torsdag 29 januari 2009

Kvalitetsuppföljning, föreningsbidrag och självgoda socialdemokrater

Igår hade omsorgsnämnden, där jag är ordförande, sitt första sammanträde för året. Redan dagen innan presenterade jag tillsammans äldrenämndens ordförande Linköpings kommuns första riktigt omfattande kvalitetsuppföljning på det sociala området. Undersökta verksamheter är vårdboenden inom äldreomsorgen, sociala serviceinsatser inom individ- och familjeomsorgen samt ett antal insatser bl a boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Genomgående bra resultat d v s nöjda, ja t o m mycket nöjda medborgare. Roligt men betyder inte att vi som politiker kan slå oss till ro. Allt material ska analyseras för naturligtvis finns det enskilda variationer i kvalitetsresultat även om alla ligger inom ramen för klart godkänt. Viktigt är också att successivt förfina mätmetoderna. Med denna mätning som underlag ska andra kontrollmetoder utföras som t ex platsbesök såväl föranmälda som icke föranmälda.
Nämnden fördelade också årets föreningsbidrag till föreningar inom individ- och familjeomsorg samt till handikappföreningarna. Ca 4 mkr per år har nämnden att fördela. Av dessa miljoner används närmare tre miljoner för verksamhetsavtal med ett antal föreningar. Jag skulle gärna se att anslaget till föreningsbidrag kunde höjas. Varje insatt krona i föreningsbidrag ger flera kronor tillbaka i form av nyttig verksamhet och - inte att förglömma- engagemang och glädje för alla berörda.
Tillsammans med bildningsnämnden kommer resurser att sättas in på Jobbtorget för att skaffa jobb till gymnasiesärskolans elever. Hittills har de, trots genomgången yrkesutbildning, oftast erbjudits daglig verksamhet resten av livet. Det är ovärdigt. Unga med funktionsnedsättning, som skaffar sig en utbildning, ska precis som andra ungdomar, få hjälp att få ett "riktigt" jobb.
Ett något kuriosa inslag, eller kanske snarare oförskämt, stod socialdemokraterna för. Att sätta den moderate kommunstyrelseordförandens namn under ett (s)-yttrande tar priset av fräckhet. Förklaringen påstods vara att om remissyttrandet senare skulle vinna gehör i kommunstyrelsen så var det färdigt att skicka till regeringskansliet!! Mig veterligt brukar kommunens yttranden skrivas på papper med kommunens logotype. Partierna får använda sina logotyper i andra sammanhang. Till och med socialdemokraterna.

Inga kommentarer: