torsdag 31 december 2009

GOTT NYTT ÅR!

Hinner inte skriva något särskilt idag. Läser i tidningarna och hör på radion om året som - snart - har gått. Det finns alltid mycket att reflektera över vid ett årsskifte. Nu är det dessutom decenniumskifte. Undrar om alla är lika överraskade som jag att vi redan är på väg in på andra varvet så att säga av 2000-talet.

Just nu känner jag mig mest stimulerad av att tänka framåt. 2010 års val blir avgörande för om Sverige ska fortsätta på den liberala vägen eller vända tillbaka till den mer socialistiskt präglade. Ett regeringsskifte den här gången kan innebära att kommunisterna för första gången får ministerposter, vilket skulle vrida samhällsutvecklingen mot en mer tydlig socialistisk riktning än vad socialdemokraterna ensamma har gjort. Jag hoppas att svenska folket är klokare än så.

Ett annat hot är Sverigedemokraterna eventuella intåg i Sveriges riksdag. Också här hoppas jag att svenska väljare är kloka nog att förhindra en sådan utveckling.

Nu tänker jag koppla av, fira nyår med familjen och i morgon fortsätta planeringen av min och Folkpartiets valkampanj i Linköping och i Östergötland.

Med det önskar jag alla ett trevligt nyårsfirande och ett riktigt bra 2010.

lördag 26 december 2009

Fem år efter tsunamin

Såg på TV4 idag, som ägnade förmiddagssändningen åt att uppmärksamma femårsdagen av tsunamikatastrofen. Ett genomtänkt program, där intervjuerna med två drabbade kvinnor genomfördes på ett sakligt och respektfullt sätt. Varje år har årsdagen uppmärksammats och jag har undrat vad de som upplevde katastrofen på plats känner inför dessa minnesdagar. Vill man glömma och gå vidare och slippa bli påmind av bilderna? Eller har man som drabbad ett behov av att bli påmind? Skulle det kanske kännas nonchalant att ingen uppmärksammar katastrofdagen?
Svaret är väl att precis som i alla andra sammanhang i livet så tänker och känner varje människa på sitt sätt. Och oavsett hur samhället gör så är det rätt för en del och fel för andra.

Även för oss som inte var mitt i händelserna så är det lätt att återuppleva dagarna i slutet av december 2004 och början av 2005. För mig som dåvarande riksdagsledamot följde jag naturligtvis hanteringen från svenska myndigheter. Det var ett av få tillfällen som riksdagen inkallades under ett uppehåll för att fatta ett mycket viktigt beslut, nämligen att temporärt tillåta användningen av PKU-registret för att underlätta identifiering av döda i samband med tsunamin. Beslutet var mycket kontroversiellt och föregicks av många överväganden. För egen del kände jag till slut att ett nej hade inneburit ett svek mot alla, som redan hade drabbats hårt.

Flera år senare kom jag på ett helt annat sätt i kontakt med konsekvenserna av tsunamin. Jag medverkade i en utredning kring Statens ansvar vid katastrofer utomlands (SOU 2008:23). Precis som Lottie Knutsson nämnde i TV4-programmet i förmiddags så förväntar sig människor att staten ska ta hand om dem när något händer, så var det också regeringens uppfattning att dessa förväntningar finns. När utredningen tillsattes hade dessutom det senaste Libanon-kriget utspelats, där liknande krav och förväntningar ställts på staten från svenskar som befann sig i området på semester.
Det var en grannlaga uppgift att finna en rimlig balans i vad den enskilde måste klara av och vad staten kan förväntas göra för sina medborgare i en katastrofsituation. Jag tycker att vi lyckades ganska bra. En hint om förslagen kan sammanfattas i uppmaningen: se till att Du har en ordentlig försäkring när Du reser utomlands.
Vad jag kan se på regeringskansliets hemsida så förbereds för närvarande en proposition, som beräknas komma till riksdagen under våren. Ska bli intressant att se hur mycket av utredningesförslagen som överlevt remissomgången.

Aktuella länkar: TV4, Regeringskansliet

söndag 20 december 2009

Bryt inte ut färdtjänsten ur kollektivtrafikplaneringen!

Inför varje ny mandatperiod diskuterar partierna i Linköping om några förändringar behöver vidtas i nämndorganisationen. Nu är det kollektivtrafiknämnden som är i stöpsleven. Ska den avvecklas? Var ska då kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och skolskjutsar ta vägen?
Jag menar, att det naturliga är att samtliga uppgifter förs till teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. Transportområdet är inte bara transporten/resan i sig utan också att samordning, tillgänglighet, effektivitet i nyttjandet och övrig planering som gångavstånd till hållplatser, hållplatsernas utformning etc. ingår i den gängse stadsplaneringen.

För ca tio år sedan (1/1 1998) flyttades färdtjänsten (=särskild kollektivtrafik) från socialtjänstlagen och blev en egen lag (Lag om färdtjänst). Syftet med denna förändring från regering och riksdag var att stimulera utveckling mot ökad tillgänglighet för alla människor i den vanliga kollektivtrafiken.

Jag tycker att Linköping har, under de år som kollektivtrafiknämnden verkat, kommit en bra bit på väg för att uppnå en god tillgänglighet i kollektivtrafiken. Därför är jag oroad när jag hör att det förs en diskussion i kommunalrådskretsen om att färdtjänsten ska föras till äldrenämnden eller omsorgsnämnden. Det är att gå tillbaka tio år tiden, vilket inte anstår en framtidskommun som Linköping.

fredag 18 december 2009

Uppmärksamma missbrukande kvinnors utsatthet

För några dagar sedan bloggade jag om hur våldsutsatta missbrukande kvinnor är. I det inlägget lovade jag att initiera en informationsdag i kommunfullmäktige kring detta tema. Idag har jag skickat följande till fullmäktiges presidium och hoppas på en positiv reaktion så snart som möjligt.

Nuvarande regering har i en handlingsplan uppmärksammat mäns våld mot kvinnor och även anslagit medel för att öka skydd och stöd till de utsatta kvinnorna. I Linköping bedrivs ett arbete i samverkan med ett stort antal aktörer bland annat inom ramen för Kvinnofrid.
En särskilt utsatt grupp kvinnor är de som missbrukar och utsätts för våld. Enligt studien ”Mobilisering mot narkotika” har 97 % av de missbrukande kvinnorna utsatts för våld i nära relationer. Att våldsutsattheten är omfattande också i Linköping bekräftas bl a av Stadsmissionen, som har stor erfarenhet av att arbeta med de berörda kvinnorna.

I dagarna öppnar Stadsmissionen på uppdrag av omsorgsnämnden och med ekonomiskt stöd av statliga medel via Länsstyrelsen ett akutboende med 3 platser. Behovet är dock större än så. Utöver akutboende finns även behov av ett permanent boende enbart för kvinnor tillsammans med andra sociala insatser.

Kommunfullmäktige har vid några tillfällen under 2009 genomfört sammanträden med olika teman för att bredda och fördjupa kunskaper hos förtroendevalda. Ett sådant var ”Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.

För att uppmärksamma och belysa det arbete som görs kring våldsutsatta kvinnor i Linköping och samtidigt fördjupa kunskaperna kring den speciella utsatthet, som drabbar missbrukande kvinnor, föreslår jag att kommunfullmäktige genomför ett sammanträde under 2010 på temat ”Våldsutsatta kvinnors situation”.

torsdag 17 december 2009

Varför är Tiger Woods leverne ett debattämne i SVT?

Det har varit lite glest med mitt bloggande den här veckan. Sista riktiga arbetsveckan före alla helger ska ett antal sammanträden hinnas med, julkort ska skrivas eller skickas digitalt, mail-svar kan inte skjutas på längre, etc etc. Och så ett och annat julbord eller annat ätande. Gott och trevligt men inte särskilt nyttigt. Julklappshandlandet kommer jag att hinna nästa vecka. Det är ju faktiskt inte julafton förrän på torsdag. Julstädandet har maken börjat med lite successivt mellan julfesterna (han är pensionär). Kommande helg är en av de få helt lediga helgerna under hösten. Några långpromenader i snön, kanske. Ska bli riktigt skönt.

När jag nu ändå är igång med bloggen i kväll kan jag inte låta bli att undra:

Varför är Tiger Woods leverne så intressant för svenska medier? Är det för att han är gift med dottern till en landshövding och fd minister? Eller är det verkligen så viktigt för oss att ta del av allt detta skvaller att både SVT och TV4 måste ägna hela program åt frågan?
I säsongens sista Debatt på SVT:s Ettan finns tydligen inga mer viktiga ämnen att ta upp än frågan huruvida Tiger döms för hårt? Och i TV4 får älskarinnan (en av dem, eller?) nästan en hel timme för att tala ut. Och så förstås kvällstidningarna. Expressen har ett helt uppslag plus första sidan om hur Elin avslöjade makens otrohet. Jag instämmer med Magnus Uggla - jag mår illa.

tisdag 15 december 2009

Tillsätt en ordentlig socialförsäkringsutredning!

TCO kräver idag att expertgrupp tillsätts kring de framtida socialförsäkringarna. Det blir alltmer uppenbart att den breda socialförsäkringsutredningen, som Folkpartiet har velat ha i åratal, nu måste komma till stånd. Under en frågestund i riksdagen för ett antal år sedan lovade helt plötsligt dåvarande statsministern Göran Persson att en utredning skulle tillsättas. Det blev en enmansutredning utförd av Anna Hedborg.

Det resultatet var användbart men inte tillräckligt. Det behövs mer genomgripande och parlamentariskt förankrat. Också arbetslöshetsförsäkringen behöver inbegripas.

söndag 13 december 2009

Lektorer i gymnasieskolan

Lektorerna tillbaka i gymnasieskolan! Det är ett av alla bra förslag, som finns i den nya skollag, som utbildningsminister Jan Björklund(FP) presenterar i veckan. Att lärare med doktors- eller licentiatexamen ska kunna kalla sig lektorer är inte bara en titelfråga utan också en signal om värdet av forskningserfarenhet bland pedagoger inom gymnasieskolan.

Folkpartiet i Linköping har skrivit om detta i handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod. Nu är det hög tid att initiera ett förverkligande.

Enligt uppgift i Svd välkomnas förslaget både av Lärarnas Riksförbund och av Skolledarförbundet. Och märkligt vore det väl annars. Båda organisationerna bör vara intresserade av att såväl kvaliten i gymnasieskolan som statusen på lärarkåren höjs.

fredag 11 december 2009

Kvinnors utsatthet

I går började jag arbetsdagen med grötfrukost på Stadsmissionen i Linköping. En trevlig tradition till vilken Stadsmissionens företagsvänner, andra stödjande organisationer och kommunpolitiker inbjuds. Utöver frukost och trevlig samvaro bjuds också på information kring ett aktuellt tema. I år var temat: "Alkohol- och drogsituationen i Linköping".
Stadsmissionen i Linköping är en mycket framgångsrik organisation. Medarbetare med stort engagemang och hög yrkeskompetens och en likaledes kompetent ledning gör dem till en mycket betydelsfull utförare av socialt arbete i vår kommun.

I dagarna startar ett akutboende för missbrukande kvinnor, som lever i våldssituationer. Stadsmissionen har fått uppdraget av "min" nämnd, omsorgsnämnden, och finansieringen sker med statsbidrag via Länsstyrelsen. Det var självklart att Stadsmissionen fick uppdraget, då de tidigare gjort en grundlig analys av behovet genom sina kontakter med berörda kvinnor. Det som nu startar är "en droppe i havet" men bättre än inget. Omsorgsnämnden sökte pengar hos kommunfullmäktige i samband med senaste budgetbeslutet för ett permanentboende med tillhörande akutplatser dock utan framgång.

