torsdag 31 december 2009

GOTT NYTT ÅR!

Hinner inte skriva något särskilt idag. Läser i tidningarna och hör på radion om året som - snart - har gått. Det finns alltid mycket att reflektera över vid ett årsskifte. Nu är det dessutom decenniumskifte. Undrar om alla är lika överraskade som jag att vi redan är på väg in på andra varvet så att säga av 2000-talet.

Just nu känner jag mig mest stimulerad av att tänka framåt. 2010 års val blir avgörande för om Sverige ska fortsätta på den liberala vägen eller vända tillbaka till den mer socialistiskt präglade. Ett regeringsskifte den här gången kan innebära att kommunisterna för första gången får ministerposter, vilket skulle vrida samhällsutvecklingen mot en mer tydlig socialistisk riktning än vad socialdemokraterna ensamma har gjort. Jag hoppas att svenska folket är klokare än så.

Ett annat hot är Sverigedemokraterna eventuella intåg i Sveriges riksdag. Också här hoppas jag att svenska väljare är kloka nog att förhindra en sådan utveckling.

Nu tänker jag koppla av, fira nyår med familjen och i morgon fortsätta planeringen av min och Folkpartiets valkampanj i Linköping och i Östergötland.

Med det önskar jag alla ett trevligt nyårsfirande och ett riktigt bra 2010.

lördag 26 december 2009

Fem år efter tsunamin

Såg på TV4 idag, som ägnade förmiddagssändningen åt att uppmärksamma femårsdagen av tsunamikatastrofen. Ett genomtänkt program, där intervjuerna med två drabbade kvinnor genomfördes på ett sakligt och respektfullt sätt. Varje år har årsdagen uppmärksammats och jag har undrat vad de som upplevde katastrofen på plats känner inför dessa minnesdagar. Vill man glömma och gå vidare och slippa bli påmind av bilderna? Eller har man som drabbad ett behov av att bli påmind? Skulle det kanske kännas nonchalant att ingen uppmärksammar katastrofdagen?
Svaret är väl att precis som i alla andra sammanhang i livet så tänker och känner varje människa på sitt sätt. Och oavsett hur samhället gör så är det rätt för en del och fel för andra.

Även för oss som inte var mitt i händelserna så är det lätt att återuppleva dagarna i slutet av december 2004 och början av 2005. För mig som dåvarande riksdagsledamot följde jag naturligtvis hanteringen från svenska myndigheter. Det var ett av få tillfällen som riksdagen inkallades under ett uppehåll för att fatta ett mycket viktigt beslut, nämligen att temporärt tillåta användningen av PKU-registret för att underlätta identifiering av döda i samband med tsunamin. Beslutet var mycket kontroversiellt och föregicks av många överväganden. För egen del kände jag till slut att ett nej hade inneburit ett svek mot alla, som redan hade drabbats hårt.

Flera år senare kom jag på ett helt annat sätt i kontakt med konsekvenserna av tsunamin. Jag medverkade i en utredning kring Statens ansvar vid katastrofer utomlands (SOU 2008:23). Precis som Lottie Knutsson nämnde i TV4-programmet i förmiddags så förväntar sig människor att staten ska ta hand om dem när något händer, så var det också regeringens uppfattning att dessa förväntningar finns. När utredningen tillsattes hade dessutom det senaste Libanon-kriget utspelats, där liknande krav och förväntningar ställts på staten från svenskar som befann sig i området på semester.
Det var en grannlaga uppgift att finna en rimlig balans i vad den enskilde måste klara av och vad staten kan förväntas göra för sina medborgare i en katastrofsituation. Jag tycker att vi lyckades ganska bra. En hint om förslagen kan sammanfattas i uppmaningen: se till att Du har en ordentlig försäkring när Du reser utomlands.
Vad jag kan se på regeringskansliets hemsida så förbereds för närvarande en proposition, som beräknas komma till riksdagen under våren. Ska bli intressant att se hur mycket av utredningesförslagen som överlevt remissomgången.

Aktuella länkar: TV4, Regeringskansliet

söndag 20 december 2009

Bryt inte ut färdtjänsten ur kollektivtrafikplaneringen!

Inför varje ny mandatperiod diskuterar partierna i Linköping om några förändringar behöver vidtas i nämndorganisationen. Nu är det kollektivtrafiknämnden som är i stöpsleven. Ska den avvecklas? Var ska då kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och skolskjutsar ta vägen?
Jag menar, att det naturliga är att samtliga uppgifter förs till teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. Transportområdet är inte bara transporten/resan i sig utan också att samordning, tillgänglighet, effektivitet i nyttjandet och övrig planering som gångavstånd till hållplatser, hållplatsernas utformning etc. ingår i den gängse stadsplaneringen.

För ca tio år sedan (1/1 1998) flyttades färdtjänsten (=särskild kollektivtrafik) från socialtjänstlagen och blev en egen lag (Lag om färdtjänst). Syftet med denna förändring från regering och riksdag var att stimulera utveckling mot ökad tillgänglighet för alla människor i den vanliga kollektivtrafiken.

Jag tycker att Linköping har, under de år som kollektivtrafiknämnden verkat, kommit en bra bit på väg för att uppnå en god tillgänglighet i kollektivtrafiken. Därför är jag oroad när jag hör att det förs en diskussion i kommunalrådskretsen om att färdtjänsten ska föras till äldrenämnden eller omsorgsnämnden. Det är att gå tillbaka tio år tiden, vilket inte anstår en framtidskommun som Linköping.

fredag 18 december 2009

Uppmärksamma missbrukande kvinnors utsatthet

För några dagar sedan bloggade jag om hur våldsutsatta missbrukande kvinnor är. I det inlägget lovade jag att initiera en informationsdag i kommunfullmäktige kring detta tema. Idag har jag skickat följande till fullmäktiges presidium och hoppas på en positiv reaktion så snart som möjligt.

Nuvarande regering har i en handlingsplan uppmärksammat mäns våld mot kvinnor och även anslagit medel för att öka skydd och stöd till de utsatta kvinnorna. I Linköping bedrivs ett arbete i samverkan med ett stort antal aktörer bland annat inom ramen för Kvinnofrid.
En särskilt utsatt grupp kvinnor är de som missbrukar och utsätts för våld. Enligt studien ”Mobilisering mot narkotika” har 97 % av de missbrukande kvinnorna utsatts för våld i nära relationer. Att våldsutsattheten är omfattande också i Linköping bekräftas bl a av Stadsmissionen, som har stor erfarenhet av att arbeta med de berörda kvinnorna.

I dagarna öppnar Stadsmissionen på uppdrag av omsorgsnämnden och med ekonomiskt stöd av statliga medel via Länsstyrelsen ett akutboende med 3 platser. Behovet är dock större än så. Utöver akutboende finns även behov av ett permanent boende enbart för kvinnor tillsammans med andra sociala insatser.

Kommunfullmäktige har vid några tillfällen under 2009 genomfört sammanträden med olika teman för att bredda och fördjupa kunskaper hos förtroendevalda. Ett sådant var ”Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.

För att uppmärksamma och belysa det arbete som görs kring våldsutsatta kvinnor i Linköping och samtidigt fördjupa kunskaperna kring den speciella utsatthet, som drabbar missbrukande kvinnor, föreslår jag att kommunfullmäktige genomför ett sammanträde under 2010 på temat ”Våldsutsatta kvinnors situation”.

torsdag 17 december 2009

Varför är Tiger Woods leverne ett debattämne i SVT?

Det har varit lite glest med mitt bloggande den här veckan. Sista riktiga arbetsveckan före alla helger ska ett antal sammanträden hinnas med, julkort ska skrivas eller skickas digitalt, mail-svar kan inte skjutas på längre, etc etc. Och så ett och annat julbord eller annat ätande. Gott och trevligt men inte särskilt nyttigt. Julklappshandlandet kommer jag att hinna nästa vecka. Det är ju faktiskt inte julafton förrän på torsdag. Julstädandet har maken börjat med lite successivt mellan julfesterna (han är pensionär). Kommande helg är en av de få helt lediga helgerna under hösten. Några långpromenader i snön, kanske. Ska bli riktigt skönt.

När jag nu ändå är igång med bloggen i kväll kan jag inte låta bli att undra:

Varför är Tiger Woods leverne så intressant för svenska medier? Är det för att han är gift med dottern till en landshövding och fd minister? Eller är det verkligen så viktigt för oss att ta del av allt detta skvaller att både SVT och TV4 måste ägna hela program åt frågan?
I säsongens sista Debatt på SVT:s Ettan finns tydligen inga mer viktiga ämnen att ta upp än frågan huruvida Tiger döms för hårt? Och i TV4 får älskarinnan (en av dem, eller?) nästan en hel timme för att tala ut. Och så förstås kvällstidningarna. Expressen har ett helt uppslag plus första sidan om hur Elin avslöjade makens otrohet. Jag instämmer med Magnus Uggla - jag mår illa.

tisdag 15 december 2009

Tillsätt en ordentlig socialförsäkringsutredning!

TCO kräver idag att expertgrupp tillsätts kring de framtida socialförsäkringarna. Det blir alltmer uppenbart att den breda socialförsäkringsutredningen, som Folkpartiet har velat ha i åratal, nu måste komma till stånd. Under en frågestund i riksdagen för ett antal år sedan lovade helt plötsligt dåvarande statsministern Göran Persson att en utredning skulle tillsättas. Det blev en enmansutredning utförd av Anna Hedborg.

Det resultatet var användbart men inte tillräckligt. Det behövs mer genomgripande och parlamentariskt förankrat. Också arbetslöshetsförsäkringen behöver inbegripas.

söndag 13 december 2009

Lektorer i gymnasieskolan

Lektorerna tillbaka i gymnasieskolan! Det är ett av alla bra förslag, som finns i den nya skollag, som utbildningsminister Jan Björklund(FP) presenterar i veckan. Att lärare med doktors- eller licentiatexamen ska kunna kalla sig lektorer är inte bara en titelfråga utan också en signal om värdet av forskningserfarenhet bland pedagoger inom gymnasieskolan.

Folkpartiet i Linköping har skrivit om detta i handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod. Nu är det hög tid att initiera ett förverkligande.

Enligt uppgift i Svd välkomnas förslaget både av Lärarnas Riksförbund och av Skolledarförbundet. Och märkligt vore det väl annars. Båda organisationerna bör vara intresserade av att såväl kvaliten i gymnasieskolan som statusen på lärarkåren höjs.

fredag 11 december 2009

Kvinnors utsatthet

I går började jag arbetsdagen med grötfrukost på Stadsmissionen i Linköping. En trevlig tradition till vilken Stadsmissionens företagsvänner, andra stödjande organisationer och kommunpolitiker inbjuds. Utöver frukost och trevlig samvaro bjuds också på information kring ett aktuellt tema. I år var temat: "Alkohol- och drogsituationen i Linköping".
Stadsmissionen i Linköping är en mycket framgångsrik organisation. Medarbetare med stort engagemang och hög yrkeskompetens och en likaledes kompetent ledning gör dem till en mycket betydelsfull utförare av socialt arbete i vår kommun.

I dagarna startar ett akutboende för missbrukande kvinnor, som lever i våldssituationer. Stadsmissionen har fått uppdraget av "min" nämnd, omsorgsnämnden, och finansieringen sker med statsbidrag via Länsstyrelsen. Det var självklart att Stadsmissionen fick uppdraget, då de tidigare gjort en grundlig analys av behovet genom sina kontakter med berörda kvinnor. Det som nu startar är "en droppe i havet" men bättre än inget. Omsorgsnämnden sökte pengar hos kommunfullmäktige i samband med senaste budgetbeslutet för ett permanentboende med tillhörande akutplatser dock utan framgång.

Det är mycket som behöver prioriteras i en relativt stor kommun och dessutom en kommun som växer kraftigt. Omsorgsnämnden har tillförts mycket nya pengar under Allianspartiernas (FP, M, C, KD) ledning men ändå inte tillräckligt för de ökande behoven. Med en växande kommun ökar inte bara antalet skattebetalare. Antalet invånare, som behöver sociala insatser, ökar också. Det är ofrånkomligt.

