar utbildningsministerns förslag och kommentarer bl a från lärarfacken.

Jag tror att det behövs både särskilda klasser och varianten profilklasser, som innebär att eleverna får mer tid för t ex matte eller språk. Den sistnämnda modellen finns inom idrott och musik. Jag har aldrig förstått socialdemokraternas avoghet mot "språk-klass" men tycker det är okej med hockey-klass.

Bloggar om detta ämne: Joakim Wikström, Per Altenberg, Rasmus


Annat som det skrivs om idag är att LO avbokat Linda Bengtzing för att hon sjungit allsång hos Centerpartiet!!?? Linda skriver även själv om det i Expressen. Hur står det till med demokratin hos vissa fackliga organisationer, egentligen? Andreas Froby kommenterar.

Ska dock ge en uppskattning till mitt eget fack, som efter mitt brev ändrat sig och bjudit in alla partier till välfärdsdebatten i Norrköping nästa vecka. Jag skrev ett inlägg i frågan den 29 juli.


Så sista ämnet för dagen. Som inte refereras - ännu i alla fall - utan som jag själv upplevt. PRO i Linköping bjöd in till debatt i kväll. Alla sju fullmäktigepartierna var representerade. Jag var ensam kvinna i panelen. Kan det bero på att sex partier hade utgått från att det skulle bli mycket skattedebatt (vilket det blev också) och måste man förstås skicka en man, eller? Även i mitt parti var vi medvetna om att skatter stod på dagordningen men folkpartister litar på sina kvinnor. Nåja, att kristdemokraterna representerades av äldrenämndens ordförande som är man var väl naturligt.

På torsdag ska jag delta i en debatt hos SPF (Sveriges Pensionärsförbund) i Östergötland. Också där blir säkert skattefrågan en av de viktiga punkterna trots att alla partier nu lovar skattesänkningar för pensionärerna.

söndag 15 augusti 2010

Sommartal

Igår sommartalade Reinfeldt och idag Sahlin. Reinfeldt talade om skatter och pensionärer. Sahlin talade om skatter och pensionärer. En väljarundersökning nyligen visade att väljarna anser att skola, sjukvård och äldreomsorg är de viktigaste frågorna i valet. Om dessa frågor talade en annan partiledare, Jan Björklund, i sitt sommartal i Marstrand i söndags.

När Sahlin idag lovade en fullständig skatteutjämning mellan pensionärer och personer som är kvar i arbetslivet hade hon ett förbehåll, nämligen "om den ekonomiska utvecklingen tillåter" eller något ditåt. Och det är nog säkrast. För om man ger löften som beräknas kosta 10 miljarder och samtidigt ska driva den politik som de rödgröna föreslår, då går ekvationen inte ihop.

En ekonomisk utveckling som klarar reformer i miljardklass kräver en politik för jobb och företagande. Den kräver också en politik som stimulerar människor att utbilda sig och att investera.

Med höjda inkomstskatter, med återinförd förmögenhetsskatt, med ökade kostnader för företag att anställa unga människor, med kilometerskatt som ökar kostnader för många företag kommer knappast denna ekonomiska utveckling som Sahlin och socialdemokraternas hoppas på att bli verklighet.

Intressant att notera kommentarer kring Sahlins tal. Det verkar som flera av de som kommenterat inte hört samma tal t ex Ledarbloggen, Peter Andersson-med rätt att tycka,
Kent Persson(m), Joakim Hörsing

fredag 13 augusti 2010

FP:s valmanifest

Jan Björklund presenterade idag Folkpartiets valmanifest. Har tyvärr inte hunnit läsa så noggrannt ännu (får bli nattlektyr). Ser dock att flera av de punkter som "min" arbetsgrupp lämnade till partiledningen finns med. Jag återkommer om både dessa punkter och andra här på bloggen och i artiklar.

Länk till valmanifestet http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_12011/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Några som bloggat: Mattias, Carina, Sörlidens, Rasmus, Altenberg

torsdag 12 augusti 2010

En härlig kampanjdag

Har tillsammans med min partikollega i omsorgsnämnden, Ingbritt Törnfeldt, delat ut närmare 700 av mina personvalsfoldrar idag. Jag kampanjar som riksdagskandidat i länet och som kommunkandidat i Linköping.

Idag var riksdagsvalet i fokus. En skön men småfuktig förmiddag övergick i strålande sol i Borensberg mellan Linköping och Motala (tillhör Motala kommun). Fortfarande är ganska många människor hemma. Så länge sommarlovet pågår har föräldrar ofta semester.