Det är mycket som behöver prioriteras i en relativt stor kommun och dessutom en kommun som växer kraftigt. Omsorgsnämnden har tillförts mycket nya pengar under Allianspartiernas (FP, M, C, KD) ledning men ändå inte tillräckligt för de ökande behoven. Med en växande kommun ökar inte bara antalet skattebetalare. Antalet invånare, som behöver sociala insatser, ökar också. Det är ofrånkomligt.

Tyvärr stannar ofta kunskapen om hur vissa utsatta kommuninvånare tvingas leva, när resurserna att ge adekvat stöd saknas eller i varje fall inte är tillräckliga, hos de av oss politiker som finns i omsorgs- och socialnämnd. Så tror jag det är vad gäller missbrukande kvinnor som är utsatta för våld. Den information, som Stadsmissionens personal levererade i går morse, behöver också kommunstyrelse och -fullmäktige få del av.
Jag kommer därför att föreslå fullmäktiges ordförande att ett temasammanträde hålls kring denna fråga med medverkan av framförallt Stadsmissionen.

Alliansregeringen med Nyamko Sabuni (FP) som ansvarig minister har uppmärksammat utsatta kvinnor på flera olika sätt inklusive med nya pengar till kvinnojourer, kommuner och landsting för att möjliggöra åtgärder.

Att kvinnor är extra utsatta om de fastnar i missbruk och kriminalitet beläggs i forskningen. Senast idag skriver DN om en rapport från Institutet för framtidsstudier, som handlar om utvecklingen för vuxna människor som begått brott i tonåren och fastnat i kriminalitet. Där bekräftas bilden av att kvinnor som fortsatt på den brottsliga banan som vuxna lever ett betydligt sämre liv än män i motsvarande situation. Kvinnorna är betydligt färre men mycket mer utsatta i hela sin livssituation.

onsdag 9 december 2009

Poeter som inte vill skriva och Obefintliga arbetslösa ungdomar

En klar majoritet av tillfrågade personer har tackat nej till att skriva kärleksdikter inför prinsessbröllopet i juni enligt DN-Kultur. Sunt, tycker jag. Än mer sunt tycks det mig, när jag läser att dessa dikter ska läsas in av skådespelare från Stockholms Stadsteater för att sedan kunna avlyssnas av promenerande i allén på Strandvägen.
Det börjar bli för jolmigt kring detta bröllop. Dags att gå med i republikanska föreningen känns det som.

DN-Ekonomi (länk saknas) är lite för elaka mot arbetsmarknadsminister Littorin. Enligt reglerna ska alla unga in i ungdomsgarantin när de varit arbetslösa i etthundra dagar. Att massor av ungdomar tydligen nobbar att medverka i denna garanti är faktiskt inte Littorins fel. Inte arbetsförmedlingens heller även om informationen kanske kan förbättras. Det är den unge själv - och hans eller hennes föräldrar - som har ansvaret för att göra vad man kan för att komma igång. Att alltid utgå från att "någon annan" ska ta ansvar för en fullt frisk och arbetsför människa håller inte i längden.

tisdag 8 december 2009

Jul i politiken

Det märks att julen närmar sig. Också i politiken. Igår kväll en trevlig julfest med julmat, gran och klappar till barnen på folkpartilokalen i Linköping. Kul att det finns partikamrater, som vill göra det trevligt för oss andra, som bara kommer dit och njuter.

Idag har jag varit på jullunch på en gruppbostad i Linköping och på julkaffe på en annan i kväll. Mysigt ordnat av personalen och de som bor där och med besök av anhöriga och gode män. Som ordförande i omsorgsnämnden är det roligt att få möjlighet att tacka för gott arbete under året och önska alla God Jul och Gott Nytt År.

I morgon kväll ska jag delta i en anhörigträff i Ulrika några mil utanför stan. Detta gruppboende invigde jag för ett år sedan. Och på torsdag morgon blir det grötfrukost hos Stadsmissionen.

Sen blir att det att läsa handlingar inför sista nämndsammanträdet för i år.

måndag 7 december 2009

Klimat, Värdet av kunskap och Socialförsäkring

Äntligen är det dags. Klimatmötet - det svenska ordförandeskapets största utmaning - startar idag i Köpenhamn. Det är inte lätt för en vanlig medborgare att ha en uppfattning om vad som är sant och mindre sant av alla rapporter, som föregått detta möte. Förmodligen får vi icke specialister tänka ungefär som DN:s ledare idag. Där skriver man att vi får nöja oss med vetenskapligt grundade sannolikhetsbedömningar och scenarier. Även om det inte är en fast grund att stå på så har vi ingen bättre. Jag delar DN:s slutsats, nämligen att världens ledare måste tillsammans försöka minska riskerna för ytterligare temperaturökning.

Corren har en utmärkt artikel idag med rubriken "Kritik kräver kunskap". Marika Formgren skriver bl a att för att tänka kritiskt måste man ha faktakunskaper. Så sant så!
Ett fenomen, som hänger samman med brist på kunskap är uttalanden som "Aldrig förr i historien..." i tid och otid. Alltför många tror i dag att historien börjar med deras egen födelse. Och så blir det naturligtvis när man bara har kunskap om det som hänt i nutid. Som väl är har nuvarande utbildningminister Jan Björklund (FP) återinfört historieämnet.

Många som utförsäkras ur sjukförsäkringen vid årsskiftet kan komma att bli utan pengar i januari på grund av att A-kassorna inte hinner med, det skriver bl a DN. Regelverkens utformning sägs vara krångliga och dessutom har riksdagen ännu inte tagit beslut.
Även om det är nödvändigt att göra förändringar i sjukförsäkringssystemen så måste regeringen inse att det tar en del tid att anpassa regelverk. Man kan, som politiker, irritera sig över att tillämpning av nya regelverk alltid ska behöva ta lång tid. Det gör jag ofta själv. Men nu är det som det är i MyndighetsSverige och förhoppningsvis blir det mer rätt än fel om tid ges till anpassning.
Och att riskera att ställa människor, som redan levt på marginalen, utan pengar i januari är känslolöst. Konsekvensen blir troligen alltfler som skuldsätter sig med hjälp av snabba lån till ockerräntor.

söndag 6 december 2009

Energidrycker, Politometern mm

Flera media berättar idag att energidrycker skapar ångest, bröstsmärtor och svår huvudvärk hos ungdomar. De flesta skolsköterskor vill stoppa försäljningen till ungdomar. Det verkar helt rimligt. Om nu energidrycker är till för att öka energin, så finns det bättre sätt att uppnå detta. Vissa butiker bl a Hemköp, Willys och Pressbyrån har på eget initiativ stoppat dryckerna. Heder åt dem!

Häromdagen fick jag ett erbjudande att registrera mig på den nya sajten Politometern, vilket jag gjort. Politometern samlar alla bloggar, som skrivs av svenska politiker från olika partier. Avsikten är att förstärka politikerbloggarnas påverkan på samhällsdebatten inför valet. Intressant idé! Ska bli spännande både att vara en av deltagarna och att följa andras blogginlägg.

fredag 4 december 2009

Tusen Tack till volontärer

På lördag firas Internationella FrivilligDagen. I Linköping firade vi redan igår av praktiska skäl. Sedan några år tillbaka arrangeras ett TusenTack till volontärer. Bakom arrangemanget står ResursBanken, som är en föreningsdriven frivilligcentral och ett antal sponsorer inkl kommunen. Sponsorerna är främst företag och större föreningar, som anlitar volontärer.

Jag hade för andra året i rad äran att framföra kommunens tack till alla, både närvarande och icke närvarande, som gjort stora insatser under året. Jag refererade till en undersökning, som visar att frivilliginsatser i Sverige idag beräknas motsvara 400 000 (!) heltids årsarbeten. Då är också styrelsearbete i alla föreningar inräknat - en nog så viktig insats. En statistisk omräkning till Linköping skulle betyda att 6 000 heltidsjobb utförs. Det är ju helt fantastiskt.

Det är intressant att frivilligarbetet uppvärderats och accepterat igen efter åratal av tillbakahållande framförallt från fackligt håll. Idag accepteras till och med RödaKorsets sjukhusvärdar, vilket har tagit lång tid att uppnå.

Begreppet "volontär" används alltmer också i Sverige som synonym till frivilligarbetare. Kanske är det en frukt av den ökande internationaliseringen. I flera andra länder är volontärer en del av arbetskraften t ex inom vård och omsorg. Volontärer i svensk äldreomsorg bidrar med, vad man brukar kalla, "grädden på moset" d v s förgyller vardagen när personal inte hinner med.

I veckan överlämnade integrationsminister Nyamko Sabuni en proposition till riksdagen som handlar om en politik för det civila samhället. Avsikten är att öka samverkan mellan politik och föreningsliv och också att stimulera forskning på området.

onsdag 2 december 2009

Dörrknackande valarbetare och info från Expo

"Väljare vill inte ha partier på besök" skriver DN idag (länk saknas tyvärr). Tidningen har låtit Synovate fråga 1016 personer vad de anser om att partierna ringer hem, knackar på dörren, skickar information respektive sänder reklam i TV4. 11 % är positiva till att bli uppringda, 9 % till att valarbetare knackar på meda 61 % gillar att få material hem i brevlådan och slutligen 49 % som gärna ser partireklam på TV.

Visst kan man dra slutsatsen att väljarna inte vill ha partibesök. Men resultatet kan också spegla en ovana vid den formen av valkampanj. I Linköping knackade vi folkpartister dörr i samband med vårens EU-val. Vi mötte i stort sett bara positiva reaktioner som "kommer ni ut hit" och liknande, när vi dök upp i sommarkvällen i villakvarteren. Däremot var det inte särskilt många som ville prata politik. Men man tog gärna emot material. Och de som hade tid att prata hade ofta frågor kring kandidaterna. Jag ser det som positivt att personvalet fått genomslag. Jag hoppas att det blir så också i höstens val både till riksdag, kommun och landsting.

Nu kan man säga att eftersom så många känner sig oinformerade inför EU-valen, så tog de tacksamt emot alla former av information. Det är möjligt. Behovet av information bör dock vara stor också i övriga val.

Folkpartiet i Linköping planerar i alla fall för fortsatt dörrknackande. Naturligtvis kombinerat med utlägg/utskick i brevlådor och kanske också TV-reklam i lokala media. Det sistnämnda är tyvärr ganska dyrt. En billig information är att vara på torget på lördagar, när folk är ute och handlar. Under många år har Folkpartiet i Linköping varit på Lilla Torget sista lördagen i varje månad även mellan valen. Vi bjuder på kaffe, erbjuder Linköpingsborna att svara på en aktuell (helst lokal) fråga och lämnar ut material till dem som vill ha.

Möjligheten att lämna synpunkter på ett antal politiska frågor finns nu även på partiets lokala hemsida.


Så till en annan resultatredovisning. Betydligt obehagligare fakta men oerhört viktiga att känna till. EXPO redovisar i sin årsrapport "Svensk vit makt 2008" att rörelsen ökar sin verksamhet över landet och att organisationerna blir fler. Via Internet sker en betydande ökning. Även DN och Corren skriver om rapporten. I Östergötland redovisas 144 aktiviteter under 2008.

Undersökningar av detta slag har inte skett tidigare, varför exakta jämförelser i statistik inte kan göras. Men Expo bedömer ändå med sin övriga kunskap och erfarenhet att vit makt-relaterade aktiviteter har ökat under senare tid.