Tyvärr stannar ofta kunskapen om hur vissa utsatta kommuninvånare tvingas leva, när resurserna att ge adekvat stöd saknas eller i varje fall inte är tillräckliga, hos de av oss politiker som finns i omsorgs- och socialnämnd. Så tror jag det är vad gäller missbrukande kvinnor som är utsatta för våld. Den information, som Stadsmissionens personal levererade i går morse, behöver också kommunstyrelse och -fullmäktige få del av.
Jag kommer därför att föreslå fullmäktiges ordförande att ett temasammanträde hålls kring denna fråga med medverkan av framförallt Stadsmissionen.

Alliansregeringen med Nyamko Sabuni (FP) som ansvarig minister har uppmärksammat utsatta kvinnor på flera olika sätt inklusive med nya pengar till kvinnojourer, kommuner och landsting för att möjliggöra åtgärder.

Att kvinnor är extra utsatta om de fastnar i missbruk och kriminalitet beläggs i forskningen. Senast idag skriver DN om en rapport från Institutet för framtidsstudier, som handlar om utvecklingen för vuxna människor som begått brott i tonåren och fastnat i kriminalitet. Där bekräftas bilden av att kvinnor som fortsatt på den brottsliga banan som vuxna lever ett betydligt sämre liv än män i motsvarande situation. Kvinnorna är betydligt färre men mycket mer utsatta i hela sin livssituation.

onsdag 9 december 2009

Poeter som inte vill skriva och Obefintliga arbetslösa ungdomar

En klar majoritet av tillfrågade personer har tackat nej till att skriva kärleksdikter inför prinsessbröllopet i juni enligt DN-Kultur. Sunt, tycker jag. Än mer sunt tycks det mig, när jag läser att dessa dikter ska läsas in av skådespelare från Stockholms Stadsteater för att sedan kunna avlyssnas av promenerande i allén på Strandvägen.
Det börjar bli för jolmigt kring detta bröllop. Dags att gå med i republikanska föreningen känns det som.

DN-Ekonomi (länk saknas) är lite för elaka mot arbetsmarknadsminister Littorin. Enligt reglerna ska alla unga in i ungdomsgarantin när de varit arbetslösa i etthundra dagar. Att massor av ungdomar tydligen nobbar att medverka i denna garanti är faktiskt inte Littorins fel. Inte arbetsförmedlingens heller även om informationen kanske kan förbättras. Det är den unge själv - och hans eller hennes föräldrar - som har ansvaret för att göra vad man kan för att komma igång. Att alltid utgå från att "någon annan" ska ta ansvar för en fullt frisk och arbetsför människa håller inte i längden.

tisdag 8 december 2009

Jul i politiken

Det märks att julen närmar sig. Också i politiken. Igår kväll en trevlig julfest med julmat, gran och klappar till barnen på folkpartilokalen i Linköping. Kul att det finns partikamrater, som vill göra det trevligt för oss andra, som bara kommer dit och njuter.

Idag har jag varit på jullunch på en gruppbostad i Linköping och på julkaffe på en annan i kväll. Mysigt ordnat av personalen och de som bor där och med besök av anhöriga och gode män. Som ordförande i omsorgsnämnden är det roligt att få möjlighet att tacka för gott arbete under året och önska alla God Jul och Gott Nytt År.

I morgon kväll ska jag delta i en anhörigträff i Ulrika några mil utanför stan. Detta gruppboende invigde jag för ett år sedan. Och på torsdag morgon blir det grötfrukost hos Stadsmissionen.

Sen blir att det att läsa handlingar inför sista nämndsammanträdet för i år.

måndag 7 december 2009

Klimat, Värdet av kunskap och Socialförsäkring

Äntligen är det dags. Klimatmötet - det svenska ordförandeskapets största utmaning - startar idag i Köpenhamn. Det är inte lätt för en vanlig medborgare att ha en uppfattning om vad som är sant och mindre sant av alla rapporter, som föregått detta möte. Förmodligen får vi icke specialister tänka ungefär som DN:s ledare idag. Där skriver man att vi får nöja oss med vetenskapligt grundade sannolikhetsbedömningar och scenarier. Även om det inte är en fast grund att stå på så har vi ingen bättre. Jag delar DN:s slutsats, nämligen att världens ledare måste tillsammans försöka minska riskerna för ytterligare temperaturökning.

Corren har en utmärkt artikel idag med rubriken "Kritik kräver kunskap". Marika Formgren skriver bl a att för att tänka kritiskt måste man ha faktakunskaper. Så sant så!
Ett fenomen, som hänger samman med brist på kunskap är uttalanden som "Aldrig förr i historien..." i tid och otid. Alltför många tror i dag att historien börjar med deras egen födelse. Och så blir det naturligtvis när man bara har kunskap om det som hänt i nutid. Som väl är har nuvarande utbildningminister Jan Björklund (FP) återinfört historieämnet.

Många som utförsäkras ur sjukförsäkringen vid årsskiftet kan komma att bli utan pengar i januari på grund av att A-kassorna inte hinner med, det skriver bl a DN. Regelverkens utformning sägs vara krångliga och dessutom har riksdagen ännu inte tagit beslut.
Även om det är nödvändigt att göra förändringar i sjukförsäkringssystemen så måste regeringen inse att det tar en del tid att anpassa regelverk. Man kan, som politiker, irritera sig över att tillämpning av nya regelverk alltid ska behöva ta lång tid. Det gör jag ofta själv. Men nu är det som det är i MyndighetsSverige och förhoppningsvis blir det mer rätt än fel om tid ges till anpassning.
Och att riskera att ställa människor, som redan levt på marginalen, utan pengar i januari är känslolöst. Konsekvensen blir troligen alltfler som skuldsätter sig med hjälp av snabba lån till ockerräntor.

söndag 6 december 2009

Energidrycker, Politometern mm

Flera media berättar idag att energidrycker skapar ångest, bröstsmärtor och svår huvudvärk hos ungdomar. De flesta skolsköterskor vill stoppa försäljningen till ungdomar. Det verkar helt rimligt. Om nu energidrycker är till för att öka energin, så finns det bättre sätt att uppnå detta. Vissa butiker bl a Hemköp, Willys och Pressbyrån har på eget initiativ stoppat dryckerna. Heder åt dem!

Häromdagen fick jag ett erbjudande att registrera mig på den nya sajten Politometern, vilket jag gjort. Politometern samlar alla bloggar, som skrivs av svenska politiker från olika partier. Avsikten är att förstärka politikerbloggarnas påverkan på samhällsdebatten inför valet. Intressant idé! Ska bli spännande både att vara en av deltagarna och att följa andras blogginlägg.

fredag 4 december 2009

Tusen Tack till volontärer

På lördag firas Internationella FrivilligDagen. I Linköping firade vi redan igår av praktiska skäl. Sedan några år tillbaka arrangeras ett TusenTack till volontärer. Bakom arrangemanget står ResursBanken, som är en föreningsdriven frivilligcentral och ett antal sponsorer inkl kommunen. Sponsorerna är främst företag och större föreningar, som anlitar volontärer.

Jag hade för andra året i rad äran att framföra kommunens tack till alla, både närvarande och icke närvarande, som gjort stora insatser under året. Jag refererade till en undersökning, som visar att frivilliginsatser i Sverige idag beräknas motsvara 400 000 (!) heltids årsarbeten. Då är också styrelsearbete i alla föreningar inräknat - en nog så viktig insats. En statistisk omräkning till Linköping skulle betyda att 6 000 heltidsjobb utförs. Det är ju helt fantastiskt.

Det är intressant att frivilligarbetet uppvärderats och accepterat igen efter åratal av tillbakahållande framförallt från fackligt håll. Idag accepteras till och med RödaKorsets sjukhusvärdar, vilket har tagit lång tid att uppnå.

Begreppet "volontär" används alltmer också i Sverige som synonym till frivilligarbetare. Kanske är det en frukt av den ökande internationaliseringen. I flera andra länder är volontärer en del av arbetskraften t ex inom vård och omsorg. Volontärer i svensk äldreomsorg bidrar med, vad man brukar kalla, "grädden på moset" d v s förgyller vardagen när personal inte hinner med.

I veckan överlämnade integrationsminister Nyamko Sabuni en proposition till riksdagen som handlar om en politik för det civila samhället. Avsikten är att öka samverkan mellan politik och föreningsliv och också att stimulera forskning på området.

onsdag 2 december 2009

Dörrknackande valarbetare och info från Expo

"Väljare vill inte ha partier på besök" skriver DN idag (länk saknas tyvärr). Tidningen har låtit Synovate fråga 1016 personer vad de anser om att partierna ringer hem, knackar på dörren, skickar information respektive sänder reklam i TV4. 11 % är positiva till att bli uppringda, 9 % till att valarbetare knackar på meda 61 % gillar att få material hem i brevlådan och slutligen 49 % som gärna ser partireklam på TV.

Visst kan man dra slutsatsen att väljarna inte vill ha partibesök. Men resultatet kan också spegla en ovana vid den formen av valkampanj. I Linköping knackade vi folkpartister dörr i samband med vårens EU-val. Vi mötte i stort sett bara positiva reaktioner som "kommer ni ut hit" och liknande, när vi dök upp i sommarkvällen i villakvarteren. Däremot var det inte särskilt många som ville prata politik. Men man tog gärna emot material. Och de som hade tid att prata hade ofta frågor kring kandidaterna. Jag ser det som positivt att personvalet fått genomslag. Jag hoppas att det blir så också i höstens val både till riksdag, kommun och landsting.

Nu kan man säga att eftersom så många känner sig oinformerade inför EU-valen, så tog de tacksamt emot alla former av information. Det är möjligt. Behovet av information bör dock vara stor också i övriga val.

Folkpartiet i Linköping planerar i alla fall för fortsatt dörrknackande. Naturligtvis kombinerat med utlägg/utskick i brevlådor och kanske också TV-reklam i lokala media. Det sistnämnda är tyvärr ganska dyrt. En billig information är att vara på torget på lördagar, när folk är ute och handlar. Under många år har Folkpartiet i Linköping varit på Lilla Torget sista lördagen i varje månad även mellan valen. Vi bjuder på kaffe, erbjuder Linköpingsborna att svara på en aktuell (helst lokal) fråga och lämnar ut material till dem som vill ha.

Möjligheten att lämna synpunkter på ett antal politiska frågor finns nu även på partiets lokala hemsida.


Så till en annan resultatredovisning. Betydligt obehagligare fakta men oerhört viktiga att känna till. EXPO redovisar i sin årsrapport "Svensk vit makt 2008" att rörelsen ökar sin verksamhet över landet och att organisationerna blir fler. Via Internet sker en betydande ökning. Även DN och Corren skriver om rapporten. I Östergötland redovisas 144 aktiviteter under 2008.

Undersökningar av detta slag har inte skett tidigare, varför exakta jämförelser i statistik inte kan göras. Men Expo bedömer ändå med sin övriga kunskap och erfarenhet att vit makt-relaterade aktiviteter har ökat under senare tid.

Det känns riktigt obehagligt att detta sker. Men desto angelägnare att vi var och en ökar vår kunskap om företeelsen för att kunna motverka dess utbredning.

tisdag 1 december 2009

Sprutbyte i Stockholm

Värt att uppmärksamma. En DN-artikel om att Stockholms läns landsting tillsammans med Stockholms stad och andra kommuner i länet nu ska pröva en sprututbytesmodell.
Det tror jag är en klok väg att gå. Självklart är det endast ett komplement till alla andra insatser som behövs inom beroendevården. Inte minst det förebyggande arbetet måste ligga i frontlinjen för att förhindra att människor om möjligt aldrig kommer så långt i sitt beroende att deltagande i sprutbytesprogram behöver bli aktuellt.
Ska bli intressant att följa utvecklingen i Stockholm både vad gäller arbetssätt och resultat.