Varsin mjukglass i solskenet vid Göta kanal fick avsluta dagen. Valrörelse ska vara både hårt arbete och lite nöje.

Om hemlöshet

På SVT/debatt skriver idag FP:s partisekreterare Erik Ullenhag om Folkpartiets vilja att minska hemlösheten. Utöver svårigheter att få hyresvärdar att hyra ut till personer med missbruk och/eller psykiska störningar så krävs det också en kommunal missbruksvård med god tillgänglighet och respekt för individen. Ett positivt samarbete med privata och kommunala hyresvärdar, som måste bygga på tillit till varandra, är också en förutsättning.

Linköping nämns som ett gott exempel i artikeln.
"Det svåra är inte att ordna lägenheter åt några tusen personer, utan att de ska kunna behålla dem. I Linköping, Sveriges femte största stad, finns i princip ingen som bor på gatan. Där finns bra utbyggda möjligheter att ordna ett boende även för den som missbrukar eller har andra problem. Till skillnad från i många andra kommuner är drogfrihet inte ett krav för att få ett ordnat boende."

Oavsett politiska majoriteter har politiker och tjänstemän under lång tid jobbat med målet "en lättillgänglig och individuell missbruksvård" inkluderande boendet för missbrukare/fd missbrukare. Det finns naturligtvis exempel på där bostadsfrågan inte lösts på ett tillfredsställande sätt också i Linköping men dessa exempel är få.

Det är alltid kul när gott arbete uppmärksammas inte minst av ens "egen" partisekreterare. Förhoppningsvis inspirerar det också andra att finna lösningar. Att minska hemlöshet är en av socialtjänstens viktiga utmaningar. Därför lyfter vi i Folkpartiet hemlöshet som en av våra valfrågor.

onsdag 11 augusti 2010

Nu är det allvar - valrörelsen igång på riktigt

Jag har mött väljare i sommar som frågat: när ska ni börja? Valrörelsen, alltså. Intresset för valet den 19 september är mycket större än i tidigare val. Och det är inte så underligt. Väldigt många väljare uppskattar Alliansregeringens förmåga att styra Sverige och vill se en fortsättning.
När jag knackade dörr häromdagen klev jag rakt in i en diskussion om huruvida det är klokast att rösta på det Alliansparti som sista veckan ligger närmast fyraprocent-spärren oavsett vilket av de fyra man egentligen stödjer. Detta eftersom personerna tyckte att det viktigaste är att Alliansregeringen får fortsatt förtroende.

Nu har allvaret börjat. Valrörelsen är i gång på riktigt. Allianspartierna presenterade de gemensamma valaffischerna och sin bussturné runtom i Sverige. I bland andra SvD och DN ser jag att den gemensamma kampanjkassan är 20 mkr. De rödgrönas gemensamma kassa är blygsammare. Den slutar vid 13 mkr.
Med tanke på vilka kampanjresurser (S) brukar ha frågar jag mig: är LO inte intresserat av att sponsra samarbetet? Får fackföreningsrörelsens pengar bara användas för socialdemokraternas egen valrörelse? Oavsett vilket är det lika illa med detta ständiga kampanjstöd, eftersom så många LO-medlemmar inte röstar på socialdemokraterna. Såg att Kommunals nya ordförande anser att organisationens viktigaste uppgift nu är att se till att det blir en rödgrön regering. Motivet skulle vara att "det är bäst för Kommunals medlemmar". Tala om förmyndarskap!

Mer valrörelse. Igår skrev vi fyra lokala toppkandidater i Linköping en debattartikel i Corren med frågor till den rödgröna oppositionen lokalt. Här några exempel på vad Linköpingsborna borde få svar på före valdagen.

"Innebär en rödgrön seger en skattehöjning i Linköping, som vänstern och miljöpartiet driver? Innebär det att valfriheten för våra äldre ska avvecklas? Innebär det att valfrihet, kunskapsfokus och ordning i klassrummen inte längre är politiska prioriteringar? Vad är ert gemensamma alternativ, socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister?"

Ännu ett bevis på att valrörelsen är i gång är att på lördag invigs valstugorna på Trädgårdstorget i Linköping. Sen finns vi där måndag-lördag varje vecka fram till valdagen. Välkommen att prata politik, säg vad Du tycker, ställ frågor och hämta material och valsedlar.

Länkar: Expressen, Aftonbladet, Tommy, Mattias, Adam, Rasmus, Amanda.

måndag 9 augusti 2010

Ett tarvligt brott

De senaste dagarna har en 90-årig kvinna i Mjölby (Corren) och en äldre man i Norrköping (NT) utsatts för rån respektive försök till rån i sina hem. I Mjölby trängde sig rånarna in och stal bland annat smycken. De till och med slet vigselringen av den gamla damens finger. Två kvinnor och två män mot en ensam 90-årig kvinna i hennes bostad!! Hur förhärdad kan man bli som brottsling??

Den äldre mannen i Norrköping lyckas stänga om sig innan rånarna hann in i bostaden. Men upplevelsen av hotet skapar självklart oro hos mannen. Och även hos andra gamla. Dock är det bra att tidningarna uppmärksammar sådana händelser så de äldre kan vara extra uppmärksamma och försiktiga när det ringer på dörren.

Att kvinnor påstår sig komma från hemtjänsten eller män uppger sig vara utskickade att reparera något i lägenheten för att kunna stjäla hos den gamle är bland de tarvligaste brott jag vet.

Alla borde kunna sig trygga i sitt hem. Inte minst gäller det gamla människor, hos vilka oro och ängslan lever kvar länge. Kanske till och med resten av livet.

söndag 8 augusti 2010

Bra FP-förslag om resurser till skolans elevhälsa

Med rapporten "Tryggare skola" presenterade idag utbildningsminister Jan Björklund (FP) i sitt sommartal flera åtgärder som Folkpartiet vill genomföra under kommande mandatperiod för att ge elever bättre stöd. Statsbidrag till kommunerna för att bygga ut elevhälsan (skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och skolpsykologer) är ett utmärkt vallöfte på skolområdet.
Det ser ganska olika ut i landets kommuner vad gäller dessa stödresurser. Ofta många elever per skolsköterska, trots att det är väl känt sedan länge att skolsköterskans roll är av stor betydelse för de flesta elever. Att ha "ont i huvudet" och gå till skolsyster är inget konstigt. Vad eleven i verkligheten pratar med skolsköterskan behöver inte kamraterna veta något om alls.

Men även om skolsköterskan är en viktig person så behövs naturligtvis också kuratorer och psykologer. Inte minst skulle en del sociala missförhållanden kunna klaras ut utan att behöva gå så långt att socialtjänsten kopplas in. Och för elever med en begynnande psykisk ohälsa skulle tillgång på skolpsykologer innebära att barnpsyk belastades mindre och att problem fångades upp tidigare än idag. Med mindre långvariga problem som följd.

I min kommun Linköping har Folkpartiet haft ögonen på dessa behov under en tid. Inför kommande mandatperiod föreslås utökning av skolsköterskor och införande av skolvärdar, där sådana saknas idag. Det behövs fler vuxna personer med olika uppgifter i skolans värld för att skapa större trygghet.

Som framgår av folkpartirapporten finns fler förslag i syfte att öka tryggheten i skolan och därmed ge alla elever möjlighet att nå goda skolresultat.

Att framhålla föräldraansvaret är ett av förslagen. Jag ser att bloggar och andra kommentatorer gör stort nummer av att föräldrar ska kunna tvingas att komma till skolan när deras ungdomar stökar. Det utgör naturligtvis undantag, precis som framgår av rapporten. Att tydliggöra föräldraansvaret i skolans värld borde det inte finnas någon som är motståndare till. Självklart är det föräldrar som har huvudansvaret för fostran av sina barn.

Många tycks utgå från att det bara är barn från socialt trassliga hemförhållanden som stökar och stör i klassrummen och i skolan i övrigt. Men så är ingalunda fallet. Det finns olika skäl till att föräldrar abdikerar i sin föräldraroll. Osäkerhet i föräldrarollen är en. Det försöker kommunerna möta med erbjudanden om föräldrautbildningar, som oftast är mycket uppskattade. En annan orsak är att vissa föräldrar jobbar så mycket att de helt enkelt inte hinner ha bra kontakt med sina barn och med skolan och därmed inte fångar upp de signaler som troligen finns. Det kan också vara så att skolan inte välkomnar föräldraengagemang så som man borde.

Sen tycker jag att samhället inte ska underskatta viljan och förmågan hos de föräldrar, som har det lite socialt trassligt, vad gäller att ta ansvar för sina barn i skolan. Med ett respektfullt bemötande och erbjudande om stöd för hela familjen kommer de allra flesta att lyckas tillsammans med skolan att leda sina barn och ungdomar på rätt väg igen. Till på köpet också få en fungerande familj.

När jag läser en del bloggares kritik ( tex Roger Jönsson och Peter Andersson Med rätt att tycka) mot Folkpartiet och Jan Björklund tycker jag de ska ställa sig själva och sitt parti socialdemokraterna i skamvrån i stället. Hur har det blivit så här i svensk skola? Ja, inte har problemen med stök och störningar uppstått sedan 2006. Lite självkritik skulle inte skada. Och gärna också några förslag till förbättringar i stället för att osaklig kritik av andras förslag.

Övriga länkar: SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Per Altenberg, Roger Haddad, Nina Larsson, Rasmus (Liberal), Lärarförbundet. Lärarnas Riksförbund

onsdag 4 augusti 2010

Klädsel på jobbet kan väl regleras utan lagstiftning?

Det är lätt att dela uppfattningen att i vissa yrken är en ansiktstäckande klädsel olämplig. Det gäller i förskola och skola, inom sjukvård, vård och annan omsorg och kanske fler arbetsområden, som jag inte kommer på just nu. Att kommunicera innebär ju som bekant inte bara de ord vi säger utan kroppsspråk inklusive ansiktsuttryck är minst lika viktiga. Ibland kanske viktigare, eftersom orden kan vi styra men inte alltid ansiktsuttryck och kroppsspråket.
Själv har jag då och då råkat ut för att människor börjar debattera mot en åsikt som jag inte uttalat men som jag förmodligen uttryckt på annat sätt. Vänner brukar påpeka att det syns vad jag tänker. Det är ju lite ruskigt. Men det visar vilken betydelse annan kommunikation än ord kan ha.

Men måste fördenskull arbetsklädsel regleras i lag? Jag är ytterst tveksam och instämmer med LUF:s ordförande Adam Cwejman
"Oavsett så måste frågan ställas om det är nödvändigt att vi har specifika regler för slöjor eller om det faktiskt räcker med att arbetsgivare har möjligheten att ställa generella krav på anställda?"

Ytterligare skäl till min tveksamhet är att ett liberalt parti ska vara försiktigt med att tala om förbud så snart en företeelse i samhället skapar problem. Det kan finnas andra sätt att lösa dem som känns mer liberala än förbud och lagstiftning. Arbetsklädsel borde vara en sådan fråga.

Förslaget har i alla fall väckt uppmärksamhet. Alla media - SvD, DN, Aftonbladet, m fl och massor av bloggar - Roger Haddad, Carina Boberg, Gulan Avci, Anna SteeleKarlström,
Nina Larsson, Runo Johansson - skriver.

FP-löften om äldreomsorgen i Linköping

Idag presenterade jag tillsammans med min partikollega i äldrenämnden Monika Broman partiets vallöften på äldreområdet i Linköping. Äldreombudsman, trygghetsboende och flexibel hemtjänst ingår. Från Folkpartiets program, som Jan Björklund och Barbro Westerholm presenterade i Almedalen för en månad sedan hämtar vi Välja mat-garanti och Ut och gå-garanti. Parboendegaranti är redan införd i Linköping efter folkpartiets förslag i äldrenämnden.

Att ha fler rätter att välja mellan erbjuds på vissa håll i Linköpings äldreomsorg. Vi vill att det ska vara så överallt.

Minst tre gånger i veckan ska man få komma ut i friska luften med de riktlinjer som finns. Då kan ju tyckas att de gamla, som vill komma ut oftare får det. Men tyvärr fungerar det inte så. Inte heller är tre gånger i veckan möjligt för alla. Därför vill vi skärpa kraven. Den som vill komma ut alla veckans sju dagar ska få det.

Ibland möter jag frågan: vad skiljer egentligen partierna åt vad gäller äldreomsorgen. Svaret ger jag i inledningen till vårt lokala program:
"Folkpartiet vill förändra synen på de äldre.
På inget annat område har den svenska kollektivismen slagit igenom så starkt som i synen på ålder. Det leder till förutfattade meningar om hur äldre människor är och vill ha det. Som liberaler vet vi att alla människor är olika. Det gäller även när vi blir äldre.
Det finns en tydlig konfliktlinje inom äldrepolitiken mellan Folkpartiet och vänsterpartierna. Medan Socialdemokraterna pratar om inflytande arbetar vi för äldres självbestämmande. Medan Vänsterpartiet pratar om driftsformer satsar vi på höjd kvalitet genom reella förbättringar.
I detta program vill Folkpartiet i Linköping presentera ett flertal reformer som syftar till att stärka äldres välfärd. Vi vill göra det genom att ge dem större makt över den egna livssituationen och genom att ställa högre krav på vad man som äldre i Linköping kan kräva av vår gemensamma välfärd."

måndag 2 augusti 2010

Minska skolket i skolan

Idag redovisar utbildningsminister Jan Björklund förslag till åtgärder för att minska skolket i skolan. Återigen är det riktigt att att säga "Att ställa krav är att bry sig om". Här handlar det om att markera att ogiltig frånvaro är lika oaccepterat i skolan som på jobbet.

En del invänder säkert att många elever som skolkar har sociala problem. Ja, säkert är det så. Desto viktigare då att ge dem stöd, uppmärksamma deras föräldrar på problemen i stället för att låta frånvaron öka. När skolresultaten försämras är det så mycket mer att ta igen, vilket i sig kan leda till mer skolk eftersom skolan då kan upplevas som än mer jobbig.

Överraskande är att socialdemokraterna är positiva till förslaget. Miljöpartiet däremot har invändningar.

Rödgröna inte överens (Aftonbladet)
Bland de rödgröna partierna råder delade meningar om förslaget. Socialdemokraterna gör tummen upp.
– Jag ser inga problem med det här, säger Ylva Johansson, ansvarig för skolfrågor, till TT.
– Det viktiga är att man agerar när det händer och hör av sig till eleven och föräldrarna och tar reda på vad skolket beror på.
Miljöpartiets skolpolitiska talesperson Mats Pertoft är däremot kritisk.
– Vad är det Björklund vill komma till? Betyg handlar om kunskap, då ska det handla om kunskap, inte närvaro, säger han till TT.

Jag undrar vart Pertoft vill komma. Menar han att närvaron i skolan inte har någon betydelse för möjligheten att skaffa sig kunskap?!

Andra som bloggat Lotta Edholm, Roger Haddad, Mathias Sundin

Vill Ohly ha Kubas "välfärd" i Sverige?

DN och andra media berättar om en av Lars Ohlys förebilder i politiken, nämligen Kuba. Där är kapitalism ett fult ord, ekonomin kontrolleras till 95 % av staten. När småföretagarna blev framgångsrika (läs "tjänade pengar på sitt arbete som företagare") höjde regeringen skatterna, ökade det byråkratiska krånglet och minskade antalet tillstånd att driva företag. Den lilla privata sektor, som hade börjat spira, lamslogs.

Nu ser både kubanerna och omvärlden resultatet. En arbetare har i snitt 150 kronor i månaden. En miljon statliga jobb måste försvinna. Ekonomin är körd i botten. Ineffektiviteten enorm.

Även om Kubas ledning nu aviserar nya jobb och tillstånd till fler privata företag så handlar förändringarna inte om någon slags reformering. Det är bara en uppdatering av den kubanska ekonomiska modellen, enligt landets ekonomiminister.

När de forna öststaterna som Östtyskland, Rumänien m fl öppnades för omvärldens insyn efter murens fall för dryga tjugo år sedan, syntes ett elände utan like. Fattigdom, barn som for fruktansvärt illa på barnhem, alkoholism och brottslighet. Då sa vänsterpartister i Sverige att den sortens kommunism har inte förespråkats av kommunister i vårt land.

Nu visas resultaten av den kommunistiska regimen på Kuba upp. Den regim som hyllats (och fortfarande hyllas?) av en av de svenska partiledare, som - om de rödgröna skulle vinna valet i höst - förmodligen får en ministerpost. En partiledare och ett parti som vill kalla sig Välfärdspartiet framför andra (minns Ohlys tal i Almedalen för en månad sedan).

Nej. kommunistisk ideologi leder inte till välfärd för befolkningen. Det är återigen bevisat. Kommunism leder bara till fattigdom, misär och ofrihet.

Läs också Staffan Danielssons kommentar.

lördag 31 juli 2010

Diskriminering

Trots lagar mot diskriminering på olika områden så utsätts ändå människor för kränkande och till och med brottsliga handlingar, som har sin grund i diskriminering. Corren har idag ett reportage (länk saknas tyvärr) om situationen för hbt-personer i Linköping. Även om det är bättre idag än för ett tiotal år sedan så vågar inte alla vara öppna med sina livsmönster.

Min partikollega och landstingspolitiker Reza Zarenoe säger till tidningen att han vill att Östergötland ska bli ett hbt-län. Två förslag har Reza. En jämlik vård där också hbt-personer har rätt till barn genom provrörsbefruktning utan att behöva betala och ett bra bemötande. Dessutom vill Reza ha fler hälsokommunikatörer, som kan sprida kunskap i dessa frågor.
Läs mer om artikeln på Carinas blogg.

Annan omfattande diskriminering utsätts romer för i Sverige (och runtom i Europa och övriga världen). Igår redovisade Maria Leissner (också folkpartist bl a tidigare partiledare) utredningen "Romers rätt - en strategi för romer i Sverige."

Läs om utredningen och Delegationen för romska frågor på regeringskansliets hemsida. Se också integrationsminister Nyamko Sabunis uttalanden samt hennes Nyhetsbrev.

Utredningen kring romers situation är en mycket sorglig läsning om utanförskap. Jag upphör aldrig att förvånas över hur djupt rotade fördomarna mot romer är i Sverige än idag. Att det nästan utan att alls ifrågasättas kan förekomma att romska kvinnor körs ut ur butiker eller - om de hunnit komma in - bevakas därför att de på grund av fördomar tros vara ute för att stjäla. I Norrköping ifrågasattes en deltagare i konferens på ett hotell när hon tog en kopp kaffe. Ifrågasättande gällde om hon hade på hotellet att göra! Kvinnan anmälde hotellet och fick rätt till slut efter dom i Hovrätten. Bra så men det räcker uppenbarligen inte för att få slut på den diskriminerande behandlingen av romer.

torsdag 29 juli 2010

Kränkande inbjudan till SSR-medlemmar i Östergötland

Jag har fått en inbjudan till valdebatt om Välfärdens villkor från min fackliga organisation Akademikerförbundet SSR i Östergötland. "Vet Du hur du ska rösta den 19 september?" frågar man oss medlemmar. För att få vägledning arrangeras en debatt i Norrköping den 26 augusti.

Två (!) partier är inbjudna till en panel. Jag tror säkert att både Lars Stjernkvist (S) och Jörgen Rundgren (M) är engagerade debattörer. Men varför utgå från att medlemmarna bara vill veta vad dessa två partier tycker? Och varför tro att medlemmarna i länets övriga tolv kommuner vill lyssna på Norrköpings lokalpolitiker?

Även om jag här tycks lite raljerande så är jag både upprörd och besviken över den brist på respekt för demokrati som denna inbjudan avspeglar. Därför har jag skickat ett mail till den ansvariga kvinnan på förbundet och begärt en förklaring. Här kan Du läsa mitt mail:
Som medlem i SSR är jag mycket förvånad över den inbjudan till valdebatt om välfärdens villkor, som SSR bjudit in till i Norrköping den 26 augusti. I inbjudan står: ”Kom och träffa dina lokala politiker och hör hur de tänker om till exempel generell välfärd, resurser till socialtjänsten, om förebyggande arbete, om arbetsmarknadspolitiken och om a-kassan.”
Enligt SSR Östergötland tycks det bara finnas två(!) partier för medlemmarna att välja mellan i höstens val, eftersom endast (S) och (M) är företrädda i panelen. Företrädarna är dessutom lokalpolitiker i en (!) av länets tretton kommuner och kan knappast svara på några lokala frågor för resten av länet. En del av frågorna som anges i inbjudan är dessutom att betrakta som nationella, t ex generell välfärd, arbetsmarknadspolitik och a-kassan.

Som medlem i SSR och dessutom politiskt engagerad är jag djupt bekymrad över förbundets syn på demokrati. Även om det i höstens val tydligare än någonsin finns två block så röstar vi som väljare fortfarande på enskilda partier, som har sina valprogram. Styrkeförhållanden mellan partierna i det vinnande blocket kommer att påverka inriktning på den kommande politiken. Att då bjuda in medlemmarna med frågan ”Vet du hur ska rösta den 19 september?” och endast fråga ut två av partierna är minst sagt anmärkningsvärt. Är det förbundets uppfattning att medlemmarna ska välja mellan (S) och (M)?

Jag har medvetet valt att tillhöra ett SACO-förbund för att slippa känna att mitt fack bedriver politisk påverkan för medlemmarnas räkning. Men tydligen fungerar det så även i ett akademikerförbund, vilket är djupt beklagligt.

Efter en koll på SSR:s hemsida, ser jag, att i Malmö arrangeras motsvarande debatt med fler partier inbjudna. Varför inte i Östergötland?

Jag förväntar mig en förklaring.

Med hälsningar

Linnéa Darell, medlem 6931