Det känns riktigt obehagligt att detta sker. Men desto angelägnare att vi var och en ökar vår kunskap om företeelsen för att kunna motverka dess utbredning.

tisdag 1 december 2009

Sprutbyte i Stockholm

Värt att uppmärksamma. En DN-artikel om att Stockholms läns landsting tillsammans med Stockholms stad och andra kommuner i länet nu ska pröva en sprututbytesmodell.
Det tror jag är en klok väg att gå. Självklart är det endast ett komplement till alla andra insatser som behövs inom beroendevården. Inte minst det förebyggande arbetet måste ligga i frontlinjen för att förhindra att människor om möjligt aldrig kommer så långt i sitt beroende att deltagande i sprutbytesprogram behöver bli aktuellt.
Ska bli intressant att följa utvecklingen i Stockholm både vad gäller arbetssätt och resultat.

måndag 30 november 2009

Betyg i gymnasiet

Betygssättningen på gymnasieskolorna är inte rättssäker enligt Skolverket(DN, Corren). Betygssättningen skiljer sig så mycket mellan olika skolor att det kan uppfattas som ett lotteri enligt den rapport, som Skolverket presenterat idag. Jämförelsen är gjord mellan kursbetygen och elevens resultat på nationella prov.

Reflektionen jag gör är att en elev naturligtvis måste bedömas efter fler prestationer än bara vissa prov. Det förhållandet kommenterar också Skolverket i rapporten. Men även med hänsyn tagen till denna invändning så är skillnaderna för stora - och oförklarliga.

Staten/regeringen vidtar åtgärder för en mer likvärdig betygssättning. Och även på lokal nivå pågår insatser med samma mål. Det känns verkligen nödvändigt.

lördag 28 november 2009

Vad kan SAAB-anställda producera i stället för bilar?

Jag har stor förståelse för att anställda på SAAB i Trollhättan är oroliga. Men ingen kan väl på fullt allvar tro att en regering ska risker miljader av skattepengar för att - kanske till och med kortsiktigt - rädda ett företag, som inte genererat vinst på årtionden. När man hör oppositionen, främst Sahlin och Eneroth, båda socialdemokrater, finns det anledning som skattebetalare att vara tacksam över att inte de har regeringsmakten. (Det finns naturligtvis många fler skäl.)

Om det nu är pengar de avser med krav på "nationell samling kring fordonsindustrin"? Eller är det bara standardfraser, som ska förmå folk att tro att det finns andra vägar att rädda jobben än den som hittills prövats? SvD kallar utspelet för Mona Sahlins Nigeriabrev.

Jag kan inte bedöma huruvida regeringens krav på olika avtal (86 stycken, enligt SAAB-chefens uttalande i DN) är rimliga. Men jag delar Maud Olofssons uppfattning att det är ägaren GM, som ska hitta en köpare inte den svenska regeringen (Corren).

Hos vissa människor odlas myten om den svenska bilindustrin, som ett slags nationellt värde, som till varje pris måste bevaras. Men för det första är den svenska bilindustrin inte särskilt svensk längre även om arbetsplatserna finns här. För det andra måste de flesta branscher under tidens gång omstruktureras och till och med helt ändra produktion. Jag hörde häromdagen en facklig företrädare på SAAB säga att vi kan väl tillverka vindkraftverk eller något annat. Kunskap och skicklighet finns, som bör kunna utnyttjas. Under en övergångstid, som kan vara ganska lång, behövs naturligtvis ekonomiska resurser. Det är den frågan, som borde diskuteras mer, kan jag tycka.

fredag 27 november 2009

Mona Sahlin, Liberal Mångfald och Cecilia Malmström

Mona Sahlin blir alltmer desperat i sin iver att få uppmärksamhet. Idag i DN säger hon att inget annat än en majoritetsregering är acceptabelt och att hon inte vill försätta Sverige i samma situation som 1991-94. Detta med anledning av att (SD) återigen hamnat över 4 % i en opinionsmätning.

Det är riktigt otrevligt att ett främlingsfientligt parti placerar sig över riksdagsspärren. Men, kära Mona, det är 10 månader kvar till valet. Och dessutom är det väljarna som avgör hur landet ska styras.

Om Mona Sahlin ska göra utspel av det här slaget i samband med varje opinionsmätning så ger det snarare uppmärksamhet och draghjälp åt (SD). Och det var väl inte meningen, eller?

Så till något helt annat. Igår kväll var jag med och bildade Östergötlands lokalavdelning av Liberal Mångfald. Tidigare hette organisationen Liberala invandrarförbundet men har nu det betydligt mer spännande namnet Liberal Mångfald och är en sidoorganisation till Folkpartiet Liberalerna.
Kvällen inleddes med ett inspirerande anförande av riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (FP). Därefter bildades en interimsstyrelse med José Kimenga, folkpartist från Norrköping, som ordförande.

Liberal Mångfald Östergötland kommer under 2010 att ha två fokusområden: integration och internationalisering. Årsmöte blir någon gång under första kvartalet och sedan är arbetet i full gång.

I kväll ser jag på nätupplagan av DN att Folkpartiets Cecilia Malmström blir migrationskommissionär. Alla kommentatorer är nöjda och glada utom Mona Sahlin och Kalle Larsson från Vänsterpartiet. Där gnälls det som vanligt.

onsdag 25 november 2009

Gällivare, Läkarstämma, SCB och A-kassorna

I dagens media kan vi läsa om att pensionärer som har hjälp från hemtjänsten i Gällivare måste skotta bort snön först, att vi svenskar inte längre vräker i oss en massa fettalstrande mat och att SCB nu får uppgifter om vilken A-kassa Du har.

SvD skriver att Gällivare kommun uppmanat personer, som har hjälp från hemtjänsten, att se till att vägen till deras hem är snöröjd och sandad. Pensionärerna är oroliga att de inte ska få sin hjälp om de inte orkar skotta alternativt inte har råd att leja någon att göra det. Hur klumpigt får man uttrycka sig från myndigheter? Jag utgår från att tanken inte är att utestänga någon från hemtjänst, som behöver det.

Jag tänkte jag skulle se en förklaring på kommunens hemsida. Det fann jag inte men däremot följande: "Välkommen till Gällivare. Ljuvt hälsad, samhällets välfärdstjänster till dig". Det måste väl betyda att hemtjänsten kommer även om det snöar.

DN refererar från den pågående Läkarstämman att allt fler av oss svenskar håller vikten. För första gången på sjuttio år ökar inte antalet överviktiga och feta. En utveckling åt rätt håll, uppenbarligen. Själv gick jag ner ordentligt för 5-6 år sedan och för nu en, om inte daglig så veckovis, kamp för att hålla den vikt jag då lyckades landa på. Det gäller att inte tappa räkningen på kostintaget under dygnet. Och så motionera, förstås. Vilket också kräver en god och stabil karaktär.

En tröst för alla överviktiga svenskar kanske kan vara att Sverige har inte störst andel överviktiga eller feta i befolkningen. Värst är Mexiko tätt följt av USA. Minst andel som är överviktiga eller feta av befolkningen finns i Japan. Bara 25 % mot Sverige med 44% och USA med 67 % (siffrorna är från 2006).

Enligt Expressen har Riksdagen idag beslutat att SCB (Statistiska Centralbyrån) får rätt att ta del av uppgifter från A-kassorna om medlemsskap och medlemmarnas ersättning! Skälet anges vara att kunna kartlägga arbetsmarknaden och kunna se vilka grupper, som omfattas av försäkringen och vilka som lämnat den.

Jag vet inte bakgrunden till att Allianspartierna bestämt sig för denna "kontroll". Men det känns inte bra. Samhällets behov av statistik får inte tulla på individens rätt att utan samhällets insyn vara medlem i vilken förening man vill. Eftersom medlemsskap i en A-kassa kan spåras till vilken fackförening individen tillhör känns det som detta beslut riskerar att passera gränsen för integritetskränkning. Jag känner att jag måste ta reda på mer om bakgrunden.

måndag 23 november 2009

Tack för förtroendet!

Nyss hemkommen efter sista nomineringsmötet inför nästa års val. Jag är glad och tacksam över förtroendet att toppa folkpartilistan till kommunfullmäktige. Sedan tidigare är jag nominerad på tredje platsen på länets riksdagslista. Och på landsmötet i helgen valdes jag som ledamot i partiets dechargeutskott.

Nog med skryt! Ett öga på Facebook också, sedan blir det sängen. I morgon kl 9.00 börjar kommunfullmäktige, där jag har två ärenden att debattera.

Kloka landsmötesbeslut

Efter tre dagar av intensiva och konstruktiva debatter samt glada återseenden av partivänner från hela landet är det nu dags att börja summera Folkpartiets landsmöte 2009. Många kloka, framtidsinriktade beslut har tagits. Men också en del mindre kloka beroende på vem som bedömer. Det är så demokratin i ett parti fungerar. Alla ska inte tycka lika. Det vore hjärntvätt av medlemmar. För övrigt är risken för detta obefintlig i ett liberalt parti.

Inledningen av landsmötet med partiledartal av Jan Björklund tror jag dock uppskattades av alla. Många - inklusive jag själv - ansåg talet vara ett av Jans bättre. Utöver att han är en bra talare så innehöll talet bredd och konstruktiva förslag. Dagens DN-debattartikel om parboendegaranti i äldreomsorgen, som Jan också beskrev i sitt tal, förstärkte budskapet av socialliberalism. Något som Jan också anslöt till i slutanförandet i söndags eftermiddag.

Under ett landsmöte tas många beslut på en rad politikområden. Några som jag själv antingen debatterade eller ändå anser vara angelägna är arbetsrätten, föräldraförsäkringen, äldrepolitiken och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, integration, skola och klimat. På Folkpartiets hemsida http://www.folkpartiet.se/ redovisas de viktigaste besluten på alla områden i kortversion.

Kring arbetsrätten blev besluten så balanserade, som jag hoppades. Jag förstår om många småföretagare tycker att det finns många regler och mycket krångel. Men kring LAS finns flera olika uppfattningar också hos småföretagare, vilka flera vittnade om. I mitt inlägg nämnde jag värdet av att alla arbetsgivare ges möjlighet göra undantag i turordningsreglerna. Jag tog också upp frågan om proportionalitet i konflikträtten. Efter att ha studerat partistyrelsens lilla utredning kring svårigheterna att skärpa lagstiftningen utan att samtidigt förhindra parterna att vidta berättigade stridsåtgärder tror jag att det är klokt att stanna vid att signalera att ett större ansvar måste tas innan blockader vidtas. Men jag uppmanade också våra ministrar att agera i regeringen om detta ansvar inte tas. Det är helt oacceptabelt att företag ska försättas i konkurs för att fackliga organisationer driver krav på kollektivavtal till och med mot de anställdas vilja.

Beträffande LAS (Lag om anställningsskydd) så förlorade de, som ville avskaffa LAS helt och hållet. Det var okej tycker jag. Ett visst skydd behövs på arbetsmarknaden.

Beslutet kring föräldraförsäkringen är jag också nöjd med. Det är helt orimligt att ett liberalt parti ska bestämma hur föräldrar fördelar omsorgen om barnet emellan sig. Jag skrev om det tidigare på min blogg. Som många kloka talare uttryckte, så finns det så mycket annat att jobba för inom jämställdhetsområdet än detta enda år som föräldraförsäkringen omfattar. Den mest lysande argumenteringen hölls av Tina Acketoft, riksdagsledamot från Skåne. Landsmötet sa alltså Nej till en tredelning av försäkringen.

Media rapporterade igår kväll om Nyamko Sabunis besvikelse över beslutet att avvisa förslaget om obligatorisk utbildning för att få bli svensk medborgare. Nu blev ju ändå inte förslaget helt avvisat. Möjligheten att erbjuda en djupgående introduktion till det svenska samhället finns kvar. Också det var klokt. Ett obligatorium hade behövt kompletteras med så många undantag, att det hade blivit kanske både verkningslöst och otydligt.

Jag har så många mer bra beslut jag skulle vilja redovisa och så många intryck att förmedla men det medger inte tiden just nu.

Nu ska jag återgå till den kommunala verkligheten med diverse möten under dagen och i kväll ska Folkpartiet i Linköping fastställa listor för kommunfullmäktige och landsting inför nästa års val.

torsdag 19 november 2009

Gårdsförsäljning av vin inte så enkelt

Första dagen på Folkpartiets landsmöte. Den officiella invigningen är visserligen i morgon men utskott och allmänpolitisk debatt har klarats av idag. Och tal av Cecilia Malmström, EU-minister och blivande EU-kommissionär. Stående ovationer/gratulationer från oss alla till denna kompetenta och begåvade kvinna.

Morgondagen börjar med invigning och tal av partiordföranden Jan Björklund. Sen vidtar de olika debatterna. För min del kommer jag att delta på eftermiddagen i debatt om handikappfrågor och om alkohol. Framförallt lär det bli diskussion kring Ja eller Nej till gårdsförsäljning av vin.

Det kan tyckas oskyldigt att kunna köpa en eller ett par flaskor vin ute på landsbygden. Men frågan är mycket allvarligare än så. Sverige har EU:s godkännande av Systembolaget/monopolet med hänvisning till folkhälsoperspektivet. Öppnar vi själva i Sverige för ifrågasättande av detta perspektiv, då öppnar vi också för att monopolet inte längre är godtagbart.

De som refererar till Finland är inte helt sanningsenliga. Diskussionen mellan Finland och EU är inte avslutad. Så varför ta risken?

Hur länge ska man få jobba?

Hur ska framtidens välfärd finansieras? Ja, den mest säkra finansieringen är fler arbetade timmar. Och då nämns i debatten att vi behöver jobba längre d v s gå i pension senare än idag.

Det finns en annan aspekt på att jobba längre och det är att alltfler faktiskt vill jobba längre. Och framförallt vill man bestämma själv när man vill lämna arbetslivet. För många handlar det om en successiv nedtrappning. Jag utvecklar detta tillsammans med synpunkter på LAS-regler i en debattartikel i Corren idag.

Föräldrar vill bestämma själva

Igår skrev jag att föräldrarna och inte staten ska bestämma hur uttaget av föräldraförsäkringen ska fördelas mellan föräldrarna. Idag redovisar DN (länk saknas tyvärr) en opinionsundersökning (Demoskop), som stödjer min åsikt. Hela 84 % vill bestämma själva och bara 11 % vill ha lagstiftning.
Jag brukar vara skeptisk till opinionsundersökningar då det ofta handlar om att "som man frågar får man svar". Men här tycker jag att frågeställningen varit relevant. Frågan löd: "Vilken pricip tycker du är mest rätt för fördelningen av föräldraförsäkringen?"

onsdag 18 november 2009

Dags för landsmöte

I morgon åker jag till Växjö och Folkpartiets landsmöte. Många spännande debatter förväntar jag mig. Av handlingarna att döma så kommer mina förväntningar att infrias.

En intressant debatt blir den om arbetsrätten. Redan i september bloggade jag om frågan. Jag är inte beredd att avskaffa Lagen om anställningsskydd (LAS), som vissa partikamrater tycks förespråka. Vissa förändringar behövs dock och dessutom en bättre tillämpning.

Vad jag däremot tycker arbetsgruppen varit för försiktig kring är konflikträtten. Det är helt orimligt att facken kan driva ett företag i konkurs genom blockad inkl sympatiblockad från fack, som inte egentligen är berörda, för att tvinga fram kollektivavtal. Bättre balans mellan arbetsgivare-fack behövs.

En annan stor diskussion kommer föräldraförsäkringen att vålla. Tredelad eller ej? Min uppfattning är att familjer själva ska bestämma. Inte staten! Inte ens i jämställdhetens namn. Förutsättningarna varierar mellan olika familjer och långt ifrån alla passar in i enkla mönster. Det kan till och med variera mellan olika till tillfällen av barnafödande i samma familj.

Så låt utgångspunkten vara: en bra föräldraförsäkring både vad gäller tidsomfattning och ersättningsnivå och låt föräldrarna själva besluta om uttaget.

Idag rapporterade dessutom Försäkringskassan att antalet föräldraledighetsdagar som brinner inne har ökat (SvD). Orsaken tros vara att pappans dagar inte längre kan överlåtas på mamman. Då pappan inte kan/vill ta ut dem så brinner de inne helt enkelt. Inte särskilt bra för barnen, tycker jag.

tisdag 17 november 2009

Cecilia Malmström (FP) ny EU-kommissionär

Stort GRATTIS, Cecilia! Att Du är den bästa kandidaten har jag och många andra påtalat sedan länge. Bra att Reinfeldt insett det också. Lycka till i Bryssel.

Ny sekretesslag med frågetecken

SvD skriver idag att regeringen har för avsikt att i vår föreslå ändringar i sekretesslagstiftningen för att polis och andra myndigheter ska bli effektivare i bekämpandet av grov brottslighet. Utgångspunkten är att en ny lag ska göra det möjligt att lättare bryta sekretess mellan myndigheter rörande information om personers personliga och ekonomiska förhållanden.

Visst behövs vassa instrument för att komma åt den grova brottsligheten, förmodligen vassare än de Sverige har idag. Svensk lag måste också möjliggöra att samarbete kan ske internationellt i samma syfte eftersom den grova brottsligheten är gränslös. Men perspektiven i nya lagar får inte bara handla om den grova brottsligheten. En lag som sekretesslagen innebär ett grundläggande skydd för medborgarna i många olika sammanhang.

Att säga att den största integritetskränkningen är att bli utsatt för brott är att göra det väl enkelt för sig för att rättfärdiga förändring av en viss lagstiftning. Självklart är brottsoffer också offer för en omfattande integritetskränkning. Och därför ska lagstiftningen leda till att alla brottslingar grips och alla brott beivras. På vägen dit finns dock en risk för att människor, som inte är på något sätt inblandade också kränks genom t ex en uppluckrad sekretesslagstiftning.

Det handlar ju inte om socialtjänsten, säger justitieministern, a´propå myndigheternas önskemål om att kunna byta information i ett tidigt skede. Men enligt uppgift i en faktaruta till samma SvD-artikel framgår att SÄPO i ett PM till regeringen har påpekat att sekretessen är ett hinder för dem att få uppgifter från Försäkringskassan, socialtjänst och landsting. Så vad är det som är på gång? Det finns nog anledning för oss som är rädda om den personliga integriteten att ha ögon och öron extra öppna den närmaste tiden.

Annika Östberg kan bli fri om två år

Igår beslutade Örebro tingsrätt att omvandla Annika Östbergs strafftid till 45 år, vilket enligt svenska regler betyder att hon bli fri efter 30 d v s i maj 2011 (DN, SvD). Jag hoppas hennes 80-åriga mamma får leva länge så de hinner få några år tillsammans. Ens barn är alltid ens barn, hur de än levt sitt liv.

Att åklagaren signalerar att han eventuellt ska överklaga med argumentet att återfallsrisken är för hög känns aningen krystat. Jag har svårt att tro att någon som suttit så många år i fängelse och har lämnat livet som missbrukare, skulle återfalla i brott. Enligt tingsrätten så har hennes tidigare narkotikamissbruk inte lett till någon personlighetsstörning och hon skött sig i fängelset under alla åren.

söndag 15 november 2009

Ingen FRA-nämnd

I torsdags skrev jag på min blogg om regeringens beslut att entlediga ordföranden för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Anders Eriksson och nämndens kanslichef Joel Brorsson. Under veckan har denna händelse beskrivits med bl a orden "strömhopp från FRA-nämnd". Detta anser jag vara en felaktig beskrivning av två skäl. Dels är det inga "strömhopp" och dels är nämnden inte en FRA-nämnd. Se min artikel på Newsmill.

Vinterljus

Corren skriver att den del av Vinterljus, som finns vid Resecentrum, har vandaliserats. Skäms Du eller ni, som gjort det! Vinterljus (fd Novemberljus) är mycket uppskattat och efterlängtat av oss Linköpingsbor. Det är också en fin PR för vår stad. Förstör inte detta!

SIFO idag

Idag basunerar i stort sett alla media bl a (Corren, DN, Aftonbladet, Expressen, SvD) ut nyheten att Sverigedemokraterna (SD) är klart över riksdagsspärren i SIFO-mätningen. Naturligtvis är det en effekt av den uppmärksamhet, som partiet fick efter artikeln i Aftonbladet. I Corren kan man läsa en kommentar, vilken belyser på vilka osakliga grunder SD får sina sympatisörer. Att ge sken av att ett mångkulturellt samhälle leder till att människor inte kan gå och handla utan att det krävs vakter är så absurt att alla människor bör inse att påståendet saknar verklighetsförankring.

fredag 13 november 2009

Tvinga kommunerna

Vellinge kommuns agerande kring boendet för ett antal flyktingbarn har fått riksdagsledamoten Ulf Nilsson (FP) att aktualisera behovet av lagstiftning för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden. Nilsson säger i en kommentar till Dagens Samhälle att kommunerna inte kan bedriva en egen flyktingpolitik. Även fler Allianspolitiker på riksnivå delar Ulf Nilssons initiativ (DN). Som jag ser det handlar det också om andra nationella beslut, som t ex att Sverige ska följa Barnkonventionen.

Nu på morgonen läser jag i DN att flyktingbarnen har flyttat in och också att flera kommuninvånare har hört av sig för att välkomna dem. Förhoppningsvis kan de 43 % av Vellingeborna som inte röstat på moderaterna eller sverigedemokraterna bidra till en bra tid för dessa barn och ungdomar. Eftersom det är ett transitboende ska de inte behöva bo där så lång tid.

torsdag 12 november 2009

Olycklig avgång

Som flera media bl a Rapport berättat så har regeringen idag entledigat ordföranden i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden(SIN) Anders Eriksson och dessutom nämndens kanslichef efter en konflikt dem emellan. Som en konsekvens av detta beslut har också vice ordföranden Göran Håkansson och ledamoten Rolf Åbjörnsson(KD) avgått.

Åbjörnsson är kritisk till regeringens agerande. Jag delar kritiken mot regeringen men jag är mer oklar över orsaken till detta drastiska beslut. Visst har Eriksson varit kritisk mot regeringens hantering av FRA-frågan men precis som Mark Klamberg skriver på sin blogg så har inte SIN uppdraget att granska FRA.

Nämnden är inne på sitt andra verksamhetsår. Personal och ledamöter har hunnit få en viss erfarenet. Rutiner för granskning är på plats och utvärderas ständigt för att granskningen ska bli än mer effektiv. Nu riskeras en "avmattning" inträda. En tillfällig ordförande är tillsatt, som i och för sig säkert kommer att göra sitt bästa. Men vederbörande har naturligtvis inte Erikssons erfarenhet och kunnande på området.

För egen del kommer jag att fortsätta uppdraget, eftersom jag anser att jag som ledamot har ett ansvar mot medborgarna och mot mitt parti, som nominerat mig. Men jag förväntar mig att Justitiedepartementet samråder med nämndens ledamöter inför val av ny ordförande resp vice ordförande. Ett illa skött entledigande får inte följas av en lika illa skött tillsättning.

onsdag 11 november 2009

Tänk om Vellinge!

läSitter på tåget och läser om Vellinge kommun, som inte accepterar ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Sanslöst illa! Det är dags att tänka om. Tillåt några från andra länder att flytta också till Vellinge så att kommuninvånarna får se att även utlänningar är som folk är mest. Eventuella initialkostnader betalar sig i längden.

tisdag 10 november 2009

Barnahus

Idag har jag medverkat vid Rädda Barnens seminarium i Sundbyberg kring Barnahus. Anledningen till att jag som Linköpingspolitiker tillsammans med en socialsekreterare var inbjudan till detta seminarium är att Linköping är en av de första kommuner i landet, som har ett Barnahus.

Vad är då ett Barnahus? Man kan säga att det är specialiserat utredningsteam med alla berörda aktörer på en och samma plats, där barnet är i centrum. I Linköping drivs verksamheten av barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten i Linköping och åtta andra östgötakommuner i samverkan med åklagare, polis, barnläkare, gynekolog och rättsläkare.

Avsikten med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott eller sexuella övergrepp möta alla myndighetspersoner samlat på ett ställe och slippa slussas runt mellan olika myndigheter under utredningsarbetet.

Utvärderingar visar att ett fungerande Barnahus, som i Linköping, uppnår målet. Även om det är barnets behov som är avgörande så är det också bra för hela familjen.

Rädda Barnens syfte med dagens seminarium var att diskutera behovet av Barnahus (ett eller flera) i Stockholm. Även om vi från Linköping kunde ge en del goda råd, så förstår jag, att svårigheterna att få till stånd fungerande verksamheter med alla inblandade aktörer, är ganska stora. Förutsättningarna både resurs- och personalmässigt är annorlunda i en storstad.

måndag 9 november 2009

Ett steg närmare en sjukvårdsreform i USA

Förhoppningsvis får Obama igenom sin sjukvårdsreform. Enligt DN idag har representanthuset accepterat. Visserligen återstår att baxa den igenom senaten också, men något mer hoppfullt tycks det ändå.

Manifestation med anledning av Kristallnatten

Ska om en stund delta i en den årliga manifestationen i Linköping för att uppmärksamma Kristallnatten i Tyskland. I år är 71 år sedan. Manifestationen anordnas av de sju politiska partierna i kommunfullmäktige.

Trots att denna dag sammanfaller med 20-års firandet av Berlinmurens fall, väljer vi i Linköpingspolitiken att även i år påminna om Kristallnattens händelser. Se texten från uppropet på kommunens hemsida.

I år är det 71 år sedan Kristallnatten i Tyskland 1938. Under natten mellan den 9 och 10 november trakasserades och misshandlades judar. De skickades till koncentrationsläger, deras affärer och synagogor brändes. Ända fram till slutet av andra världskriget fortsatte nazisterna sina brott mot mänskligheten.
Inte heller Östergötland har varit skonat från främlingsfientliga och öppet rasistiska rörelser. Rasisterna har de senaste åren stått på våra gator och torg. Linköpingsborna har dock inte varit sena att genom civilkurage visa att dessa rörelser inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.
Även i år samlas vi därför för att visa vår respekt för rasismens offer och vårt förakt för dess sympatisörer. Under den enda parollen Mot främlingsfientlighet och rasism samlas samtliga sju partier som finns representerade i Linköpings kommunfullmäktige till tal och fackeltåg kvällen den 9 november, exakt 71 år efter den nazistiska kristallnattsmassakern.
Vi gör detta för att visa att vi aldrig glömmer Kristallnatten och vi är för mänskliga rättigheter och mot all rasism.
För att visa enighet mot rasismen och för att undvika partipolitiska inslag, är inga paroller eller symboler förutom den angivna tillåtna i tåget.

Tid: måndag 9 november klockan 17.30 (samling)Plats: Stora Torget, Linköping Välkommen!(C) (FP) (KD) (M) (MP) (S) (V)

lördag 7 november 2009

Östergötlands riksdagslista (FP) klar

Idag har Folkpartiet liberalerna i Östergötland fastställt riksdagslistan inför nästa års val. En lugn och sansad tillställning, vilket känns bra som start på valarbetet.
Jag är glad för förtroendet som tredje namn på riksdagslistan och att ha vunnit partiets interna provval till kommunfullmäktige i Linköping. Den listan fastställs den 23 november.

I valet kommer jag att jobba för
att Du som äldre
- får jobba så länge Du vill och kan oavsett ålder
- själv får bestämma över Din omsorg när den dagen kommer
- själv får välja hur och var Du vill bo

att Du som har en funktionsnedsättning ska
- kunna röra Dig fritt och kunna nyttja varor och tjänster utan diskriminerande hinder
- ha rätt till arbete eller sysselsättning
- ha rätt till lika inflytande över alla omsorgsinsatser som över den personliga assistansen

- att en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring införs

- att den personliga integriteten grundlagsskyddas

- att utveckla en skola för kunskap och bildning, där varje elev får möjlighet att växa

- att utveckla positiva attityder till företagande och företagare

- att en översyn görs av beskattning av pensioner

Tycker Du att detta är viktiga frågor, så kryssa mig på Folkpartiets valsedel den 19 september nästa år.torsdag 5 november 2009

Cecilia Malmström ny kommissionär? Självklart!

"Skicka henne till Bryssel" skriver Expressen. "Henne" det är EU-minister Cecilia Malmström (FP). Det är bara att instämma. Kompetent, erfaren på EU-området och övriga utrikesfrågor. Dessutom en kvinna med stor social kompetens. Jag är övertygad om att hon kommer att välkomnas inom hela EU-familjen.

Redan den 3 oktober skrev jag på min blogg att Cecilia bör bli ny kommissionär efter Margot Wallström. Då var Lissabonfördraget inte klart och ingen visste när utnämningar skulle bli aktuella. Nu är det allvar. Fördraget är på plats och den nya kommissionen ska utses. Cecilia Malmström är en självskriven kandidat.

Tänkvärt och välformulerat om skolan

Mycket har skrivits om skolan, dess problem och olika förslag till förändringar. Det handlar om lärarkompetens, lärarlöner, statlig finansiering för att få en likvärdig skola över landet mm, mm. Senast igår bidrog Svenskt Näringsliv till debatten med "Den orättvisa skolan", där man påstod att det varken behövs fler lärare eller mer pengar. Smartare upplägg och ett bättre ledarskap är svaret på dagens problem. Själv bloggade (30/10-09) jag om den pågående skoldebatten.

Idag i Svd skriver läraren Helena von Schantz att "Eldsjälarna jagas bort från skolan". Artikeln kan rekommenderas för läsning och eftertanke. Inte minst bör SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) läsa artikeln både en och två gånger. Utöver det tänkvärda innehållet så är Helenas formuleringar oerhört välformulerade. Jag ser på kommentarerna att många känner igen sig.

Skoldebatten lär fortsätta, vilket behövs. Under nuvarande regering med utbildningsminister Jan Björklund (FP) i spetsen har många beslut tagits, som kommer att vända utvecklingen mot det bättre. En viktig del i denna förändring återstår dock, nämligen frågan om en likvärdig skola över landet. Jag är övertygad om att en statlig finansiering är nödvändig för att uppnå likvärdigheten.

Efter Folkpartiets landsmöte om några veckor hoppas jag att Jan Björklund med partiets stöd i ryggen kan nå framgång i förhandlingar med övriga partier om även den delen av skolpolitiken.

onsdag 4 november 2009

Sprututbytesprogram rekommenderas

Sprutbyte för narkomaner en viktig folkhälsofråga skriver idag tre generaldirektörer (DN). De tre är inte vilka GD som helst utan företrädare för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet. Skribenterna refererar till positiva resultat i Finland men också att rekommendationer finns från WHO, FN:s hiv-program UNAIDS, Internationella Röda Korset och Världsbanken att använda sprututbytesprogram för att effektivt minska smittspridningen av hiv och hepatit.

Intressant med detta utspel. I Sverige finns dylika program i Malmö och Lund och sedan några år tillbaka har alla landsting möjlighet att införa dem om man vill. Men i stället för att använda sig av möjligheten att ge de mest utsatta drogmissbrukarna möjlighet till hälsovård och förhindra smittspridning så ifrågasätts huruvida det är rätt eller inte. Nu visar det sig att sprututbytesprogram kan vara ett av många inslag i ett förebyggande folkhälsoarbete rörande drogmissbrukare.

Inte minst har debatten nyligen förts i mycket frän ton inom mitt eget parti, Folkpartiet. Kanske kan den dämpas något nu även i Stockholm (se Mark Klambergs blogg). Självklart ska Sverige ha en fortsatt mycket restriktiv narkotikapolitik. Men enligt dagens debattartikel behöver inte det ena utesluta det andra. Personligen har jag sedan länge tyckt att erfarenheterna från Lund och Malmö borde vara tillräckliga för att pröva på fler håll. Att nu få stöd i åsikten genom dagens artikel känns bra.

tisdag 3 november 2009

Gravida fick rätt

Äntligen fick de kvinnor, som via Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämt Försäkringskassan för att de inte fått sitt sjukdomstillstånd godkänt under graviditet. De flesta medier kommenterar bl a Svd, DN, Aftonbladet.

Jag förstår inte hur FK kunnat hamna så fel? Att graviditet inte är en sjukdom är sant. Men om en kvinna av någon orsak under graviditeten blir oförmögen till arbete så måste väl detta i allsin dar räknas som just ej arbetsför.

Som ett resultat av att DO vann diskrimineringsmålet så anser nu FK att en särskild graviditetsförsäkring behövs. Det är också tämligen korkat. Det finns ju en sjukförsäkring att tillämpa, eller hur?

Jag utgår från att inget överklagande sker från Försäkringkassan. Myndigheter ska inte jaga folk och dessutom lägga pengar på rättsprocesser när de så uppenbart själva har gjort en missbedömning.

måndag 2 november 2009

Otillgängliga brevlådor

Kommer från ett beredningsmöte inför Kommunala handikapprådets nästa sammanträde. Där uppmärksammades bl a de nya brevlådornas otillgänglighet.

Posten (jo, den finns kvar) håller på att byta ut ett antal brevlådor runtom i landet inklusive i Linköping. Arbetsmiljöverket nya krav är att arbetshöjden för de som tömmer lådorna måste vara 90 cm. Detta påverkar naturligtvis avståndet till brevinkastet. För personer som sitter i rullstol blir det omöjligt att lägga i brev. För barn och kortväxta vuxna blir det svårare än idag.

Efter agerande från handikappförbundet DHR stoppas nu uppsättningen (i alla fall tillfälligt) för ytterligare diskussion.

Det är inte första gången som arbetsmiljöregler kommer i konflikt med andra lagar. Enligt riksdagsbeslut från år 2000 ska Sverige vara tillgängligt nästa år. Jag förstår att det en svår konflikt att lösa. Alla medborgare har rätt till en tillgänglig service och ingen vill bli skadad i jobbet. Dock är det mycket provocerande av en serviceinrättning att år 2009 begränsa tillgängligheten till service för ett stort antal medborgare.

Sambandet välfärd och företagande

Idag får det bli en snabbis på bloggen mellan två sammanträden.
Först ett JÄTTEGRATTIS till Linköpings fotbollstjejer, som är årets SM-guldvinnare. Bra förebilder för unga idrottstjejer och bra reklam för Linköping.

S-kongresen är avslutad. Många inriktningsbeslut är tagna. Återstår att se hur en kommande valplattform för det röd-gröna alternativet ser ut.

En opinionsundersökning visar att väljarna har liten tilltro till det röd-gröna alternativet vad gäller Ekonomi och Företagande. Där leder Alliansen (FP,M,KD,C). Däremot har väljarna stor tilltro till de röd-gröna avseende välfärdsområdet. Hur kan en välfärd garanteras av ett regeringsalternativ, som inte kan sköta Ekonomi och Företagandets villkor i ett land? Jag bara undrar.
Detta resultat visar att det är nödvändigt att öka insikten om sambandet mellan välfärd och företagande även fortsättningsvis. Utan framgångsrika företag inga jobb. Utan jobb inga skatteintäkter till välfärd. Detta samband är självklart för mig som liberal och jag kommer att fortsätta bidra till den debatten i kommande valrörelse som riksdagskandidat.

fredag 30 oktober 2009

Aktuella debatter om framtidens skola

För snart två veckor sedan redovisade Folkpartiet sitt förslag inför landsmötet om att förstatliga skolan (DN 20/10-09). Jag kommenterade det på min blogg samma dag. Den kommunalisering, som socialdemokraterna genomförde under Göran Perssons tid som skolminister har blivit precis så olycklig som många befarade. Sverige har inte längre en likvärdig skola i hela landet. I spåren av detta får många elever inte de grundkunskaper (läsa, skriva, räkna) som varje elev behöver för att ha en god chans att klara resten av studietiden.

Ett färskt exempel på det kan man läsa om i Linköpings Tidning idag. En undersökning visar att 15 % av gymnasieeleverna behöver lässtöd. I många Alliansstyrda kommuner, bl a Linköping, satsas nu resurser på att lära de nya grundskoleeleverna att läsa, skriva och räkna. Av naturliga skäl ger denna förstärkning inte resultat på gymnasiet förrän om ett antal år.
Det är naturligtvis inte rimligt att barn och ungdomar ska gå nio år i grundskolan och först på gymnasiet få stöd att lära sig det mest basala, nämligen läsning. Det är ingen ursäkt att det ofta handlar om invandrarelever. Stöd som behövs ska ges i grundskolan.

Corren har också aktualiserat situationen i skolorna främst då ur perspektivet bristande arbetsro. Tyvärr saknas länk till dagens krönika, där Johan Sievers skriver om lärarnas utsatta situation. Han lyfter också frågan om varför lärare inte vill uttala sig för media. Enligt Sievers beror det på konkurrensen mellan skolorna (kommunala och friskolor). Det kan säkert vara en orsak. Om man på en skola med ordningsproblem tror att man får fler elever genom att sopa problemen under mattan, så tror man fel. Elever som redan går där och deras föräldrar är inte tysta.
En annan orsak till att lärare och skolledning inte vill diskutera med journalister kan också vara på vilket sätt media vinklar det som sägs. Att göra stort reportage med negativa vinklingar ena dagen och låta ansvariga kommentera dag två kan nog avskräcka en del. En saklig debatt utan säljande löpsedelsrubriker skulle vara till nytta för skolans framtid.

I Svd idag skriver ordföranden i Lärarnas Riksförbund(LR) Metta Fjelkner om behovet av statlig styrning över skolan. "Vi kan inte låta skolor misslyckas år efter år" skriver hon bland annat. LR presenterar ett förslag till statligt finansieringssystem för att råda bot på den brist på likvärdighet som finns i dagens skola. Jag kan inte så här rakt av bedöma vad som är genomförbart av förslaget. Men det är välkommet att fler än de politiska partierna vill bidra till den förändring, som är nödvändig.

I artikeln redovisar Fjelkner också en undersökning som visar att en stor majoritet av lärare, elever och föräldrar vill att staten tar ett större ansvar just på grund av att många kommuner inte prioriterar resurser till skolan. Något för oppositionsrådet Jakob Björneke (S) i Linköping att ta till sig, när han på sin blogg raljerar över FP-förslaget att förstatliga skolan. Lyssna på väljarna, Jakob!

Idag lär Socialdemokraterna debattera sin framtida skolpolitik på kongressen. Mona Sahlin och andra (S)-politiker säger ofta att de vill ha en kunskapsskola men inte en skola á la Jan Björklund (nuvarande utbildningsministern). Ska bli intressant att se och höra hur den då ska se ut. Och kommer kongresen till äventyrs att formulera en skolpolitik för kunskap och bildning så försvinner de mesta av dessa ambitioner i en eventuell röd-grön regering, eftersom vänsterpartiet har rakt motsatt uppfattning.

torsdag 29 oktober 2009

Media och Sverigedemokraterna

Läste igår i Corren Jesper Strömbäcks kommentarer till medias exponering av Sverigedemokraterna. Jesper är professor i politisk kommunikation på Mittuniversitet i Sundsvall. Han menar att mediernas sätt att fokusera på (SD) stärker partiets ställning. I denna fokusering ligger, enligt Strömbäck, att spekulera kring det som kan komma att ske.

Jag tycker det var intressant läsning. Jag har tidigare reagerat på medias kommentarer och spekulationer kring (SD):s resultat i opinionsmätningar. Kommentarerna har nästan gett sken av att det är klart att (SD) blir vågmästare i riksdagen nästa mandatperiod trots att ingen kan idag säga vilka partier som återfinns i parlamentet eller hur mandatfördelningen kan komma att se ut.

Man brukar säga att "framgång föder framgång". I detta fall handlar det om att partier som går framåt i opinionsmätningar uppfattas ha framgång och blir mer intressanta, särskilt för väljare som inte tar sin rösträtt på fullt allvar. Vem minns inte "röra-om-i-grytan"-argumentet när NyDemokrati uppstod.

Självklart ska (SD), som alla andra partier, bli grundligt och sakligt granskat. Tystnad är inte lösningen. Vi som kandiderar för andra partier ska debattera också med (SD). Men det är något annat än att vid varje opinionsmätning spekulera i hur framgångsrika de verkar vara alternativt kan bli.

Det behövs ett offentligt samtal kring psykiatrin

För några veckor sedan genomfördes Psykiatriveckan i Linköping, där jag själv hade förmånen att få medverka. Det var ett ambitiöst program arrangerat av främst intresseorganisationerna IFS och RSMH lokalt. Mycket intressanta var föreläsarna Ann Heberlein och Anna Odell. Båda har erfarenhet av psykiatrivård och därmed bemötandet. Men också av hur personer med psykiska sjukdomar bemöts i samhället överhuvudtaget.

Vid ett tidigare tillfälle berättade en förälder för mig hur Polisen kallat ett antal personer, som på olika sätt haft kontakt med psykiatrin, till förhör när ett allvarligt brott begåtts i kommunen. Enda skälet till förhöret var att de haft kontakt med psykiatrin, alltså ingen uttalad misstanke om inblandning i det aktuella brottet. Vilken annan grupp människor skulle acceptera ett sådant fördomsfullt utpekande från samhällets sida?

Gemensamt för alla berättelser är att en person som fått vård inom psykiatrin aldrig betraktas som frisk.

Dessa berättelser föranledde mig och en folkpartikollega, Monika Broman, som är sjuksköterska, att skriva en debattartikel, som kan läsas i Corren idag. Den rädsla för och okunskap kring psykiska sjukdomar, som finns i samhället, måste utbildas bort. Det gäller många yrkesgrupper men det gäller också allas våra attityder.

Regeringens organ för handikappfrågor, Handisam, har nyligen tagit fram ett projekt för att initiera ett offentligt samtal kring psykiatrin och bemötandet av personer som drabbats av psykisk sjukdom. Jag är övertygad om att ett sådant samtal är absolut nödvändigt.

onsdag 28 oktober 2009

Mona Sahlin och friheten

Mona Sahlin skriver på DN-debatt idag att "socialdemokratin är en frihetsrörelse vars främsta uppdrag är att skapa möjligheter för alla individer att själva styra sina liv och sina livsval." Vem tror hon att hon övertygar? Det är ju bara att se sig om i Sverige efter alla år av socialdemokratiskt styre nationellt, regionalt och lokalt.
Visst kan man säga att med allas lika möjlighet till utbildning så ökar förutsättningarna att själv göra sina livsval. Men när den socialdemokratiska skolans uppdrag har varit att alla elever ska stöpas i samma form, så kvävs friheten till individens utveckling. Den som tidigt behövt extra stöd får inte det och den som vill gå fortare fram hämmas. Alla ska vara lika. Hur stor frihet att göra sitt livsval har alla de elever som vid 16 års ålder går ut grundskolan med ofullständiga betyg på grund av bristande stödinsatser. Valet står då mellan det individuella programmet på gymnasiet och, ja vad?. Eller de elever som hellre velat satsa på en praktisk gymnasieutbildning än en högskoleförberedande och som i socialdemokratins utbildningssystem tvingas in i ett gymnasieprogram, som de inte är intresserade av och efter något läsår hoppar av. Hur stor är valfriheten att göra sitt livsval när den unge inte ens har slutbetyg från gymnasiet?

Också de äldre nämner Mona Sahlin som exempel på personer som ska få bestämma mer själva bland annat över sin omsorg. Var det därför som socialdemokraterna i riksdagen röstade nej till LOV (Lag om valfrihet). Lagen uppfyllde inte socialdemokraternas krav. Men den ger de äldre möjlighet till mer av självbestämmande. Men det är inte tillräckligt för socialdemokrater. Det ska vara självbestämmande på (S)-politikernas villkor.

Vilka möjligheter till att ordna det s.k. livspusslet har socialdemokratin givit barnfamiljerna? Valfrihet i barnomsorgen infördes av den borgerliga regeringen i början av nittio-talet. Under stor vånda hade då socialdemokraterna något år tidigare tvingats acceptera föräldrakooperativ inom barnomsorgen.
Och nu vill samma sossar avskaffa möjligheterna för folk med vanliga inkomster att köpa hushållstjänster. Trots att deras väljare vill annorlunda (min blogg) och trots att Sahlin talar vackert om behovet av att ta tillvara den växande tjänstesektorn i dagens DN-artikel.

Nej, Mona Sahlin och socialdemokraterna är inte ett parti som skapar möjligheter för alla individer att styra sina liv och göra sina livsval. Historien visar det tydligt. Och deras agerande i den praktiska politiken och deras förslag i opposition ger ingen antydan om att en förändring har skett eller är på väg att ske. Sahlins påstående är bara tomt prat för att locka till sig de väljare, som de tappat genom sin bristande förmåga att just låta människor bestämma mer själva.

måndag 26 oktober 2009

Skäms SJ!

Läser om funktionshindrade Peter Cederholm (Svd) som åkte tåg mellan Stockholm och Uppsala men inte kunde stiga av vid resmålet därför att SJ inte hade någon som kunde sköta rampen! Man tror inte sina ögon. Peter hade, enligt artikeln, berättat vid biljettbeställningen att han behövde hjälp. Han hade dessutom en assistent med sig, som kunde ha fixat rampen. Men, nej - på SJ går byråkrati och formfråga före praktiskt handlande och service.
Var finns empatin och inlevelseförmågan hos SJ:s anställda? Är det inte naturligt att man försöker hitta en lösning? Eller främjar inte SJ:s personalpolicy service och initiativförmåga? Skamligt är det i vilket fall som helst. Hoppas det blir en rejäl reprimand från DO.

torsdag 22 oktober 2009

Praktikanten på ICA

Bra inlägg under Ordet Fritt i Corren idag. Personer med funktionsnedsättning har väl lika mycket glädje av att få agera som skådespelare, som personer utan funktionsnedsättning?Dessutom är hans svar "Har ni aldrig sett en praktikant förr" riktigt träffande mot de fördomsfulla "butiksbiträden" som stirrar på honom.

På FUB:s (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) hemsida finns en intervju med Mats Melin, som spelar praktikanten Jerry i reklamfilmen. Läs den! Du blir glad av den.

Start av valrörelsen i nämnder och fullmäktige

Från att ha legat ganska lågt, framförallt i nämnderna, har socialdemokraterna nu gaskat upp sig så här ett år före valet. Vid omsorgsnämndens sammanträde igår yrkade partiet på diverse småändringar på nästan alla ärenden.

Jag tycker det är bra med en aktiv opposition. Men kom med förslag som gör skillnad! Inte småduttande tillägg som bara skapar mer administration och fördröjer beslut utan att något förändras. Bättre borde en socialdemokratisk opposition kunna åstadkomma.

Det sägs att i kommunpolitiken är de ideologiska skillnaderna utsuddade till 75-80 %. Och det ligger något i det. Det är ganska lätt att kompromissa fram enighet om vad som är bra för en kommun och dess utveckling. Men resterande 20-25 % bör vara tillräckligt för att stimulera en politisk debatt och alternativa förslag.

Ett ärende på kommunfullmäktige i tisdags handlade om fördelningen till nämnder av extra statsbidrag på 75 mkr. Vi i Alliansmajoriteten har fördelat dessa pengar på välfärdsområdena vård-omsorg och skola. Helt i enlighet med regeringens avsikt med resursförstärkningen till kommuner och landsting.
Vad tycker socialdemokraterna om denna fördelning? Ingenting, uppenbarligen. Det enda partiet ville diskutera var formfrågan d v s oppositionen hade inte fått tillräckligt med underlag!Det är helt okej att synpunkter på bristande underlag inför beslut. Men är det den viktigaste frågan, när kommunen riskerar att tappa flera hundra miljoner i skatteintäkter!? För socialdemokraterna är det tydligen det.

Jag tror, att orsaken till att oppositionen lägger så stor vikt vid formfrågan är för att undvika diskussion om hur de skulle ha hanterat finanskrisens verkningar. Medan vänsterpartiet och miljöpartiet hänvisar till sina tidigare förslag om skattehöjning, har (S) kommit med förslag om utredningar, som inte skulle ha hunnit ge resultat (om de överhuvudtaget skulle komma att ge någon ekonomisk effekt) förrän finanskrisen är över.

tisdag 20 oktober 2009

Åter till en likvärdig skola med FP-förslag

Vi vill att staten återtar ansvaret för skolväsendet, skriver företrädare för Folkpartiet (DN) inför landsmötet i november. Den här diskussionen har funnits ett antal år i partiet. Tyvärr har inte Alliansvännerna hakat på - ännu.

Att alla elever får en likvärdig undervisning, inte minst på grundskolenivå, borde vara en självklarhet. Men så har det inte blivit efter kommunaliseringen för tjugo år sedan.

För att få en bra skola behövs också bra lärare. Läraryrket är ett av de viktigaste yrkena men också ett av de svåraste. Men eftersom Jante styr i vårt samhälle så erkänns denna sanning sällan. Inte minst påtagligt har det blivit i socialdemokratiskt styrda kommuner, eftersom detta partis skolpolitik inte omfattar begreppet "en skola för kunskap".

Det kommer säkert att höjas röster emot FP-förslaget. Inte minst från kommunpolitiskt håll med argument om kommunalt självstyre. Svaret till dem är enkelt: Det har funnits tid - tjugo år - att visa att även med kommunaliseringen får elever runtom i landet en likvärdig utbildning med hög kvalité. Den chansen har KommunSverige inte tagit. Nu måste elevernas behov sättas i första rummet.

söndag 18 oktober 2009

Svensk Handel tror att kunderna gillar övervakning - men har inte frågat dem

Måste bara göra en kort kommentar till ett de mest egendomliga inslagen i debatten för och emot kameraövervakning. På DN Ekonomi lördag 17/10 säger företrädare för Svensk Handel att en undersökning visar att butikskunder inte känner obehag över att vara kameraövervakade. Och har kunderna tillfrågats? Nej, insikten som Svensk Handel redovisar, har man fått genom att handlarna gjort en uppskattning av vad man tror kunderna tycker!!

Mona Sahlin skäms

min blogg förra veckan skrev jag om hur den förra regeringen behandlade de apatiska flyktingbarnen och deras familjer. Den forskning och analys, som nyligen redovisats, ger familjerna upprättelse. Nu säger Mona Sahlin i Ekots lördagsintervju att hon skäms över hur hennes partikollegor i den förra regeringen behandlade de apatiska barnen och deras familjer. En offentlig ursäkt till familjerna vore på sin plats.

I en intervju i Svenska Dagbladet säger Sahlin att flyktingpolitiken ska ingå i den överenskommelse inför valet nästa år, som de tre röd-gröna partierna ska enas om. Ska bli intressant att se hur den uppgörelsen kommer att se ut med tanke på att de tre partierna varit på kollisionskurs länge rörande flyktingpolitiken.

fredag 16 oktober 2009

Upprättelse för föräldrarna till de apatiska barnen

Äntligen finns det forskning som visar att de föräldrar som år 2005 anklagades för att ha drogat och förgiftat sina barn för att få uppehållstillstånd i Sverige, var oskyldiga till detta. Omfattande provtagningar på de 29 svårast sjuka barnen har analyserats på Rättsmedicinalverket (DN, Svd, Aftonbladet, Expressen). En förälder berättar i DN-artikeln om den kränkande behandling familjen utsattes för. Professor Anders Hjern säger, att efter dessa analyser blir det väldigt svårt att hävda att barnen var förgiftade.
Forskarnas rapport visar också att barnen inte alls tillfrisknade från dag till annan. Tvärtom har det handlat om långa rehabiliteringstider.

Några som bör skämmas rejält idag är förre s-ministern Barbro Holmberg, hennes utredare Marie Hessle och några till. Dessa personer påstod helt frankt att det fanns anledning att misstänka föräldrarna för att ha åstadkommit barnens apatiska tillstånd. Enligt uttalanden från Barbro Holmberg förekom tillståndet inte någonstans i världen. Ett påstående som ganska snabbt kunde motbevisas av forskare och läkare. En medarbetare till regeringens utredare påstod vid en utskottsutfrågning i riksdagen att dessa barn var uppe och gick om nätterna. Det påstods också att barnen då fick mat för att överleva.

Den tid, som dessa anklagelser debatterades i riksdagen och i media, kommer jag nog aldrig att glömma. Vi var flera folkpartister som tillsammans med företrädare för (C), (KD), (MP) och (V) försökte få socialdemokraterna i riksdag och regering samt moderaterna att inta en mer human linje. Men förgäves. En av de mest engagerade folkpartisterna i riksdagsdebatterna med ansvarig minister var Anne-Marie Ekström. På sin blogg har Anne-Marie kommenterat de nu framkomna resultaten.

torsdag 15 oktober 2009

Yttrandefriheten ifrågasatt igen inom vården

Undersköterskan Ahmed Alkhali i Linköping förlorade jobbet när han anmälde missförhållanden på det äldreboende där han var anställd (Corren 14 okt-09).

Jag är stolt över att känna Ahmed. Det behövs personer med civilkurage både i samhället i stort och i vård och omsorg, där människor kan vara mycket utlämnade till personalens uppträdande. Detta är det andra uppmärksammande ärendet, där en anställd mister jobbet, för att man följer sitt samvete. Se mitt blogginlägg om Peter Magnusson, som anmälde en klinik på Södertälje sjukhus.

Det som hänt i Linköping är extra anmärkningsvärt mot bakgrund av att kommunen föreskriver i avtal med utförarna, att meddelarfrihet ska råda. Det står också tydligt att utföraren inte får efterforska och/eller bestraffa personal som lämnar meddelanden. En timanställning kan naturligtvis upphöra med kort varsel men motivet får inte vara att den anställda gjort en anmälan om missförhållanden.

Jag är glad att Ahmed fått ett annat jobb inom vården. Det behövs engagerade personer som är beredda att företräda den gamle eller den funktionshindrade om vården och omsorgen falerar.

onsdag 14 oktober 2009

Björklund och Reinfeldt bäst i partiledardebatten

Björklund och Reinfeldt bäst i dagens partiledardebatt. Varje partis medlemmar vill naturligtvis se sin partiledare som statsministerkandidat inför kommande valrörelse. Varje partiledare måste därför ha förmåga till ett uppträdande som motsvarar dessa förväntningar.

Folkpartiledaren Jan Björklund visade i dagens partiledardebatt att han kommer att infria medlemmarnas förväntningar. Han talade inte bara skola, hans framträdande andades pondus och säkerhet och hans sätt att bemöta replikerna var dräpande men utan arrogans. Som aktiv folkpartist och kandidat till bl a riksdagen ser jag fram emot valrörelsen med stor entusiasm.

Reinfeldt visade upp ett större engagemang än vad åtminstone jag sett tidigare. Lågmäldhet kan vara bra i samtal med medborgarna men i debatt med meningsmotståndare krävs mer. Det tycker jag att statsministern åstadkom idag.

Mona Sahlin talade, som vanligt, som om hon hade en bandspelare i ryggen. I debatten med bl a Jan Björklund fungerade inte den tekniken, varför man kunde se hur hon drog efter andan innan hon svarade.

I övrigt var väl debatten som sådana debatter brukar vara. Ganska mycket tal om motpartens politik och lite mindre om den egna. Ett argument för detta idag var att de tre röd-gröna partiernas ekonomiska motioner nyligen lämnats och det har således inte funnits någon möjlighet att diskutera deras förslag i kammaren tidigare.

Det var uppenbart att vare sig Sahlin, Ohly eller Wetterstrand ville diskutera om vad som möjligen kunde vara gemensamma förslag. Märkligt att de tre inte förberett sig alls på att redovisa åtminstone något de är ense om. Intrycket av spretighet på det ekonomiska området har snarare förstärkts efter partiledardebatten.

tisdag 13 oktober 2009

Åldersdiskrimineringen måste stoppas på alla områden!

Cancerfonden och ett antal specialister på bröstcancer kräver att diskrimineringen av äldre kvinnor med bröstcancer upphör (DN debatt idag). Kritiken är inte nådig - med all rätt. Kvinnor över 65 år underbehandlas tämligen ofta, när de drabbas av bröstcancer. Det leder till att bara 64 % i åldern 75 - 79 år överlever jämfört med en överlevnad på 86 % om insjuknandet sker i åldern 50 - 69 år. En orsak är, enligt artikelförfattarna, att forskning saknas på äldre kvinnor. Detta trots att nästan hälften av bröstcancerpatienterna är över 65.

Mammografin bör, enligt rekommendationer från Socialstyrelsen, erbjudas alla kvinnor mellan 40 -74 år. Flera landsting avbryter denna service tidigare. Jag kollade hur det ser ut i mitt landsting Östergötland. Här erbjuds glädjande nog mammografi enligt rekommendationerna d v s till 74 års ålder. Egentligen kan jag undra, varför måste det finnas en övre gräns överhuvudtaget?

Sjukvårdens behandling av äldre kvinnor, som insjuknar i bröstcancer är ytterligare en beskrivning av åldersdiskriminering. Det behövs en idog kamp mot denna diskriminering. Nu när ungdomsarbetslösheten är hög, ifrågasätts äldres intresse av att jobba kvar. Och då handlar det inte om människor som uppnått 65, som fortfarande betraktas som pensionsålder. Nej, helst ännu tidigare, trots att få unga utan arbetslivserfarenhet kan ersätta den erfarenhet och kunskap som ett långt arbetsliv ger. Allra mest irriterad blir jag när äldre personer själva säger: "Vi bör lämna plats". Med vilken rätt ska andra tala om för den som vill jobba, att det är dags att lämna.

Om en inte alltför avlägsen framtid (5-10 år) kommer Sverige att sakna arbetskraft på flera områden på grund av den demografiska utvecklingen. Då lär nog 65+-arna vara attraktiva. Då kanske det också blir värt att rädda livet på en bröstcancersjuk 73-åring.

En annat område, där åldersdiskriminering förekommer, är i politiken. För att inflytandet på samhällsutvecklingen ska vara representativt ur ett åldersperspektiv sägs det ofta att de unga måste ha en röst i beslutande församlingar. Jag har inga invändningar mot det resonemanget. Politiska församlingar både lokalt, regionalt och nationellt bör spegla befolkningen i alla avseenden inkl ålder.

När partierna nu står inför att fastställa sina listor inför valet nästa år roade jag mig med att se efter hur åldersfördelningen ser ut i dagens riksdag. Och då kan jag konstatera att 3 % av ledamöterna representerar 18 % av Sveriges befolkning. Det finns 1,7 miljoner väljare över 65 år men bara 10 riksdagsledamöter i motsvarande ålder. Tala om diskriminering och att inte få sin röst hörd!

I Östergötland har Folkpartiet liberalerna för närvarande ett mandat. Målet är att få minst två i likhet med valet 2002. Bland oss som kandiderar finns en bra åldersspridning. Det finns alltså goda möjligheter att ge både yngre och äldre liberala östgötaväljare en röst i riksdagen efter valet 2010. Något att tänka på för Dig som tänker rösta liberalt i Östergötland den 19 september nästa år. Ett kryss på mitt namn ökar inflytandet i Sveriges riksdag för alla 60+-are.

Omröstning om FRA-lagen

Imorgon är det dags för riksdagen att ta ställning till FRA 2, som förslaget kommit att kallas. Jag har tyvärr haft för lite tid att mer engagerat följa de senaste diskussionerna och den proposition, som nu ligger på riksdagens bord. Men DN:s artikel idag antyder att det troligen blir ett JA. Detta trots att en del kritik fortfarande finns kvar. Mycket intressant kunskap finns att ta del av på bl a Mark Klambergs blogg.Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer uppenbarligen att rösta NEJ med motivet "Riv upp och gör om" men riktigt vad som ska göras om och hur det nya ska se ut, ger de inte svar på. Dessutom tycks alla partier vara ense om att signalspaning behövs. Med tanke på hur länge debatten pågått så borde det finnas mer substans i detta NEJ.Debatten om hur skydda den personliga integriteten behöver fortsätta i samhället. Jag har skrivit det förut och jag gör det igen: integritetsfrågor handlar inte bara om JA eller NEJ till FRA.

fredag 9 oktober 2009

Nobels fredspris

Kan man få nobelpris i förskott? Ja, den frågan ställer många just nu efter Nobelkommitténs besked att årets fredspris tilldelas USA:s nye president Barack Obama.

Min första reaktion var, när jag hörde nyheten på radion: räcker det med att vilja göra gott för världsfreden för att få pris? Alla andra Nobelpris delas ut till personer, som visat resultat.

Jag gillar Obama och hans övertygande tro och kraft kring "change" på många områden både inrikes och utrikes. Jag gillar hans önskan om dialog i kontakterna med omvärlden. Och jag gillar hans arbete med att få tillstånd en allmän sjukförsäkring i USA (att lyckas med det vore kanske värt ett stort pris).

Att tilldela honom priset redan nu leder dock till ifrågasättande huruvida han är rätt person att få det eller inte. Om Nobelkommittén väntat några år tills Obamas politik åstadkommit en fredligare värld så hade han bara mötts med glada tillrop. Något jag tror hade glatt Obama själv mer än att få det idag.

Stort stöd för hushållsnära tjänster

Branschorganisationen Almega presenterar en undersökning, som visar att 70 % av svenskarna är positiva till skattereduktionen för RUT- och ROT-tjänster. Intressant är också att den positiva inställningen är spridd i hela befolkningen. Oavsett ålder, inkomst, geografisk placering, boendeform och partisympati så bejakar folk denna reform. Den vanligaste köparen är barnfamiljer, vilket är ganska naturligt. Det är i dessa familjer, som det är svårast att få livspuzzlet att gå ihop.

Nya företag och därmed nya jobb har skapats. Från att ha varit en bransch med något hundratal anställda finns nu tusentals, enligt Almega. Och det var ju det jag och Folkpartiet var övertygade om, när vi började driva frågan för åtskilliga år sedan. Men motståndet från socialdemokraterna i dåvarande regeringen var kompakt.

Och detta motstånd tycks bestå. I det röd-gröna samarbetet kommer dessutom säkert vänsterpartiet att blockera varje antydan till ändrad inriktning. Att deras väljare har en annan uppfattning i frågan spelar nog ingen roll för kommunisten Ohly. Han har så starkt naglat fast sig vid budskapet att hushållstjänster är "skattesubvention för de rika".

Men om väljarna är kloka att ge sitt stöd till fortsatt Alliansregerande så blir RUT och ROT kvar.

Fel med förbud för klädedräkt

Östgötacenterns riksdagsledamot Staffan Danielsson har i en motion föreslagit att kvinnor ska förbjudas att använda burka och nikab i skolor och på arbetsplatser samt på allmän plats. Olämpligheten i att dölja en av människans viktigaste kommunikationskanaler vid kontakt med andra människor kan naturligtvis diskuteras. Att en lärare inte visar ansiktet i samtal med elever, föräldrar och kollegor är inte acceptabelt. Samma förutsättningar gäller på de flesta arbetsplatser. Men hur man klär sig när man vistas ute i samhället i övrigt är absolut vars och en sak. Det finns många sätt att klä sig som ogillas av flertalet medborgare. Men ska staten för den skull reglera vår klädsel? Nej, definitivt inte! Klädkoder på arbetsplatser avgörs just på arbetsplatsen. Behöver de formellt regleras så är det en fråga mellan arbetsgivaren och de anställda.
Staffan Danielsson säger i en intervju i Corren att den här frågan diskuteras mycket ute bland människor. Ja, kanske det. Själv har jag inte mött frågan särskilt ofta. De gånger jag har gjort det har jag inte dragit slutsatsen att staten ska införa ett förbud. Snarare är min reaktion att mer folkupplysning behövs för att skapa förståelse för andras vanor.
Staffan säger i intervjun att han är liberal. Njaa, i det fallet är det väl tveksamt.

torsdag 8 oktober 2009

Lyckad langarjakt i Linköping

Corren berättar idag om polisens lyckade projekt för att få fast personer som langar alkohol till ungdomar (och vuxna också förmodligen). "Det har gått toppenbra" säger företrädare för polisen. 26 personer är misstänkta för brott mot alkohollagen varav 9 stycken för grovt brott.
Nu vill det till att rättsväsendet i övrigt (åklagare och tingsrätt) prioriterar dessa ärenden. Snabb behandling är nödvändig för att vittnesmål ska vara trovärdiga och att langarna inte hinner återuppta sin olagliga verksamhet igen.

Jag tycker det finns ytterligare ett skäl till en snabb hantering. Ungdomarnas tilltro till rättsväsendet, att det lönar sig att rapportera olagligheter. Om tiden bara går utan att de kallas till vittnesförhör kan känslan av att vuxenvärlden inte bryr sig tillräckligt mycket uppstå. Det vore förödande för fortsatt samarbete mellan ungdomar och polisen.

Målet är, enligt Correns intervju med polisens företrädare, att verksamheten ska ingå i det normala arbetet och inte vara ett särskilt projekt. Jag hoppas att det inte bara är en målsättning utan att det verkligen blir så. Att ständigt ha koll på och ingripa mot den illegala alkoholförsäljningen till ungdomar är en billig insats jämfört med de samhällskostnader som blir följden annars.

Elever med handikapp försummas

Skolinspektionens granskning av vilket stöd grundskoleelever med funktionsnedsättning får för att få en god en kvalité i undervisningen är nedslående. Rapporten visar att många lärare inte vet hur man lär ut till elever med handikapp. Man saknar också kunskap om hur handikappet påverkar elevens inlärning. Särskilt belyser rapporten hur elever med syn- resp hörselnedsättning samt rörelsehinder får adekvat stöd.

Slutsatsen från Skolinspektionen är att lärarna behöver specialutbildning för att kunna ge dessa elever rätt stöd. Bristen finns också i hur skolorna hanterar elevens rätt till ett åtgärdsprogram. Vissa skolor upprättar inte ett sådant program trots att rektor har ett ansvar för att så sker, när en elev konstaterats vara i behov av särskilt stöd i undervisningen.

Detta förfaringssätt är naturligtvis helt förkastligt. Föräldrar ska inte behöva slåss för att deras barn får ett program med ett innehåll som gör att barnet klarar sin skolgång! Jag vet att många lärare gör ett fantastiskt arbete även med de elever som behöver extra stöd på grund av funktionsnedsättning eller av sociala skäl. Tyvärr får dessa lärare inte alltid uppbackning av sin skolledning. Man blir den besvärlige, som ständigt påtalar behov av resurser. Och rektorernas vardag handlar i många kommuner främst om att hålla budget.

Kommunaliseringen av skolan blev det misstag, som Allianspartierna varnade för att det skulle bli. Kommunernas ekonomi är olika, vilket leder till att skolan inte blir likvärdig i landet. Många kommunpolitiker prioriterar inte kärnverksamheterna, där skolan ingår, i så hög grad som man bör göra, vilket har lett till en utarmning av resurser.

Som väl är genomför nu utbildningsminister Jan Björklund (FP) den ena reformen efter den andra för en skola, där alla elever ges förutsättningar för en god start i livet. Sträckan från beslut om förändring till resultat för den enskilde eleven är dock lång, av naturliga skäl. Under tiden måste en skärpning ske, varefter brister upptäcks.

Ny utredning kring polisingripande

I mitt blogginlägg igår om polisvåld nämnde jag frågan om s.k. oproportionerligt våld och som exempel refererade till den nu aktuella debatten kring Johan som avled efter ett polisingripande. Idag kan media (Aftonbladet, Expressen, DN, SvD) berätta att ärendet tas upp igen med en ny åklagare. Ja, allting annat vore en skandal. Även om medias uppgifter inte bara ska sväljas oreserverat, så tycks det finns tillräckligt många skäl för att såväl polis som rättsväsendet i övrigt varit grovt försumliga.

I mitt inlägg igår refererade jag till en debatt i veckan kring psykiatrin, där också polisingripanden diskuterades. Också i detta sammanhang vittnade personer om hur överdriven våldsanvändning förekommer.

Poliser utsätts självklart för många olika svåra situationer och är därmed mycket utsatta. Men desto mer angeläget att yrkeskåren ges goda kunskaper i att möta människor. DN skriver om idag om Polishögskolans förändrade inslag i utbildningen vad gäller våld i nära relationer. Det är steg i rätt riktning. Det får dock inte skymma behovet av att de nu tjänstgörande poliserna ges ökad kunskap. Handledning, som nämns i artikeln, används för andra yrkesgrupper t ex socialsekreterare. Att dagligen konfronteras med samhällets avigsidor kan göra vem som helst så frustererad att man inte kan hantera vare sig yrkes- eller privatsituationer på rätt sätt. Det är förståeligt men inte acceptabelt.

onsdag 7 oktober 2009

Polisers kvinnovåld

Polisers vanligaste brott utanför jobbet är kvinnomisshandel (DN, SvD, Aftonbladet). Vilken kvinnosyn präglar dessa män? Även om misslyckade skilsmässor, vårdnadstvister och liknande kan ligga bakom våld i nära relationer, så speglar ändå våldsanvändning vid konflikt personens människosyn. Det är min bestämda uppfattning. Just nu diskuteras ett annat fall av troligt övervåld från polisens sida. Jag tänker på den unge mannen Johan, som dog i samband med ett gripande. I det fallet tycks även andra delar av rättsväsendet inte sätta så högt värde på ett människoliv (Expressen).

Om resonemanget att människosynen avgör huruvida våld- och i synnerhet - övervåld tillgrips vid konfliktsituationer i privatlivet, så lär väl denna värdering också prägla inställningen till de människor poliser möter i tjänsten. Kvinnomisshandlare privat lika med risk för kränkande behandling av kvinnor som anmäler en misshandel eller en våldtäckt? Våldsbenägen i privata konflikter lika med lätt för att använda oproportionerligt våld vid ingripande i tjänsten? Jag kan inte bevisa det men det känns inte för otroligt. Och det skrämmer mig. Min tro stärks dessutom av att som nummer två i statistiken över polisernas vanligaste brott utanför tjänsten återfinns misshandel.

Jag deltog häromkvällen i en debatt om svensk psykiatri. En av de frågeställningar som diskuterades var polisens agerande, då en psykiskt sjuk person grips och förs till psykakuten. Flera menade att övervåld och närvaro av ett onödigt stort antal poliser förekommer ganska ofta. Okunnighet, rädsla eller ..? Alla inkl närvarande polis menade att bättre utbildning behövs. Ja, det är uppenbart. Men vad väntar man på? Hur många grova incidenter ska inträffa innan ledande personer tar tag i detta?

De nu redovisade uppgifterna tycks inte vara en överraskning för Polisen inkl dess fackliga företrädare. En diskussion måste naturligtvis till. I första hand för allmänhetens förtroende för såväl polis som rättsväsendet i sin helhet (med tanke på exemplet Johan) men också för alla skötsamma polisers skull. En polis med en humanitär människosyn inkl kvinnosyn som grund för sin yrkesutövning utgör en trygghet för allmänheten. Den trygghet som vi som medborgare har rätt att förvänta oss.